fbpx Hyppää sisältöön

Pirkanmaa

Kangasala

Asukasluku: 32 000

Kulttuuripyräys

Toimijat: Kangasalan opetustoimi, varhaiskasvatus ja kulttuuripalvelut

Sisältö: Kangasalan lasten ja nuorten kulttuurikasvatussuunnitelma Kulttuuripyräys on konkreettinen ja näkyvä toimenpide lasten ja nuorten oikeuksien ja tasa-arvoisuuden puolesta. Kulttuuripyräys sisältää jokaiselle ikäluokalle suunnatun oman erityisen kulttuuriohjelman, jossa tarjotaan lapsille ja nuorille laadukkaita kulttuurikokemuksia. Ohjelmassa on huomioitu varhaiskasvatussuunnitelma, opetussuunnitelmat, paikallisuus, toiveet ja resurssit.

Kohderyhmä: Esiopetus, peruskoulu ja lukio.

Kangasalan Kulttuuripyräys

Lempäälä

Asukasluku: 22 500

Lempäälän kunnan lasten ja nuorten kulttuurikasvatusohjelma Kulttuurirappuset

Toimijat: Kulttuurirappuset-kulttuurikasvatusohjelmaa suunnittelee ja hallinnoi Lempäälän kunnan LAKU-lastenkulttuurin työryhmä, joka koostuu sivistystoimen, päivähoidon, sosiaali- ja vammaispalveluiden, Kulttuurikeskus PiiPoon sekä taiteen perusopetuksen edustajista. Toimintaa toteuttaa PiiPoo yhdessä eri taiteen alojen ammattilaisten ja toimijoiden kanssa. Toimintaa kehitetään aktiivisesti yhteistyössä Lempäälän koulujen ja päivähoidon kulttuurivastaavista koottujen työryhmien kanssa.

Sisältö: Kulttuurirappusten tavoite on tutustuttaa lapset ja nuoret eri taiteen muotoihin ja turvata lempääläläisille lapsille ja nuorille tasavertainen mahdollisuus osallistua ja kokea taiteen ja kulttuurin maailma. Vuonna 2017-2018 Kulttuurirappuset peruskoulujen ohjelman työpajoissa tutustutaan teatteriin, nukketeatteriin, kuvataiteeseen, sirkukseen ja kädentaitoon. Lukuvuoden 2017-2018 Kulttuurirappusten teemavuosi on ”Huomaa hyvä”.

Lukuvuoden 2017-2018 toimintaa toteuttavat Kulttuurikeskus PiiPoo, Lempäälän kirjasto ja Käsityö- ja muotoilukoulu Näpsä.

Kohderyhmä: Erikseen omat kulttuurikasvatusohjelmat päivähoidolle ja 1-6 luokkalaisille.

Kulttuurirappuset-kulttuurikasvatusohjelma

Historia: Toiminta käynnistyi vuoden 2007 alussa päivähoidon lapsille, esikouluille, 1.–6. luokille ja erityisluokille. Vuonna 2008 toimintaa laajennettiin myös yläluokkien oppilaisiin.

Nokia

Asukasluku: 33 000

Nokian Kulttuuripolku

Toimijat: Kulttuuripolkua toteuttavat Nokian kaupungin sivistyspalveluiden kulttuuri- ja kirjastopalvelut, varhaiskasvatus ja perusopetus, toimintaa koordinoi kaupungin kulttuuripalvelut. Kulttuuripolun sisältöjä toteutetaan yhdessä lukuisten eri toimijoiden kanssa.

Sisältö: Nokian Kulttuuripolku on suunnitelma lasten ja nuorten kulttuurikasvatuksesta Nokialla osana päivähoito- ja koulupäivää. Suunnitelma pohjaa Nokian omaan kulttuuritarjontaan ja -perintöön. Lapsi saa tietoa paikkakunnan kulttuuritarjonnasta, paikoista, tapahtumista ja tarinoista. Kulttuuripolku tekee tutuksi paitsi nokialaista myös suomalaista kulttuuriperintöä sekä kulttuurista moninaisuutta. Kulttuuripolulla lapsi ja nuori pääsee osalliseksi monipuolisesti eri taiteen lajeista. Kulttuuripolku etenee varhaiskasvatuksessa teemavuosittain. Perusopetuksessa kulttuuripolku etenee luokka-asteittain ja taiteenaloittain

Nokian Kulttuuripolku on liitetty osaksi perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen opetussuunnitelmia.

Kulttuuripolkua suunnittelevat varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen työryhmät, joiden vetäjänä toimii kulttuurikoordinaattori.

