fbpx Hyppää sisältöön

Saavutettavuusmerkit

Saavutettavampi harrastus ja Saavutettava taideharrastus -asennemerkit

Jokaisella on oikeus itse valita, mitä haluaa harrastaa. Tällä hetkellä tämä oikeus ei kaikilla toteudu. Hyvä saavutettavuus turvaa jokaisen oikeutta harrastaa, osallistua ja saada elämyksiä. Moninaisuuden huomioiminen ja saavutettava toiminta eivät ole valintakysymyksiä. Kansainväliset ihmisoikeussopimukset ja lainsäädäntö velvoittavat harrastusten järjestäjiä ja toteuttajia poistamaan osallistumisen esteitä ja edistämään yhdenvertaisuutta.

Saavutettavampi harrastus ja Saavutettava taideharrastus -asennemerkit ovat harrastustoimijoille tarkoitettuja viestinnän apuvälineitä. Merkit toimivat apuna harrastusten järjestäjien, harrastajien ja heidän läheistensä välisessä viestinnässä ja ne voivat auttaa löytämään harrastuksen. Molempia merkkejä voi edelleen käyttää, mutta suosittelemme uusille käyttäjille Saavutettavampi harrastus -merkin käyttöönottoa.

Saavutettavampi harrastus -merkki

Saavutettavampi harrastus -merkillä ja siihen liittyvien suositusten tuella pyritään varmistamaan, että kaikki saavat nauttia harrastamisen iloista ja hyödyistä! Se on kaikille harrastustoimijoille tarkoitettu asennemerkki jolla käyttäjä voi korostaa viestinnässään tahtotilaansa ja toimiaan saavutettavuuden ja moninaisuuden kokonaisvaltaiseksi huomioimiseksi.

Saavutettavampi harrastus -suosituksilla pyritään edistämään saavutettavuuden toteutumista mahdollisimman laajasti ja monipuolisesti. Niiden taustalla ovat ihmisoikeussopimukset ja lainsäädäntö sekä monialainen yhteiskehittäminen ja kokemukset toimivista ratkaisuista.

Suositukset edellyttävät, että harrastuksen järjestäjät ja tuottajat arvioivat omaa toimintaansa, tunnistavat kehittämiskohteita ja ratkovat niitä suunnitelmallisesti. Työ vaatii sitoutumista, osaamista ja resursseja kaikilla tasoilla. Saavutettavampi harrastu -suosituksiin liittyy myös verkkokoulutus, joka valmistuu kevään 2024 aikana. Koulutuksessa avataan suosituksia ja nostetaan esiin niiden kannalta merkityksellisiä valintoja ja ratkaisuja.

Saavutettavampi harrastus -merkin on lanseerannut Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto osana Saavutettava Harrastamisen Suomen malli -hanketta. Hakkeeseen on saatu rahoitusta Opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

Tutustu seuraavaksi Saavutettavampi harrastus -suosituksiin sekä saavutettavuuteen ja yhdenvertaisuuteen liittyvään lainsäädäntöön, sopimuksiin ja ohjelmiin. Sen jälkeen voit ilmoittautua Saavutettavampi harrastus -merkin käyttäjäksi alempana olevan olevan linkin kautta.

Saavutettavampi harrastus -suositukset

Huomioimme seuraavat Saavutettavampi harrastus -suositukset toimintamme suunnittelussa, toteutuksessa, seurannassa ja arvioinnissa:

Yleiset periaatteet

 • Edistämme saavutettavuutta ja esteettömyyttä toiminnassamme, jotta jokaisen oikeus harrastaa toteutuisi.
 • Tavoitteemme on, että jokaisella harrastajalla on mahdollisuus kokea onnistuvansa toiminnassamme turvallisesti omana itsenään.
 • Tieto saavutettavuusratkaisujen tarpeesta ei vaikuta siihen, miten harrastuksen järjestäjänä suhtaudumme harrastajaan.
 • Emme hyväksy kiusaamista, syrjintää tai häirintää toiminnassamme. Meillä on käytössä turvallisemman tilan periaatteet ja ohjeet ongelmatilanteisiin puuttumiseen.
 • Toiminnan sisällöissä huomioidaan erilaisten harrastajien kiinnostuksen kohteita ja nostetaan esiin monenlaisia näkökulmia. Palautetta toiminnasta kerätään säännöllisesti ja sitä hyödynnetään toiminnan kehittämisessä.

Saavutettavuutta edistävät toimintatavat

 • Meille voi avoimesti ja luottamuksellisesti kertoa saavutettavuusratkaisujen tarpeesta. Teemme yhteistyötä osallistujan ja hänen läheistensä sekä avustajan kanssa. Pohdimme yhdessä, miten harrastaminen onnistuisi parhaiten.
 • Muokkaamme toimintaamme, pedagogisia ratkaisujamme ja oppimistavoitteitamme vastaamaan harrastajien erilaisiin tilanteisiin ja tarpeisiin.
 • Järjestämme harrastuksia kielitietoisesti ja niin, että niihin voi osallistua myös kehittyvällä kielitaidolla.
 • Tavoittelemme moninaisuutta henkilöstössämme.
 • Toimintaamme pääsee mukaan myös ilman pääsykokeita.
 • Huomioimme suunnittelussa harrastuksen äärelle kulkemisen ja pyrimme löytämään siihen sopivia ratkaisuja (joukkoliikenteen aikataulut, koulukuljetukset, jne.).

Rakennetun ympäristön esteettömyys

 • Tavoitteenamme on toimia esteettömissä tiloissa. Mikäli tilamme eivät vielä ole esteettömät, sitoudumme niiden muokkaamiseen esteettömiksi ja siirtymäaikana järjestämme osan toiminnasta esteettömissä tiloissa.
 • Toimitiloistamme on olemassa esteettömyystiedot, joissa kerromme myös tilojen mahdollisesta esteellisyydestä.

Saavutettava viestintä

 • Viestimme saavutettavasti, selkeästi ja ymmärrettävästi sekä sanoin että kuvin.
 • Verkkopalvelumme ovat saavutettavia.
 • Pyrimme aktiivisesti tavoittamaan ja kutsumaan toimintaan mukaan kaikenlaisia harrastajia.
 • Viestimme toimintamme saavutettavuudesta, esteettömyydestä ja esteellisyydestä.

Taloudellinen saavutettavuus (mikäli toiminta ei ole kokonaan maksutonta)

 • Tarjoamme kohtuuhintaista toimintaa. Porrastamme hinnoittelua ja tarjoamme tarvittaessa mahdollisuuden vapaaoppilaspaikkaan, stipendiin tai vastaavaan niille, joiden taloudellinen tilanne sitä edellyttää.
 • Tarjoamme mahdollisuuden ilmaiseen kokeilukertaan tai -jaksoon.
 • Avustaja tai läheinen voi olla tukena mukana harrastuksessa. Avustava henkilö pääsee aina maksutta mukaan.
Saavutettavuuteen ja yhdenvertaisuuteen liittyvää lainsäädäntöä, sopimuksia ja ohjelmia:

Suomen perustuslaki 731/1999, 2 luku Perusoikeudet:
6 § Yhdenvertaisuus (siirryt Finlexiin)
16 § Sivistykselliset oikeudet (siirryt Finlexiin)
17 § Oikeus omaan kieleen ja kulttuuriin (siirryt Finlexiin)

Yhdenvertaisuuslaki 1325/2014 (siirryt Finlexiin)

Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 609/1986 (siirryt Finlexiin)

Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999
17 luku Rakentamisen yleiset edellytykset: 117 e § (siirryt Finlexiin)

Valtioneuvoston asetus rakennusten esteettömyydestä 241/2017 (siirryt Finlexiin)

Suomen Rakentamismääräyskokoelma: -> Esteettömyys (siirryt ympäristöministeriön sivustolle)

Vammaispalvelulaki 675/2023 (siirryt Finlexiin)

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 (siirryt Finlexiin)

Kielilaki 423/2003 (siirryt Finlexiin)

Vammaispalvelulaki 675/2023 (siirryt Finlexiin)

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 (siirryt Finlexiin)

Kielilaki 423/2003 (siirryt Finlexiin)

Saamen kielilaki 1086/2003 (siirryt Finlexiin)

Viittomakielilaki 359/2003 (siirryt Finlexiin)

Laki kuntien kulttuuritoiminnasta 166/2019 (siirryt Finlexiin)

Liikuntalaki 390/2015 (siirryt Finlexiin)

Nuorisolaki 1285/2016 (siirryt Finlexiin)

YK:n Yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista (siirryt Finlexiin)

YK:n Lasten oikeuksien sopimus (siirryt Unicefin sivustolle)

YK:n kestävän kehityksen globaali toimintaohjelma (siirryt sivustolle kestavakehitys.fi)

Esteettömyysdirektiivi (siirryt sosiaali- ja terveysministeriön sivustolle)

Saavutettava taideharrastus -merkki

Saavutettava taideharrastus -asennemerkki on taidetoimijoiden viestinnän apuväline. Kyseessä on ennen kaikkea asennemerkki, joka kertoo toimijan olevan halukas tukemaan kaikkia lapsia taideharrastuksissaan.

Saavutettava taideharrastus -merkki lanseerattiin vuonna 2019 osana SATA2, Saavutettava Taideharrastus 2 -hanketta. Sitä käyttävät muun muassa lastenkulttuurikeskukset sekä lapsille ja nuorille taide- ja kulttuuripalveluja tuottavat tahot eri puolilla Suomea.

Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto suosittelee Saavutettava taideharrastus -merkin käyttäjiä siirtymään itselleen sopivassa tahdissa Saavutettavampi harrastus -merkin käyttäjiksi.

Saavutettava taideharrastus -merkillä sitoudumme näihin tavoitteisiin:
 • Haluamme toimintaamme lapsia jotka tarvitsevat tukea, ja viestimme siitä avoimesti ja aktiivisesti tämän merkin avulla.
 • Hankimme osaamista erityistä tukea tarvitsevien lasten kanssa toimimisesta ja/tai olemme valmiita kokeilemaan inkluusiota.
 • Emme kuvittele tietävämme kaikkea, siksi tarvitsemme yhteistyötä lapsen huoltajan kanssa.
 • Meille voi avoimesti ja luottamuksellisesti kertoa lapsen tuen tarpeesta. Pohdimme lapsen ja lapsen huoltajien kanssa yhdessä, miten voisimme parhaiten tukea lapsen taideharrastusta.
 • Tavoitteemme on, että jokainen lapsi kokee onnistuvansa toiminnassamme.
 • Olemme ehdottomasti kiusaamista vastaan, ja olemme laatineet kiusaamisen vastaiset ohjeet yhdessä lasten ja henkilöstön kanssa.
 • Toimintamme esteettömyydestä viestitään selkeästi.
 • Tavoitteenamme on toimia täysin esteettömissä tiloissa.
 • Avustaja, vanhempi tai läheinen aikuinen voi olla lapsen tukena mukana harrastuksessa. Lapsen avustaja pääsee aina maksutta mukaan.
 • Avustajalle tarjoamme videomuotoisen taideavustajakoulutuksen, ja näin tuemme avustajaa tehtävässään.
 • Toimintaamme pääsee mukaan myös ilman pääsykokeita.
 • Mukautamme taideopetusta lapsen tarpeen mukaan.
Jaa somessa:

Tilaa uutiskirjeemme

Haluatko kuulla lastenkulttuuriin liittyvistä ajankohtaisista tapahtumista, hankkeista, vinkeistä ja materiaaleista? Lastenkulttuurin uutiskirje ilmestyy joka toinen kuukausi ja se lähetetään ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen.