fbpx Hyppää sisältöön

Verkosto ja yhteistyö

Lastenkulttuurin verkosto ja yhteistyö

Avaa otsikon oikeassa reunassa olevasta hakasesta haluamasi verkostolistaus esiin.

Kulttuurijärjestöt ja -säätiöt

Finland Festivals
Finland Festivals kokoaa Suomen parhaat ja kiinnostavimmat festivaalit. Musiikin eri lajien lisäksi mukana on niin tanssin, teatterin, kirjallisuuden, kuvataiteen, elokuvan kuin lastenkulttuurinkin tekijät. Finland Festivals toimii kulttuurin ja matkailun alalla ja sen tärkeimmät tehtävät ovat festivaalien edunvalvonta, markkinointi, tiedotus, tiedonkeruu ja tutkimus sekä koulutus.
http://www.festivals.fi

Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU rf
Ungdomsföreningsrörelsens centralorganisation är Finlands Svenska Ungdomsförbund. FSU:s viktigaste uppgift är att bevaka ungdomsföreningarnas intressen och skapa förutsättningar för en dynamisk UF-verksamhet i Svenskfinland. FSU sköter om intressebevakning, information, service och rådgivning, nordiskt samarbete och internationell verksamhet och genomför större projekt.
www.fsu.fi

Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry
Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry on valtakunnallinen alan tuki- ja tuottajaorganisaatioiden keskusjärjestö, jonka tarkoituksena on edistää kulttuuri- ja taidealan kokonaistalouden kasvua, taloudellisia toimintaedellytyksiä ja yhteiskunnallista asemaa.
https://kulttuurijataide.fi/

Nuori Kulttuuri -säätiö
Nuori Kulttuuri on nuorten omaehtoista taiteen tekemistä tukeva organisaatio, joka tukee uutta ja kokeilevaa kulttuuria. Nuori Kulttuuri on kulttuurisen nuorisotyön muoto, jolla innostetaan nuoria kulttuurisiin harrastuksiin asuinpaikasta, koulutuksesta, etnisestä, kielellisestä tai sosioekonomisesta taustasta riippumatta.
http://nuorikulttuuri.fi

Suomen Nuorisoseurat
Suomen Nuorisoseurojen toiminnan pääpainotuksena ovat kulttuurinen lapsi- ja nuorisotyö sekä eri sukupolvia yhdistävä, yhteisöllinen harrastustoiminta. Harrastustoiminnan tukemiseksi Suomen Nuorisoseurat järjestää ohjaajakoulutusta, tuottaa aineistoja sekä järjestää valtakunnallisia tapahtumia.
http://www.nuorisoseurat.fi

Taiteen perusopetusliitto TPO ry
Taiteen perusopetusliitto TPO ry edistää kouluajan ulkopuolella järjestettävää eri taiteenalojen opetusta lapsille ja nuorille. Liiton toimintaa ohjaa näkemys, että korkeatasoinen taidekasvatus on jokaisen lapsen ja nuoren perusoikeus.
http://www.artsedu.fi

Kulttuurijärjestöt, kuvataide

Kuvataidekoulujen liitto
Kuvataidekoulujen liitto on lasten ja nuorten kuvataidekoulujen ja arkkitehtuurikoulujen taustajärjestö.
http://youngart.fi

Kuvittajat ry
Kuvittajat ry toimii kuvittajien työn ja kuvitustaiteen arvostuksen kohentamiseksi sekä kuvituksen tutkimuksen ja koulutustoiminnan parantamiseksi Suomessa. Kuvittajat järjestää kuvitusnäyttelyitä ja koulutustoimintaa jäsenilleen, jakaa kuvittajien toiminta- ja työskentelyapurahoja.
http://kuvittajat.fi

Suomen Kuvataidejärjestöjen Liitto ry
Suomen Kuvataidejärjestöjen Liitto ry on valtakunnallinen taiteilijaseurojen kattojärjestö. SKjL on Suomen Taiteilijaseuran liittojäsen. Liiton keskeisenä tehtävänä on kuvataiteilijoiden alueellinen edunvalvonta.
http://www.skjl.fi