Kohderyhmä: varhaiskasvatus ja perusopetus (1.-9. luokat)

Nokian kulttuuripolku

Historia: Nokian kaupungin kulttuuripalvelut on tehnyt ”koulu- ja päiväkotityötä” noin 25 vuotta. Kaikilla yksiköillä on ollut kulttuurivastaavat koko tuon ajan ja he ovat toimineet yhdyshenkilöinä kulttuuripalveluiden suuntaan. Jotta toiminta nivoutuisi tiiviimmin osaksi sekä varhaiskasvatussuunnitelmaa että perusopetuksen opetussuunnitelmaa, aloitettiin yhteisen kulttuurikasvatussuunnitelman laatiminen talvella 2012. Varsinainen toiminta käynnistyi syyslukukaudella 2014 koskien koko varhaiskasvatusta sekä 2., 4., 6. ja 7.luokkia.

Orivesi

Asukasluku: 9 300

Taideratas

Toimijat: Oriveden seudun kansalaisopisto ja Oriveden perusopetus

Sisältö: : Ratas on joustava ja koululta toiselle helposti siirtyvä taito- ja taideaineiden oppimisympäristö. Ratas-oppimisympäristössä opetusta antavat paikalliset ammattitaiteilijat, kädentaitajat ja asiantuntijat yhteistyössä luokanopettajan kanssa. Asiantuntijat ja opetusvälineet tuodaan oppilaitten luo ja heidän kanssaan toteutetaan useita n. 10 oppitunnin (viiden viikon) mittaisia oppimisprojekteja, joissa oppilaat tutustuvat johonkin taiteen tai kädentaidon alueeseen. Taideratas on kirjattu uuteen opetussuunnitelmaan.

Kohderyhmä: perusopetus (1.–6.)

Taideratas

Historia: Ratas-hanke toteutettiin Oriveden perusopetuksessa lukuvuosina 2008–2011. Hankkeen aikana Orivedellä luotiin monipuolinen ja toimiva verkosto koulujen ja paikallisten asiantuntijoiden välille. Sen jälkeen toiminta on jatkunut kaupungin ja Oriveden seudun kansalaisopiston (OSKO) yhteistyönä lukukaudella 2011–2012.

Pirkkala

Asukasluku 19 000

Pirkkalan koulujen kulttuurikasvatussuunnitelma

Toimijat: Kulttuuritoimi ja perusopetus

Sisältö: Kulttuurikasvatussuunnitelma on oppiainerajoista riippumaton kokonaisuus, jota ohjaavat samat vuorovaikutteisuuden ja laaja-alaisen osaamisen tavoitteet kuin opetussuunnitelmaa. Kulttuurikasvatussuunnitelmassa esitetyt työvälineet ja työtavat ovat ohjeellisia ja niiden tarkoituksena on toimia opettajien suunnittelutyön tukena. Opettajia kannustetaan hyödyntämään kulttuurikasvatussuunnitelmaa monialaisesti ja sisällyttämään siihen mahdollisimman paljon eri oppiaineiden osa-alueita.

Kohderyhmä: Esiopetus ja perusopetuksen 1.-9. luokat

Pirkkalan koulujen kulttuurikasvatussuunnitelma

Ruovesi

Asukasluku: 4514

Ruoveden kulttuurikasvatussuunnitelma

Toimijat: lastenkulttuurityöryhmä, kirjastopalvelut, varhaiskasvatus, perusopetus

Sisältö: Suunnitelma takaa kaikille kunnan lapsille tasavertaisen mahdollisuuden tutustua ja osallistua monipuolisesti kulttuuriin. Suunnitelmassa painotetaan paikallisen ja lähialueen kulttuurin tuntemusta ja samalla vahvistetaan suhdetta omaan ympäristöön.
Suunnitelma toteuttaa kuntastrategian, lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman sekä Ruoveden kunnan varhaiskasvatuksen ja esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelman arvopohjaa, tavoitteita ja sisältöjä edistämällä lasten hyvinvointia.

Kohderyhmä: varhaiskasvatus ja perusopetuksen 1.-6. luokat

Ruoveden kulttuurikasvatussuunnitelma

Historia: Sivistyslautakunta hyväksyi kulttuurikasvatussuunnitelman 22.6.2016.

Sastamala

Asukasluku: 24 500

Sastamalan kulttuuriviikot

Toimijat:  Kirjastopalvelut, Kulttuuripalvelut, Liikuntapalvelut, Musiikkiopisto, Nuorisopalvelut, Perusopetus, Sastamalan Nuorisovaltuusto, Sastamalan Opisto, Sastamalan seudun museo, Suomalaisen kirjan museo Pukstaavi ja Suomen Kirjainstituutti.

