fbpx Hyppää sisältöön

Etelä-Pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaa

lmajoki

Asukasluku: 12 163

Kulttuurikasvatussuunnitelma

Toimijat: Kulttuuripalvelut, opetustoimi
Sisältö: Kulttuurikasvatussuunnitelman tavoitteena on taata kaikille oppilaille vakiintuneet, yhdenmukaiset ja tasavertaiset mahdollisuudet tutustua kotikuntansa palvelu- ja kulttuuritarjontaan. Kulttuurikasvatussuunnitelma tukee koulujen ja kulttuuritoimijoiden yhteistyötä ja tekee siitä systemaattista sekä suunnitelmallista. Tapahtumat ja käyntikohteet pyritään valitsemaan niin, että ne tukevat ja helpottavat omalta osaltaan opettajien työtä ja ovat kiinteänä osana 1.8.2016 voimaan tullutta opetussuunnitelmaa.

Kohderyhmä: Ilmajoen esiopetuksen ja perusopetuksen 1.-9. luokkien oppilaat sekä lukio-opiskelijat.

Ilmajoen kulttuurikasvatussuunnitelma

Historia: Tämä kulttuurikasvatussuunnitelma on laadittu yhdessä Ilmajoen sivistysosaston esimiesten kanssa kevään 2017 aikana. Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyi suunnitelman 16.8.2017.

Kurikka

Asukasluku: 21 239

Kulttuurikasvatussuunnitelmatyöryhmään osallistuneet: Kulttuuritoimesta Maija-Leena Rostén, kirjastosta Kirsti Länsikallio ja Johanna Silander , koulutoimesta Susanna Keskinen, Maria Marttila, Anne-Mari Packalen, Terhi Latvala ja Minna Leppinen , vapaa-aikalautakunnan puh.joh. , varhaiskasvatuksesta Outi Koskenvalta,  Tuomo Kallio Louhimosta, Tuija Ahola Etelä-Pohjanmaan liitosta ja  Antti Huntus Taiteen edistämiskeskuksesta.

Johdanto ja historia: Kulttuuritoimen tehtävänä on luoda kuntalaisille edellytyksiä kulttuurin tuottamiseen ja kokemiseen. Käsissäsi olevan kulttuurikasvatussuunnitelman avulla näitä edellytyksiä luodaan koululaisille ja päiväkotilaisille. Kulttuurikasvatussuunnitelma on opetussuunnitelmaa täydentävä suunnitelma siitä, kuinka lapsia ja nuoria tutustetaan paikalliseen kulttuuriin ja oman kunnan kulttuurikohteisiin. Tämän tarkoituksena on taata jokaiselle kurikkalaiselle lapselle ja nuorelle kulttuuriminimi: se vähimmäismäärä kulttuuria, jonka jokaisen lapsen tulisi saada kokea koulupolkunsa aikana.

Kulttuurikasvatussuunnitelma tarjoaa työkaluja myös opetussuunnitelman mukaisten monialaisten oppimiskokonaisuuksien, ilmiöpohjaisen opetuksen ja laaja-alaisen osaamisen tavoitteiden toteuttamiseen.

Kurikan kulttuurikasvatussuunnitelman tekeminen aloitettiin vuonna 2016. Silloin piirrettiin ääriviivat ja määriteltiin, mitkä kulttuuriin osa-alueet Kurikan kulttuurikasvatukseen halutaan ottaa. Nyt, vuonna 2018, kootaan suunnitelma yksiin kansiin ideoiden ja aikataulun kera. Käyttöön se otetaan syksyllä 2018, jonka jälkeen toivomme sen saavan käyttöä vielä vuosiksi eteenpäin.

Suunnitelman lisäksi tämä on apuväline kurikkalaisille opettajille kulttuuriminimin takaamiseksi. Tarkoitus on, ettei suunnitelma ole liian sitova, vaan se antaa opetuksen suunnitteluun työkalut, joiden avulla ideoida ja toteuttaa kulttuurikasvatussuunnitelmaa. Kulttuurikasvatussuunnitelma on myös tärkeä linkki Kurikan koulujen ja kurikkalaisten kulttuuritoimijoiden välillä. Tämän oppaan tarkoitus on olla niin ohjenuora kuin tukipilari.

Kulttuurikasvatussuunnitelma yhtenäistää koulujen kulttuurikasvatusta Kurikassa, sillä suurimmalla osalla kouluista ja päiväkodeista on jo jonkin verran kulttuuritoimintaa. Tarkoituksena on, että kaikki oppilaat koulusta riippumatta tutustuvat oman kuntansa kulttuuriin minimimäärän verran. Kulttuuria voi tietysti ottaa opetukseen vielä enemmänkin – mitä enemmän kulttuuria, sen parempi!

Se, kuinka paljon koulut tarjoavat on paljon kiinni opettajien ja työntekijöiden omasta aktiivisuudesta. Koska koulutyö vaatii paljon pelkän opetustyön lisäksi, tarjoamme tämän oppaan apuvälineeksi kulttuurintoteuttamiseen, jotta tämän suunnitelman toteuttaminen olisi mahdollisimman helppoa opettajalle. Tämä on toteutettu myös niin, että kaikenlaiseen kulttuuriin tutustuminen onnistuisi mahdollisimman pienillä resursseilla: niin rahallisesti kuin ajallisestikin. Mahdollisimman paljon pyritään siihen, että kaikki osa-alueet voisi toteuttaa koulussa ja päiväkodeissa muun työn lomassa.

Tervetuloa kulttuuriharppauksen pariin! Pienin askelin suuri harppaus!

Kurikan kulttuurikasvatussuunnitelma

Sisältö: Kulttuurikasvatussuunnitelmassa on jokaiselle luokka-asteelle oma sivu. Sivulta löytyy kyseisen luokka-asteen aihe, aikataulu kulttuuri osa-alueen toteuttamiseen ja ideoita toteuttamiseen. KOPS:n lopussa on lueteltu kurikkalaisia kulttuuritoimijoita.

Osa kulttuurin opettamisesta vaatii reissuja koulun ulkopuolella muun muassa kirjastoon ja johonkin historialliseen kohteeseen. Suurin osa kuitenkin on mahdollista toteuttaa koululla ja päiväkodeissa normaalin arjen ohessa esimerkiksi teemavälitunteina, oppitunteina, vierailuna ja työpajoina. Lisäksi kulttuurikasvatusta on helppo toteuttaa ilmiöpohjaisilla viikoilla, koulun omien juhlien yhteydessä ja laaja-alaisten oppimiskokonaisuuksien toteuttamisessa. Ideoita kulttuurikasvatuksen toteuttamiseen voi katsoa myös täältä.

Jokaiseen kouluun ja päiväkotiin nimetään kulttuurivastaava, joka huolehtii kulttuurikasvatussuunnitelman toteuttamisesta. Joka kevät käydään kulttuuritoimen ilmoittamana ajankohtana läpi, miten kulttuurikasvatussuunnitelma on toteutunut ja suunnitellaan seuraavan vuoden ohjelma esimerkiksi retkien ja koulun ulkopuolisten vierailijoiden osalta. KOPS:n mukana tulee pohja koulukohtaisen kulttuurikasvatussuunnitelman tekemiseen, minkä voi halutessaan tehdä. Lisäksi liitteenä on raportointilomake, joka pyydetään palauttamaan kulttuuritoimeen aina loppukeväästä, jotta kulttuurikasvatuksen toteutumista voidaan seurata ja sitä kautta kehittää.

Tekstin on koonnut Hannamari Kujala.

Lapua

Asukasluku: 14 471

KulttuuriPaukku on Lapuan varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen tavoitteellinen kulttuuriopetussuunnitelma, jolla pyritään takaamaan jokaiselle lapualaiselle lapselle ja nuorelle tasavertainen osallisuus ympäröivään kulttuuriin ja kulttuuriseen yleissivistykseen. Kulttuuriopetussuunnitelma on opetussuunnitelman liite. Sen avulla käydään läpi monipuolisesti erilaisia taiteen aloja osana lapsen ja nuoren oppimisen polkua.
KulttuuriPaukun rinnalla kulttuurikasvatusta täydentävät päiväkotien, koulujen ja luokkien omat kulttuuritapahtumat ja taideprojektit, joiden lähtökohtana ovat lasten ja nuorten aktiivinen rooli toimijana ja kulttuuristen sisältöjen tuottajana.