Suomen sarjakuvaseura ry
Suomen sarjakuvaseura ry toimii sarjakuvan tekijöiden, lukijoiden, keräilijöiden, kriitikoiden, kääntäjien ja tutkijoiden yhdistyksenä. Seuran tarkoitus on lisätä sarjakuvan arvostusta. Toiminnalla halutaan edistää hyvän sarjakuvan tuntemusta ja sarjakuvien kriittistä lukemista. Syyskuussa järjestettävät Helsingin sarjakuvafestivaalit on Pohjoismaiden suurin sarjakuvatapahtuma.
http://www.sarjakuvaseura.fi
http://sarjakuvakeskus.fi

Kulttuurijärjestöt, esittävä taide

Assitej Suomi – Assitej Finland rf
Suomen Assitej ry on lasten- ja nuortenteatterijärjestö. Yhdistyksen tavoitteena on tukea lapsille- ja nuorille suunnatun korkeatasoisen teatteritaiteen tekemistä. Suomen Assitej edistää lasten- ja nuortenteatteritietoutta ja niiden arvostusta suomalaisella teatterikentällä.
http://www.lastenteatteri.fi

Esittävien taiteiden oppilaitosten liitto ry
ETOL ry on teatteri- ja sirkustaiteen taiteen perusopetusta antavien oppilaitosten etujärjestö.
http://www.etol.fi

FIDEA Suomen draama- ja teatteriopetuksen liitto ry
FIDEAn tarkoituksena on edistää ja kehittää draama- ja teatterikasvatusta maassamme sekä toimia teatterin ja draaman opetusalan ammattilaisten ja yhdistysten yhteistyötahona ja keskustelufoorumina.
http://fideafinland.weebly.com

Föreningen drama och teater DOT rf
Liitto järjestää draamaopetusta päiväkodeissa, esikoulussa, alakoulussa, yläkoulussa, lukioissa sekä toisen asteen koulutusta, opettajien jatkokoulutusta, kursseja ja seminaareja. DOT kehittää draaman opetussuunnitelmia päiväkodeissa, esiopetuksessa ja peruskouluissa, sekä taiteen perusopetuksen parissa.
http://www.dotdot.fi

Suomen harrastajateatteriliitto
Suomen Harrastajateatteriliitto kehittää suomalaisen harrastajateatteritoiminnan taide- ja yhteisökasvatuksellista sekä taiteellista osaamista. Liitto tekee tunnetuksi ja edistää harrastajateatterin yhteiskunnallisia merkityksiä ja arvostusta, teatterikasvatuksen eri muotoja ja harrastajateatteritoiminnan kulttuurisia vaikutusmahdollisuuksia sekä Suomessa että ulkomailla.
http://www.shtl.fi/

Suomen nuorisosirkusliitto
Suomen Nuorisosirkusliiton (SNSL) tarkoituksena on edistää nuorisosirkusharrastusta ja sirkusharrastajien asemaa Suomessa. Liitto kokoaa yhteen alan harrastajat ja ammattilaiset sekä pyrkii lisäämään ja kehittämään harrastustoimintaa. Liitto edustaa sirkuskouluja ja kerhoja eri puolilta maata sekä valvoo yleisiä ja yhteisiä etuja.
http://www.snsl.fi

Suomen teatterit ry
Suomen Teatterit ry (STEFI) on suomalaisten ammattiteattereiden
edunvalvonta- ja työnantajajärjestö, joka työskentelee jäsenteattereiden toimintaedellytysten turvaamiseksi ja hyvän teatterin tekemisen mahdollistamiseksi Suomessa.
http://www.suomenteatterit.fi

Suomen Unima ry
Suomen Unima ry kuuluu kansainväliseen nukketeatteriliitto UNIMAAN noudattaen sen toimintaperiaatteita ja sääntöjä. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää nukketeatteria eri tavoin Suomessa ja ulkomailla sekä kehittää nukketeatterialan kansainvälistä yhteistyötä.
http://www.unima.fi/

Teatterikeskus ry
Teatterikeskus ry vahvistaa ryhmämuotoisten ammattiteattereiden ja -ryhmien asemaa Suomessa. Teatterikeskuksen tehtävänä on edistää jäsenteattereidensa välistä yhteistyötä, kehittää ekologisesti järkevämpää tuotantotapaa ja tuottaa jatkuvasti uusiutuvaa ja uutta luovaa teatteritaidetta.
http://www.teatterikeskus.fi

Kulttuurijärjestöt, käsityötaide ja muotoilu

Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry
Taitojärjestö on aktiivinen palveluiden tuottaja ja kehittäjä, joka edistää käsityökulttuuria taitona ja elinkeinona. Taitoyhdistykset tuottavat monipuolisia palveluja käsityön harrastajille ja ammattilaisille.
http://www.taito.fi

Kulttuurijärjestöt, musiikki

Finlands svenska folkmusikinstitut
Folkmusikinstitutet fungerar som ett informationscentrum för den finlandssvenska folkmusiken. Institutet betjänar musikutövare, allmänhet, forskare, studerande, föreningar, massmedier med flera. Folkmusikinstitutet ordnar seminarier, kurser och visstugor. Folkmusikinstitutet samarbetar gärna kring olika forsknings- och insamlingsprojekt som rör finlandssvenska musik- och danstraditioner.
http://www.sls.fi

Gramex
Gramex ry on esittävien taiteilijoiden ja äänitteiden tuottajien tekijänoikeusyhdistys. Se edustaa kotimaisia ja ulkomaisia esittäviä taiteilijoita ja äänitteiden tuottajia sekä palvelee musiikkia käyttäviä yrityksiä ja yhteisöjä. Gramex valvoo ja edistää äänitteillä esiintyvien taiteilijoiden ja äänitteiden tuottajien tekijänoikeuslaissa säädettyjä oikeuksia, kerää heille korvauksia ja edistää alan toimintaedellytyksiä.
http://www.gramex.fi

Kansanmusiikki-instituutti ry
Kansanmusiikki-instituutti on suomalaisen kansanmusiikin ja tanssin tutkimus-, tiedotus- ja palvelukeskus. Kansanmusiikki-instituutin arkisto ja käsikirjasto ovat kaikkien käytettävissä. Aineisto koostuu ääni- ja kuvanauhoista, valokuvista, kirjallisuudesta ja lehtileikekokoelmasta. Kansanmusiikki-instituutti julkaisee äänitteinä arkistonauhoituksia ja uutta kansanmusiikkia sekä mm. nuottikirjoja ja tieteellisiä julkaisuja kansanmusiikin ja kansanperinteen alalta.
http://www.kansanmusiikki-instituutti.fi

Konserttikeskus ry
Konserttikeskus järjestää konsertteja ja musiikkityöpajoja kouluihin ja päiväkoteihin eri puolilla Suomea. Toiminnan tarkoituksena on tuoda korkeatasoista elävää musiikkia mahdollisimman monien lasten ja nuorten kuultavaksi täydentäen samalla koulujen musiikkikasvatusta.
http://www.konserttikeskus.fi

Maailman musiikin keskus
Maailman musiikin keskuksen keskeinen tehtävä on koota, tallentaa ja jakaa tietoa maailman musiikkikulttuureista. Toiminnan tavoitteena on kasvattaa musiikin kuulija-, tutkija- ja -tekijäkunnan ymmärrystä eri musiikeista yksilöiden ja yhteisöjen arvojen sekä merkitysten välittäjänä ja identiteettien vahvistajana. Näin instituutti pyrkii musiikin kautta edistämään ihmisten välistä ymmärrystä yli kulttuurirajojen. Toiminnallaan instituutti pyrkii edistämään tasa-arvoa ja kulttuurien välisiä kohtaamisia ja kunnioitusta.
http://www.globalmusic.fi

Musiikin edistämissäätiö MES
Musiikin edistämissäätiön tarkoituksena on edistää ja tukea kotimaista monimuotoista musiikkia. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan jakamalla avustuksia ja apurahoja tai muutoin edistämällä ja tukemalla taloudellisesti suomalaiseen musiikkiin liittyviä elävän musiikin tilaisuuksia, musiikkitallenteiden tuottamista, musiikin markkinointia ja vientiä, kustannustoimintaa, koulutusta, tutkimusta ja kehitystoimintaa.
http://www.musiikinedistamissaatio.fi/