Sisältö: kulttuuria laidasta laitaan – esimerkiksi musiikkia, elokuvia ja kuvataidetta, työpajat, tapahtumat

Kohderyhmä: perusopetuksen vuosiluokat 1.-9.

Sastamalan kulttuuriviikot

Tampere

Asukasluku: 226 000

Taidekaari-kulttuurikasvatusohjelma

Toimijat: Taidekaari-toiminnan organisoi Tampereen kaupungin museopalvelujen kulttuurikasvatusyksikkö TAITE yhdessä kulttuuripalvelujen ja perusopetuksen kanssa

Sisältö: Taidekaari tarjoaa ohjattuja, opetussuunnitelman huomioivia työpajoja koululaisryhmille. Työpajoissa oppilaat tutustuvat moniin taiteenlajeihin toimijoina, ammattitaiteilijoiden ja taidekasvattajien ohjauksessa. Taiteenlajit vaihtuvat vuosiluokittain. Lasten ja nuorten teoksia asetetaan näytteille erilaisiin julkisiin tiloihin ja kaupunkiympäristöön. Oppilaita osallistetaan ohjelman suunnitteluun. Opettajille on tarjolla erillistä oheismateriaalia ja koulutuksia opetuksen tueksi.  Taidekaari on osa n. 15 000 lapsen ja nuoren kouluarkea.

Taidekaaren verkkosivuilla voi tilata uutiskirjeen, jossa kerrotaan kuukausittain kulttuurikasvatusyksikkö TAITEn tuottamista tapahtumista sekä Taidekaaresta.

Kohderyhmä: esiopetus, perusopetus (1.–9.), erityisopetus ja valmistava opetus

Lue lisää:

Tampereen Taidekaari 

Kulttuurikasvatusyksikkö TAITE 

Historia: Taidekaari syntyi vuonna 2006 yhtenä Tampereen kaupungin kulttuuripääkaupunkihankkeista. Suunnittelu aloitettiin vuonna 2005 ja toiminta seuraavana vuonna. Tavoitteena oli ehjä taidekaari, joka ulottuu esikoululaisista 7.-luokkalaisiin ja tutustuttaa koululaiset monipuolisesti taiteen lajeihin. Hyvien tulosten pohjalta pyrittiin kaikkia ikäluokkia koskevaan Taidekaareen. Tätä ennen TAITE oli ollut Taikalamppu-verkoston  ulkojäsenenä vuodesta 2003. Tampereen kaupunki on Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton jäsen, joka jatkaa Taikalamppu-verkoston aloittamaa valtakunnallista lastenkulttuurin kehittämistyötä.

Valkeakoski

Asukasluku: 21 000

Toimijat: Valkeakosken sivistystoimi, koulutoimi ja nuoriso- ja liikuntatoimi sekä Visavuoren museosäätiö

Sisältö: Kulttuuripolku on Valkeakosken kaupungin kulttuurikasvatusohjelma, joka on otettu osaksi päiväkotien ja koulujen opetussuunnitelmaa. Kulttuuripolulla opitaan erilaisissa ympäristöissä, tutustutaan eri taiteen aloihin ja työskennellään yhteistyössä taiteen ammattilaisten kanssa.

Kohderyhmä: päivähoito, esiopetus ja perusopetus (1. – 9.)

Koskin kulttuuripolku

Ylöjärvi

Asukasluku: 33 000

Kulttuurikude

Toimijat: Ylöjärven kulttuuripalvelut ja varhaiskasvatus

Sisältö: Kulttuurikasvatussuunnitelman tavoitteena on vahvistaa ylöjärveläisten lasten mahdollisuuksia osallistua ja tutustua kulttuuriin monipuolisesti sekä tuottaa kulttuurin keinoin lapsille myönteisiä ja elämyksellisiä kokemuksia. Kulttuurin kenttää katsotaan lapsen näkökulmasta. Toiminnan päämääränä on hyvinvoiva, eheä ja osallistuva lapsi. Vuosittain toteutettavan toiminnan rungoksi on vakiintunut päiväkodeissa toteutettavat työpajat. Pajatoiminnan lisäksi vakiintuneena kulttuurikasvatusmuotona ovat päiväkodeissa vierailevien taiteilijoiden esitykset. Näiden lisäksi toteutetaan yhdessä tuotettavia taidetapahtumia, näyttelyitä tai esityksiä.

Kohderyhmä: Varhaiskasvatus

Kulttuurikude

Jaa somessa:

Tilaa uutiskirjeemme

Haluatko kuulla lastenkulttuuriin liittyvistä ajankohtaisista tapahtumista, hankkeista, vinkeistä ja materiaaleista? Lastenkulttuurin uutiskirje ilmestyy joka toinen kuukausi ja se lähetetään ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen.