fbpx Hoppa till innehåll

Kommunalvalet 2021


Förbundet för barnkulturcenter i Finlands spetsfrågor inför kommunalvalet 2021

Barnkulturens centrala budskap: Kommunen måste möjliggöra barn och ungas rätt till kultur och konst.

Allt material är fritt tillgängligt för nedladdning och distribution till regionens kommunala beslutsfattare.

Kampanjbilderna är fritt tillgängliga för nedladdning

1. Hoppslott är inte tillräckligt!

– Barn har rätt till barnkultur som är av hög kvalitet och på en hög nivå konstnärligt sett

Hoppslott räcker inte!

Artikel 31 i FN:s konvention om barnets rättigheter föreskriver att barnet har rätt att delta i kulturliv och konst. Kommunernas barnkulturutbud måste bestå av mer än en hoppborg och ansiktsmålning. Det är varje kommuns lagstadgade uppgift att främja, stödja och organisera kulturverksamhet. Barn och unga har rätt till konst som görs av en konstnär, samt till konstverksamhet som leds av en professionell. Professionella känner till särdragen för olika konstområden, och i verksamheten ges utrymme för olika tankar, känslor och upplevelser. Till exempel barnkulturcentren, den grundläggande konstundervisningen, muséer, teatrar, orkestrar, bibliotek och cirkulerande föreställningar erbjuder barnen professionell kultur.

Vad ska kommunen konkret beslut om för att denna fråga ska gå vidare?

 • I sin budget garanterar kommunen tillräcklig finansiering för högkvalitativ barnkultur samt säkerställer konst- och kulturaktörernas resurser för att genomföra och utveckla tjänster och kulturevenemang för barnfamiljer och unga till rimliga priser.
 • Barnkultur registreras i kommunens kulturstrategi: ”I kommunen främjas barnkultur, med vilket man avser kultur som produceras av professionella för barn och tillsammans med barn. Detta avser även kultur som skapas av barn och som till exempel grundar sig i lek. Barnkultur av hög kvalitet är barnorienterad, tillgänglig och på en hög nivå konstnärligt sett.”
 • Barnkultur registreras i kommunens välfärdsplan: ”Konst och kultur skapar redan i sig välbefinnande och ett meningsfullt liv. De kan även användas i syfte att främja välbefinnande. Vikten av kulturverksamhet för barns välbefinnande är allmänt erkänt. Barnfamiljer, barn och ungdomar erbjuds förmånliga eller kostnadsfria möjligheter att delta i kultur och hobbyverksamhet.”
 • Organiserandet av högkvalitativ barnkultur registreras som mål för kommunens fritidstjänster, och kommunen arrangerar tillräckliga resurser för att koordinera barnkultur.
 • Kommunen tar inte ut inträdesavgifter av barn och unga för kulturtjänster. 
 • Kommunen främjar ett kvalitativt utbud av konst för barn och unga genom att dela ut bidrag och genom att erbjuda arbetsutrymmen till rimliga priser för professionella inom branschen.

2. Fråga mig!

– Barn och unga måste höras i beslutsfattande som berör dem

Kommunerna bör se till att barn och unga blir hörda i beslutsfattande som berör dem. Barn och unga är experter på sina egna liv. Beslut och konsekvenser av beslut bör diskuteras med barnen och ungdomarna. Beslut, till exempel nedskärningar, som berör skolan, småbarnspedagogiken och ungdomsverksamheten återspeglas direkt i barn- och ungdomen. Professionella inom barnkultur stöder barnen och ungdomarna i att uttrycka sig och forma sina synsätt, samt hjälper dem att få sina tankar synliggjorda och hörda.

Även i miljöplaneringen borde man ta hänsyn till barn och ungdomars perspektiv och involvera dem i planeringen av gemensamma utrymmen. En miljö byggd av vuxna för vuxna ser alldeles annorlunda ut i barn och ungdomars ögon.

Vad ska kommunen konkret beslut om för att denna fråga ska gå vidare?
 • IIkommunen implementeras en bedömning av konsekvenser för barn enligt UNICEF:s modell En barnvänlig kommun. Med hjälp av modellen kan kommunen säkerställa att barnets rättigheter förverkligas möjligast väl i varje barns vardag.
 • Att höra barn i frågor som berör dem görs till en del av kommunens beslutsfattande, barn och unga involveras även i stadsplaneringen.
 • Barn och ungdomar får stöd i att forma sin egen synvinkel. Konstorienterade metoder tas i bruk i kommunen som ett redskap vid hörande.

3. Låt mig välja!

– Barn och unga måste ha möjlighet att utföra hobbyverksamhet mångsidigt

Konstinspirerad hobbyverksamhet utvecklar förmågor, empatisk förmåga och social kompetens, intelligens, självkännedom, uppfattnings- och inlärningsförmåga på ett mångsidigt sätt. Alla barn och ungdomar ska oberoende av den egna bostadsorten, egna intressen eller föräldrarnas inkomstnivå ha möjlighet att utöva konst och kultur samt att delta i barnkulturcentrets verksamhet på den egna orten.

Vad ska kommunen konkret beslut om för att denna fråga ska gå vidare?
 • Kommunen erbjuder också hobbyverksamhet inom konst och kultur.
 • I kommunens plan för fritidsverksamhet registreras att hobbyverksamheten grundar sig på hörande av barn och ungdomar.
 • Även inom hobbyverksamheten bör man säkerställa jämlikhet och tillgänglighet: hobbyerna bör även föras utanför bildningscentren och jämlika möjligheter måste garanteras för de barn och ungdomar som behöver särskilt stöd, till exempel transport- och tolktjänster för funktionshindrade barn och unga samt kostnadsfritt inträda till barnkulturens tjänster för assistenter.
 • Kommunen stöder allt aktivare aktörer som har märket tillgänglig hobby inom konst.
 • Kommunen erbjuder barn, familjer och ungdomar både utrymmen och redskap för att självständigt prova på hobbyer samt för att fortsätta hobbyn efter att man hittat en gren man tycker om.

4. Grundskola utan museibesök?

– En plan för kulturfostran i varje kommun

Planen för kulturfostran gör att kulturfostran i skolan och småbarnspedagogiken är målinriktad och jämlik. En plan för kulturfostran behövs i varje kommun. Planen hjälper barnen att lära känna kulturen och kulturarvet på det egna närområdet.

Planen för kulturfostran tar omfattande hänsyn till olika konstinriktningar. Den stöder även lokala konstnärers arbete samt arbetet på lokala konstinstitut.

Vad ska kommunen konkret beslut om för att denna fråga ska gå vidare?
 • För att säkerställa barn och ungdomars lika tillgång till kultur och konst utarbetas i kommunen en plan för kulturfostran i samarbete med utbildningen och kulturverket. Planen är bindande för lärare och genomförs som en del av skolornas läroplan.
 • Kommunen ansvarar för samarbetet mellan småbarnspedagogiken, den grundläggande utbildningen, den grundläggande konstundervisningen och bildningsverket, även finansiellt.
 • Konst- och kulturaktiviteter ökas i kommunens småbarnspedagogik och i den grundläggande utbildningen. Kommunen erbjuder även sina lärare kompletterande utbildning i konst- och kulturområdet.
 • Kommunen ser till att barnkulturens turnéverksamhet har tillräckliga resurser.
Dela på sociala medier:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna från oss via e-post. Du kan avbryta din beställning när som helst.