Rytmi-instituutti
Rytmi-instituutti on populaarimusiikin koulutus- ja tutkimuslaitos. Instituutin tehtäviin kuuluu populaarimusiikin koulutus-, tutkimus-, julkaisu- ja tiedotustoiminta, sekä alan kansainvälisten ja kotimaisten suhteiden ylläpitäminen. Rytmi-instituuttia ylläpitää Rytmi-instituutin kannattajayhdistys ry.
http://www.rytmi-instituutti.fi

Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry
Suomen musiikkioppilaitosten liitto (SML) on musiikkioppilaitosten yhteinen kattojärjestö. Liiton tehtävänä on opetuksen valtakunnallinen kehittäminen sekä musiikkioppilaitosten yhteistyön ja musiikkioppilaitosten taiteellisen ja ammatillisen tason vahvistaminen.
http://www.musicedu.fi

Suomen sinfoniaorkesterit ry
Suomen Sinfoniaorkesterit ry edistää ja kehittää maamme sinfonia- ja kamariorkesteritoimintaa sekä valvoo orkestereiden etuja ja oikeuksia.
http://www.sinfoniaorkesterit.fi

Suomen Työväen Musiikkiliitto STM ry
Suomen Työväen Musiikkiliitto (STM) ry on valtakunnallinen harrastajamusiikkijärjestö. STM:n tarkoituksena on tukea ja kehittää musiikin harrastustoimintaa suomalaisten keskuudessa. Jäsenkuoroissa ja -orkestereissa musiikkia harrastaa noin 3000 suomalaista.
http://www.musiikkiliitto.fi

Teosto
Teosto on musiikintekijöiden järjestö, joka edustaa kotimaisia ja ulkomaisia säveltäjiä, sanoittajia, sovittajia ja musiikinkustantajia. Teoston tavoitteen on, että Suomessa on hyvät edellytykset työskennellä luovalla alalla ja tehdä musiikkia ammattimaisesti. Musiikintekijöiden lisäksi kumppaneita ovat musiikin käyttäjät.
https://www.teosto.fi/

Kulttuurijärjestöt, sanataide ja kirjallisuus

Lastenkirjainstituutti
Lastenkirjainstituutti (LKI) on valtakunnallinen lasten- ja nuortenkirjallisuuden sekä lastenkirjataiteen edistämis- ja tiedotuskeskus ja erikoiskirjasto. Instituutti palvelee alan ammattilaisia, harrastajia sekä tiedotusvälineitä lasten- ja nuortenkirjallisuutta koskevissa kysymyksissä.
http://www.lastenkirjainstituutti.fi

Lukukeskus ry
Lukukeskus on lukemista edistävä järjestö ja kirjailijavierailujen välittäjä. Lisäksi se järjestää lukukampanjoita ja toimii lukemisen ja lukutaidon asiantuntijajärjestönä. Lukukeskus huomioi erityisesti lasten ja nuorten lukemisen edistämisen.
http://www.lukukeskus.fi

Nuoren voiman liitto
Nuoren Voiman Liitto on valtakunnallinen kirjallisuusjärjestö, joka elävöittää suomalaista kulttuuria tapahtumillaan, kirjoittajakoulutuksellaan ja kulttuurilehdillään. Liitto on ollut aktiivisten kirjoittajien, esiintyjien ja lukijoiden yhteisö jo 1900-luvun alkupuolelta.
http://www.nuorenvoimanliitto.fi

Suomen kirjastoseura ry
Suomen kirjastoseura ry tavoitteena on edistää kirjastoalan näkyvyyttä ja valvoa alan etua, tehdä tunnetuksi kirjastojen merkitystä yhteiskunnassa, tukea alalla toimivien ammattitaidon kehittämistä sekä osallistua kansalliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön.
http://suomenkirjastoseura.fi

Suomen sanataideopetuksen seura ry
Suomen sanataideopetuksen seura ry on valtakunnallinen sanataiteen ja erityisesti sen opetuksen sisältöjen kehittäjä ja harrastusmahdollisuuksien edistäjä.
http://www.sanataide.fi/

