fbpx Hoppa till innehåll

Attitydmärket Tillgänglig hobby inom konst

Vad betyder Attitydmärket Tillgänglig hobby inom konst?

Attitydmärket Tillgänglig hobby inom konst är ett hjälpmedel som konstaktörer kan använda vid kommunikation och som kan laddas ned i finskspråkig eller svenskspråkig version. Det är framför allt fråga om ett attitydmärke som anger att aktören vill stödja alla barn i deras hobbyer inom konst. När aktören använder märket är denne åtminstone beredd att pröva om ett barn i behov av särskilt stöd ska kunna delta i aktörens verksamhet.

Med attitydmärket uttrycks stöd för vårdnadshavare och familjer till stödbehövande barn, dvs. att man försöker ta hänsyn till alla slags barn i konstverksamheten. Samtidigt är märket ett budskap om att familjer och vårdnadshavare tryggt kan berätta om barns behov av stöd för konstaktörer. Ofta har familjer svårigheter att bland hobbyer hitta sådana som familjen trygg åtminstone kan pröva om de lämpar sig för barnet eller inte. Detta märke hjälper familjer att hitta hobbyer inom konst för sina barn, och involverar nya barn i konstaktörers verksamhet.

Om en organisation eller en konstaktör tar i bruk märket, ska organisationen eller aktören ta märket på allvar. Det innebär till exempel att organisationen eller aktören ska tillägna sig innehållet i denna guide och ha vilja att göra sin verksamhet tillgänglig. Genom att ta i bruk märket ger aktören ett budskap om sitt engagemang i vissa mål.

Ladda Attitydmärket Tillgänglig hobby inom konst

Märket Tillgänglig hobby inom konst kan laddas ned för eget bruk här på Google Drive. Märket finns på finska och svenska, både i färg och i svartvitt.

Attitydmärket Tillgänglig hobby inom konst zip paket för tryckpress eller nät

Märket i bruk

Märket finns på finska och svenska, både i färg och i svartvitt. Det går att ta i bruk en eller flera versioner av märket. Om märket till exempel läggs ut på en webbplats, ska märket förses med en förklaring som finns under Merkin seliteteksti. Kriterierna för användning av märket ska också anges i anslutning till förklaringen. Observera vid placering av märket att märket är klart läsbart och är placerat på en vit eller ljus enfärgad bakgrund.

Genom detta märke förbinder vi oss till följande mål:
 • Vi vill att stödbehövande barn ska delta i vår verksamhet, och informerar om detta öppet och aktivt genom detta märke.
 • Vi inhämtar kunskap om verksamhet med barn i behov av särskilt stöd och/eller vi är beredda att pröva inkludering.
 • Vi föreställer oss inte att vi vet allt, och därför behöver vi samarbete med barnens vårdnadshavare.
 • Du kan öppet och konfidentiellt berätta om barnets behov av stöd för oss. Vi funderar tillsammans med barnet och barnets föräldrar på hur vi bäst ska kunna stödja barnets hobby inom konst.
 • Vårt mål är att varje barn ska uppleva att denne har lyckats i vår verksamhet.
 • Vi har absolut nolltolerans mot mobbning och har tillsammans med barnen och de anställda tagit fram anvisningar om arbete mot mobbning.
 • Vi informerar om tillgängligheten i vår verksamhet på ett tydligt sätt.
 • Vårt mål är verksamhet i helt tillgängliga lokaler.
 • En assistent, en förälder eller en nära vuxen kan vara med och stödja barnet i hobbyaktiviteten. Barnets assistent har alltid avgiftsfritt inträde till verksamheten.
 • Vi erbjuder assistenten konstassistentutbildning på video och stöder på så sätt assistenten i dennes uppdrag.
 • Barnet kan också delta i vår verksamhet utan inträdesprov.
 • Vi anpassar konstundervisningen efter barnets behov.
Hur bör organisationen göra när den tar i bruk märket?

1. Informera alla i organisationen om ibruktagandet av märket Tillgänglig hobby inom konst.

Ni kan ordna ett informationsmöte eller ta upp ärendet på ett veckomöte eller exempelvis på en personaldag. Se till att informationen har nått ut genom att använda så många kanaler som möjligt.

Det är bra att ta upp åtminstone följande i samband med informationen:

• Vilket märke det gäller.
• Vad tillgänglighet betyder.
• Varför ibruktagandet av märket anses vara viktigt i organisationen.
• Var märket ska användas.
• Gå igenom kriterierna för ibruktagande av märket.
• Dela denna guide och eventuella andra informationskällor/utbildningsmaterial om ämnet till alla (till exempel SATA2-projektets Materiaalipankki och konstassistentutbildningen på video)

2. Inkludera märket i er kommunikation

Exempelvis på webbplatsen, tryckta produkter, nyhetsbrev osv. Kom alltid ihåg att informera i den kontext där märket finns och vad det innebär i er verksamhet.

Ett kort exempel på förklaring till tillgänglighetsmärket
Vi använder märket Tillgänglig hobby inom konst! Det innebär att vi har förbundit oss att främja tillgänglighet i vår hobbyverksamhet. I konstverksamheten tar vi hänsyn till alla slags barn. Familjer och vårdnadshavare kan tryggt berätta om barns behov av stöd för konstaktörerna. Vårt mål är att varje barn ska uppleva att denne har lyckats i vår verksamhet.

Mer information om märket Tillgänglig hobby inom konst finns på
www.barnkultur.fi

3. Vad annat kan ni göra?

Utmana andra konstaktörer att ta i bruk märket.

Dela på sociala medier:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna från oss via e-post. Du kan avbryta din beställning när som helst.