fbpx Hoppa till innehåll

Attitydmärkena

Attitydmärkena Tillgängligare hobby och Tillgänglig hobby inom konst

Var och en har rätt att själv välja sin hobby. För närvarande uppfylls inte denna rättighet för alla. Bra tillgänglighet tryggar allas rätt att ha en hobby, vara delaktiga och få upplevelser. Att beakta mångfald och erbjuda en tillgänglig verksamhet är inte ett val. Internationella människorättsavtal och lagstiftning förpliktar hobbyarrangörer att avlägsna hinder för deltagande och främja likabehandling.

Tillgängligare hobby- och Tillgänglig hobby inom konst-attitydmärkena är kommunikationsverktyg för hobbyarrangörer. Märkena underlättar kommunikationen mellan hobbyarrangören och hobbyutövarna inklusive deras närstående och märket kan hjälpa en person att hitta en hobby. Båda märkena kan fortfarande användas men vi rekommenderar att nya användare börjar använda Tillgängligare hobby-märket.

Tillgängligare hobby-märket

Med märket Tillgängligare hobby och med stöd av åtföljande rekommendationer försöker man säkerställa att alla får njuta av glädjen och nyttan med en hobby! Attitydmärket finns till för alla hobbyarrangörer som med hjälp av märket kan kommunicera de föresatser och åtgärder som vidtagits för att beakta tillgänglighet och mångfald som helhet.

Syftet med rekommendationerna för Tillgängligare hobby är att tillgängligheten i praktiken ska bli så omfattande och mångsidig som möjligt. Som grund för rekommendationerna ligger människorättsavtal och lagstiftning samt multiprofessionell samutveckling och erfarenheter av fungerande lösningar.

Rekommendationerna förutsätter att hobbyarrangörerna och hobbyproducenterna utvärderar sin egen verksamhet, identifierar utvecklingsområden och metodiskt hittar lösningar. Arbetet kräver engagemang, kunnande och resurser på alla nivåer. Till rekommendationerna för Tillgängligare hobby hör också en webbutbildning som blir färdig under våren 2024. Under utbildningen analyseras rekommendationerna och olika val och lösningar som är betydelsefulla för dem lyfts fram.

Förbundet för barnkulturcenter i Finland har lanserat märket Tillgängligare hobby inom projektet Finlandsmodellen för tillgänglig hobbyverksamhet. Projektet har fått finansiering av Undervisnings- och kulturministeriet.

Bekanta dig med rekommendationerna för Tillgängligare hobby och med lagstiftningen, avtalen och programmen kring tillgänglighet och likabehandling. Därefter kan du anmäla dig som användare av Tillgängligare hobby-märket via länken nedan.

Rekommendationer för Tillgängligare hobby

Vi beaktar följande rekommendationer för Tillgängligare hobby när vi planerar, genomför, följer upp och utvärderar vår verksamhet:

Allmänna principer

 • Vi främjar tillgänglighet i vår verksamhet så att allas rätt att ha en hobby kan uppfyllas.
 • Vårt mål är att alla som utövar en hobby ska ha möjlighet att känna att hen tryggt kan vara sig själv i vår verksamhet.
 • Att det finns behov av tillgänglighetslösningar påverkar inte hur vi som hobbyarrangör förhåller oss till den som utför hobbyn.
 • Vi accepterar inte mobbning, diskriminering eller trakasserier i vår verksamhet. Vi använder oss av principerna för ett tryggt rum och har anvisningar för hur man ingriper i problemsituationer.
 • I verksamhetens innehåll beaktas vad olika hobbyutövare är intresserade av och vi lyfter fram flera olika synvinklar. Vi samlar regelbundet in respons om verksamheten och utnyttjar den när vi utvecklar verksamheten.