KulttuuriPaukku perustuu oman kunnan kulttuuritarjontaan, vahvuuksiin, kulttuuriperintöön sekä lasten ja nuorten omaehtoiseen toimintaan ja kokemuksiin. Suunnitelma antaa kehykset systemaattiselle varhaiskasvatuksen, koulun ja kulttuuritoimijoiden yhteistyölle. Kulttuuriopetussuunnitelmaan on kirjattu minimitoiminta. Sen lisäksi voidaan suunnitella ja toteuttaa myös muuta yhteistoimintaa eri toimijoiden välillä. Yhteistyöstä osapuolten välillä sovitaan vuosittain.
Kulttuurin tai taiteenalojen painopistealueet on vuosiluokkaistettu taulukkoon. Kaikki taiteenalat käydään läpi. Toteutustapoihin ja yhteistyökumppaneihin löytyy esimerkkejä. Kulttuurin ja taiteen aloihin voidaan tutustua myös monialaisten oppimiskokonaisuuksien kautta ja niitä voidaan toteuttaa vuorokursseina tai koko koulun yhteistoimintana. Tällöin on kuitenkin pidettävä huolta, että lapsi ja nuori pääsee tutustumaan kaikkiin mainittuihin kulttuurin ja taiteen aloihin oppimisen polkunsa aikana.

Opetussuunnitelmaan sisältyvän KulttuuriPaukun toteutustavat kirjataan vuosittain päiväkodin ja koulun vuosisuunnitelmaan.

Lapuan kulttuuripalvelut
Vanha Paukku

Seinäjoki

Asukasluku: 61 600

Kulttuurimatka

Toimijat: Seinäjoen koulujen Kulttuurimatkaa hallinnoivat Seinäjoen kaupungin kulttuuri- ja opetuspalvelut. Kulttuurimatkan sisällöt suunnitellaan opetus- ja kulttuurialojen asiantuntijoiden yhteistyönä. Sisältöjen tuottajina ovat pääsääntöisesti kaupungin omat kulttuurilaitokset sekä alueen taide- ja kulttuurialojen toimijat, mutta tarvittaessa palveluja voidaan hankkia myös ulkopuolelta. Keskeisiä toimijoita ovat Lastenkulttuurikeskus Louhimo, Seinäjoen Taidehalli, Seinäjoen kaupunginteatteri, Seinäjoen kaupunginkirjasto, ja Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseo.

Sisältö: Toiminta perustuu kulttuurikasvatussuunnitelmaan, joka on Seinäjoen perusopetuksen opetussuunnitelmaa toteuttava paikallinen suunnitelma. Suunnitelman tavoitteena on antaa oppilaalle varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen aikana kulttuurinen yleissivistys, tukea kulttuuri-identiteetin muodostumista ja vahvistaa kulttuurien moninaisuuden ymmärtämistä.  Kulttuurikasvatussuunnitelma on toimiva käytännön työkalu, joka antaa raamin koulun ja kulttuurin väliselle yhteistyölle. Se edistää kulttuurin saatavuutta ja aikatauluttamista päiväkoti- ja kouluarkeen soveltuvaksi.

Kulttuurimatka tarjoaa kaikille Seinäjoen perusopetuksen oppilaille tasa-arvoista ja laadukasta kulttuuri- taide- ja kulttuuriperintökasvatusta.  Kulttuurimatkan sisällöt koostuvat vierailuista Seinäjoen kaupungin alueen kulttuurilaitoksiin ja -kohteisiin. Vierailuihin sisältyy taide-elämystä tukevaa opastusta sekä opetusmateriaalia luokkatyöskentelyyn. Lisäksi alueen kouluissa järjestetään työpajatoimintaa sekä vierailuesityksiä taiteen eri osa-alueilta. Kouluja kannustetaan omaehtoiseen kulttuuritoimintaan antamalla tietoa kaupungin alueen kulttuuritarjonnasta sekä opetusta tukevista materiaaleista. Kulttuurikasvatussuunnitelmaan sisältyvä toiminta on kouluille maksutonta.

Kohderyhmä: Seinäjoen perusopetuksen 0–9-vuosiluokkien oppilaat.

Seinäjoen Kulttuurimatka

Historia: Kulttuurimatkan toiminta aloitettiin Seinäjoella vuonna 2008. Kevääseen 2016 saakka toiminta perustui taidealakohtaisiin teemalukuvuosiin, joiden sisällöt suunnattiin vuosiluokille 2., 5., 7. ja 8.

Jaa somessa:

Tilaa uutiskirjeemme

Haluatko kuulla lastenkulttuuriin liittyvistä ajankohtaisista tapahtumista, hankkeista, vinkeistä ja materiaaleista? Lastenkulttuurin uutiskirje ilmestyy joka toinen kuukausi ja se lähetetään ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen.