fbpx Hoppa till innehåll

Barnen har rätt att påverka

LillaLuckan erbjuder inte bara kulturtjänster för barn utan tar också ställning för barnens rättigheter. Att ha tillgång till kultur, få uttrycka sig och känna sig delaktig är mänskliga rättigheter. Därför hoppas vi på att se barnens rättigheter lyftas fram ännu mer.

Raseborg fick erkännandet En barnvänlig kommun år 2015 av Unicef. Enligt modellen hör det till att man i en barnvänlig kommun låter barnens röst höras. Enligt barnkonventionens princip om barnets bästa hör det till att man i en barnvänlig kommun planerar, genomför, utvecklar och bedömer olika tjänster för att garantera deras barnvänlighet. Man låter barnen påverka t.ex. planeringen och utvecklingen av det offentliga rummet och den fysiska miljön, eftersom den är av stor betydelse för barnets livskvalitet, hälsa, utveckling och lycka. Dessutom betonas barnvänlig information. Det slutarbete som Martina Schrey-Westerlund gjorde 2016 på uppdrag av Raseborgs stad visar att för att barn skall kunna delta krävs förändringar i informeringen om ärenden, d.v.s. sättet att informera på ett språk som barn kan ta till sig.

Det är viktigt att erbjuda möjlighet till växelverkan mellan barnen och de tjänstemän och politiker som beslutar om olika ärenden som gäller barnen. I Raseborg erbjuder man årligen femteklassister i staden möjligheten att träffa stadsdirektören och tjänstemän för att ställa frågor och diskutera saker och ting ur barnens synvinkel. Barnen skall ges möjlighet att påverka ärenden som är viktiga för dem och de ska få känna att det finns utrymme för deras åsikter och att de uppskattas. Då olika kanaler för påverkan finns tillgängliga för barn i alla åldrar ges de en möjlighet att vara delaktiga.

Enligt UNICEF (2013) bör det framkomma i en stads strategi eller förvaltningsstadga hur man jobbar för att alla sektorer i staden hör barnen. Raseborg har bl.a. påverkningskanaler såsom ungdomsfullmäktige och en arbetsgrupp för barnvänlig kommun som jobbar för att implementera principerna. Också Luckan Raseborg arbetar för att nå dessa mål och samarbetar med Raseborgs stad för att göra barnen mer delaktiga. I samarbete med staden har Luckan Raseborg i år skapat ett öppet rum för barnkultur kallat LillaLuckan Raseborg och under sommaren 2018 får barnen planera sin egen stad under LillaLuckans sommarläger i juni. 

Fördjupa dig i ämnet barnkulturpolitik.

Schrey-Westerlund, MartinaAtt involvera barn i åldern 0-6 år i beslutsfattandeprocesser. Ett diskussionsunderlag för tjänsteinnehavare och förtroendevalda. Masterarbete inom området hälsofrämjande, Arcada, 2016. Uppdragsgivare Raseborgs stad. Avhandlingen är publicerad digitalt här.

Finlands UNICEF7 steg mot en barnvänlig kommun. Handbok för kommuner som implementerar modellen En barnvänlig kommun. Publikationer 2013. Helsingfors: Finlands UNICEF r.f.

Pamela Andersson, barnkulturkoordinator

Dela på sociala medier:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna från oss via e-post. Du kan avbryta din beställning när som helst.