Verksamhetssätt som främjar tillgänglighet

 • Du kan öppet och konfidentiellt berätta för oss om behov av tillgänglighetslösningar. Vi samarbetar med deltagaren och hens närstående samt assistent. Tillsammans funderar vi ut det bästa sättet att utföra hobbyn.
 • Vi anpassar vår verksamhet, våra pedagogiska lösningar och våra inlärningsmål så att de svarar på hobbyutövarnas olika situationer och behov.
 • Vi ordnar hobbyverksamhet med ett språkmedvetet grepp så att man kan delta i en hobby också om ens språkfärdigheter är under utveckling.
 • Vi eftersträvar mångfald bland vår personal.
 • Man kan delta i vår verksamhet också utan inträdesprov.
 • I planeringen beaktar vi hur man kan ta sig till hobbyn och vi försöker hitta lämpliga lösningar (kollektivtrafikens tidtabeller, skolskjutsar osv.).

Tillgänglighet i den byggda miljön

 • Vårt mål är att erbjuda verksamhet i tillgängliga rum. Om vi inte ännu har tillgängliga lokaler förbinder vi oss att anpassa dem så de blir tillgängliga och under övergångstiden ordnar vi en del av verksamheten i tillgängliga lokaler.
 • I våra verksamhetslokaler informerar vi också om tillgängligheten och om eventuella fysiska hinder i våra lokaler.

Tillgänglig kommunikation

 • Vår kommunikation är tillgänglig, tydlig och lätt att förstå, både i text och bild.
 • Våra webbtjänster är tillgängliga.
 • Vi försöker aktivt nå ut till och bjuda in alla sorters hobbyutövare till vår verksamhet.
 • Vi informerar om vår verksamhets tillgänglighet och eventuella fysiska hinder.

Ekonomisk tillgänglighet (om verksamheten inte är gratis)

 • Vi erbjuder verksamhet till ett rimligt pris. Vi graderar prissättningen och erbjuder vid behov dem vars ekonomiska situation kräver det möjlighet till frielevsplats, stipendium eller motsvarande.
 • Vi erbjuder möjlighet till en kostnadsfri prova på-gång eller en prova på-period.
 • En assistent eller närstående får delta i hobbyn som stöd. Den assisterande personen deltar alltid kostnadsfritt.

Tillgänglig hobby inom konst -märke

tillgänglig konsthobby.

Tillgänglig hobby inom konst-attitydmärket är ett verktyg för konstaktörernas kommunikation. Det handlar framför allt om ett attitydmärke som visar att aktören är villig att stödja alla barn som vill utöva konst som hobby.

Tillgänglig hobby inom konst-märket lanserades år 2019 som en del av projektet SATA2, Tillgänglig hobby inom konst 2. Det används av exempelvis barnkulturcentren och olika aktörer som producerar konst- och kulturtjänster för barn och unga på olika håll i Finland.

Förbundet för barnkulturcenter i Finland rekommenderar användarna av märket Tillgänglig hobby inom konst att i egen takt övergå till att använda Tillgängligare hobby-märket.

Vi som använder Tillgänglig hobby inom konst-märket förbinder oss till följande mål:

 • Vi vill att barn som behöver stöd deltar i vår verksamhet och vi använder detta märke för att aktivt och öppet kommunicera om det.
 • Vi skaffar oss kompetens om hur vi arbetar med barn som behöver särskilt stöd och/eller är redo att prova på inklusion.
 • Vi inbillar oss inte att vi vet allt, därför behöver vi kunna samarbeta med barnets vårdnadshavare.
 • Du kan öppet och konfidentiellt berätta för oss om barnets behov av stöd. Tillsammans med barnet och vårdnadshavaren funderar vi på hur vi bäst kan stödja barnets konsthobby.
 • Vårt mål är att varje barn ska känna att hen lyckas i vår verksamhet.
 • Vi är ovillkorligen emot mobbning och vi har utarbetat antimobbningsanvisningar tillsammans med barnen och personalen.
 • Vi kommunicerar tydligt om tillgängligheten i vår verksamhet.
 • Vårt mål är att ha verksamhet i helt tillgängliga lokaler.
 • En assistent, förälder eller närstående vuxen får delta i hobbyn som barnets stöd. Barnets assistent deltar alltid gratis.
 • Vi erbjuder assistenten en konstassistentutbildning i videoformat och stöder på det sättet assistenten i hens uppdrag.
 • Man kan delta i vår verksamhet också utan inträdesprov.
 • Vi anpassar konstundervisningen enligt barnets behov.
Dela på sociala medier:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna från oss via e-post. Du kan avbryta din beställning när som helst.