Kulttuurijärjestöt, tanssi

Suomen tanssioppilaitosten STOPP liitto ry
Suomen tanssioppilaitosten liitto, STOPP ry on tanssioppilaitosten yhteistyöelin ja etujärjestö, joka palvelee tanssinopetuksen kentän tarpeita. Vuosittaisten tanssin yhteisnäytösten järjestäminen on tärkeä ja näkyvä osa STOPPin toimintaa ja lisäksi liitto järjestää koulutustilaisuuksia ajankohtaisista aiheista oppilaitosten rehtoreille ja muulle henkilöstölle.
http://tanssioppilaitostenliitto.com

Kulttuurijärjestöt, elokuva ja media

AV-arkki suomalaisen mediataiteen levityskeskus
AV-arkki edistää mediataiteen ja mediakulttuurin asemaa yleisesti. AV-arkin toimialaan kuuluu myös mediataiteen julkaisutoiminta. Kulttuurivientiorganisaationa AV-arkki levittää suomalaista mediataidetta kotimaassa ja kansainvälisesti. Festivaalien, museoiden, näyttelyiden ja tapahtumien lisäksi AV-arkki levittää mediataidetta kotimaassa mediakasvatus- ja opetustarkoituksiin.
http:/www.av-arkki.fi/fi/

Koulukino ry
Koulukino on valtakunnallinen elokuvakasvatusyhdistys, joka kannustaa kouluja elokuvan pariin ja tarjoaa opettajille elokuvakasvatuksen välineitä. Tavoitteena on tuoda koululaiset elokuvateatterielämyksen äärelle ja opettajat käsittelemään nähtyä jälkikäteen yhdessä oppilaiden kanssa.
http://www.koulukino.fi

Mediakasvatuskeskus Metka
Mediakasvatuskeskus Metkan tavoitteena on mediakasvatuksen kehittäminen Suomessa. Tavoitteena on lasten, nuorten ja kasvattajien mediakasvatustaitojen kehittäminen, lasten ja nuorten mediakulttuurin esille nostaminen, lasten ja nuorten oman mediatuottamisen edistäminen ja kriittisen medialukutaidon edistäminen.
http://mediametka.fi

Kulttuurijärjestöt, museoala

Museopedagoginen yhdistys Pedaali ry
Pedaali ry:n tavoitteena on edistää museopedagogista toimintaa, vahvistaa yleisötyötä tekevien ammatillista identiteettiä ja arvostusta, sekä tukea jäsentensä ammatillista kehittymistä. Yhdistys toimii alan keskustelufoorumina ja tarjoaa jäsenistölleen koulutusta ja verkostoja.
http://www.pedaali.fi

Suomen museoliitto ry
Suomen museoliitto on museoalan keskusjärjestö, museoiden yhteistyöelin ja edunvalvoja. Liiton yhteisöjäsenet ylläpitävät ammattimaisesti hoidettuja museokohteita, kuten kulttuurihistoriallisia museoita, taidemuseoita ja tiedekeskuksia. Liiton tehtävänä on tehostaa yhteydenpitoa museoiden kesken ja järjestää museoalan koulutusta.
http://www.museoliitto.fi

Kulttuurijärjestöt, kulttuuriperintö

Suomen kulttuuriperintökasvatuksen seura
Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura edistää kulttuuriperintö- ja kulttuuriympäristökasvatusta. Toiminnan tavoitteena on tukea lasten ja nuorten kulttuurista osaamista ja osallisuutta sekä kulttuuristen oikeuksien toteutumista. Seura toteuttaa kehittämisprojekteja, antaa lausuntoja sekä on jäsenenä useissa asiantuntijatyöryhmissä.
http://www.kulttuuriperintokasvatus.fi

Jaa somessa:

Tilaa uutiskirjeemme

Haluatko kuulla lastenkulttuuriin liittyvistä ajankohtaisista tapahtumista, hankkeista, vinkeistä ja materiaaleista? Lastenkulttuurin uutiskirje ilmestyy joka toinen kuukausi ja se lähetetään ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen.