fbpx Hyppää sisältöön

Lastenkulttuurin yhteistyötä Suomessa

Lastenkulttuurin yhteistyötä Suomessa listaa maamme kulttuurialan, lapsi- ja nuorisotyön, liikunnan sekä tasa-arvoisen kulttuurityön tekijöitä. Luettelossa olevat tahot ovat lastenkulttuurityön tekijöitä, tukijoita tai tutkijoita.

Avaa otsikon oikeassa reunassa olevasta hakasesta haluamasi yhteistyölistaus esiin.

Taiteenalojen tiedotuskeskukset

Suomessa toimii kahdeksan taiteenalojen tiedotuskeskusta, jotka edistävät kunkin taiteenalan asemaa, toimintaedellytyksiä sekä tekevät suomalaista taidetta tunnetuksi ulkomailla.

Arkkitehtuurin tiedotuskeskus
archinfo.fi/

FILI–Suomen kirjallisuuden tiedotuskeskus
fili.fi

Music Finland
musicfinland.fi/

Sirkuksen tiedotuskeskus
sirkusinfo.fi/

Suomen elokuvasäätiö
ses.fi

Tanssin tiedotuskeskus
danceinfo.fi/

Teatterin tiedotuskeskus (TINFO)
tinfo.fi

Visuaalisen taiteen keskus Frame
frame-finland.fi/

Lapsi- ja nuorisotyö

Allianssi ry
Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön palvelu- ja vaikuttajajärjestö. Sen jäseniä ovat valtakunnalliset nuoriso- tai kasvatusalan järjestöt. Allianssin tarkoituksena on edistää nuorten kasvua yhteiskunnan vastuullisiksi jäseniksi, osallistumista päätöksentekoon ja kansainväliseen toimintaan. Allianssi palvelee nuorisojärjestöjä ja nuorisotyötä.
allianssi.fi

Ensi- ja turvakotien liitto
Ensi- ja turvakotien liitto on valtakunnallinen lastensuojelujärjestö, jonka tarkoituksena on turvata lapsen oikeus suotuisiin kasvuolosuhteisiin ja turvalliseen kehitykseen, tukea vanhemmuutta ja perhettä sekä ehkäistä perheväkivaltaa. Liitto vaikuttaa lapsia ja perheitä koskevaan yhteiskunnalliseen päätöksentekoon ja julkiseen keskusteluun.
ensijaturvakotienliitto.fi

Kansallinen lastenliitto ry
Kansallinen lastenliitto on valtakunnallinen lapsi- ja varhaisnuorisojärjestö, joka toimii ympäri Suomea järjestäen kaikille avointa kerho- ja leiritoimintaa. Lisäksi liitto jräjestää koulutuksia, retkiä ja teemapäiviä.
lastenliitto.fi/

Kehittämiskeskus Opinkirjo
Kehittämiskeskus Opinkirjo (Kerhokeskus – koulutyön tuki ry) on jäsenjärjestöjensä muodostama lapsi- ja nuorisotyön palvelujärjestö, joka toimii opetuksen ja kasvatuksen alalla yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Opinkirjo on nuorisotyön, nonformaalin ja formaalin kasvatuksen kehittämiskeskus, joka uudistaa, linjaa ja arvioi oppimisympäristöjen kehittämistä kumppaninaan vahva asiantuntijaverkosto.
opinkirjo.fi

Lapsen oikeuksien viestinnän yhteistyöverkosto
Lapsenoikeudet.fi on lapsen oikeuksiin ja lapsen oikeuksien sopimukseen liittyvää tietoa kokoava sivusto. Sivuston toteuttaja ja ylläpitäjä on Lapsen oikeuksien viestinnän yhteistyöverkosto. Verkoston toimintaa koordinoi Lastensuojelun Keskusliitto.
lapsenoikeudet.fi

Lastensuojelun keskusliitto
Lastensuojelun Keskusliitto edistää ja kehittää järjestöjen, kuntien ja valtiovallan yhteistyötä lastensuojelun alalla. Keskusliiton tärkeimpiä tehtäviä on ajaa lapsen etua, vaikuttaa yhteiskuntapoliittisesti lapsia koskevassa päätöksenteossa ja yhdistää eri tahojen lastensuojeluasiantuntemus.
lskl.fi/

Mannerheimin lastensuojeluliitto MLL
Mannerheimin Lastensuojeluliitto MLL on avoin ja valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia. MLL vaikuttaa lapsi- ja perhepoliittiseen päätöksentekoon. Liitto muistuttaa, että päätöksenteossa on otettava huomioon lapsen oikeudet ja arvioitava päätösten lapsivaikutukset.
http://www.mll.fi

Pelastakaa lapset ry
Pelastakaa Lapset ry on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeuksien toteutumista Suomessa ja maailmalla.
pelastakaalapset.fi

Setlementtiliitto
Setlementtiliiton perustehtävä on edistää setlementtiarvojen mukaista toimintaa, tukea paikallisia setlementtejä asiantuntijapalveluilla sekä koordinoida valtakunnallisia hankkeita. Setlementtityön tavoite on edistää yhdenvertaisuutta, moniarvoisuutta ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta.
setlementtiliitto.fi

Suomen lasten ja nuorten säätiö
Suomen lasten ja nuorten säätiö edistää nuorten hyvinvointia ja sosiaalista vahvistumista luovilla ja toiminnallisilla menetelmillä. Säätiö kehittää ja toteuttaa nuorten elämäntaitoja vahvistavia hankkeita sekä tukee harkitusti muiden hyviä hankkeita. Säätiö tuo toiminnassaan esiin nuorten näkökulmia ja nuoriin liittyviä kysymyksiä.
nuori.fi

Suomen 4H-liitto
Lapsi- ja nuorisojärjestönä 4H:lla on kasvatustehtävä. 4H:n kasvatustavoitteena on lapsen ja nuoren kasvu aktiiviseksi, vastuulliseksi ja yritteliääksi. 4H-liitto auttaa lapsia ja nuoria löytämään itselleen mielekästä tekemistä ja monipuolisen harrastuksen.
4h.fi/

UNICEF ry
UNICEF on YK:n lastenjärjestö. Työ perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen. UNICEF toteuttaa pitkäjänteisiä kehitysohjelmia, jotka tukevat köyhien maiden omia rakenteita. Esimerkiksi terveys- ja koulutustyö suunnitellaan vahvistamaan valtioiden omia ohjelmia ja tavoitteita. Liitto kehittää uusia keinoja koko maailman lasten hyvinvoinnin edistämiseksi.
unicef.fi

Yhdenvertaisuus

ADHD-liitto ry
ADHD-liitto ry jäsenyhdistyksineen tukee adhd-oireisia henkilöitä sekä heidän läheisiään antamalla ohjausta, tukea ja neuvontaa sekä järjestämällä koulutuksia ja sopeutumisvalmennusta. Liitto pyrkii lisäämään yhteiskunnan ja päättäjien ymmärrystä adhd-oireisten henkilöiden tukemisen tärkeydestä. Liitto järjestää valtakunnallisia ja paikallisia koulutuksia ja tilaisuuksia yksin sekä yhdessä muiden toimijoiden kanssa.
http://www.adhd-liitto.fi/

Cp-liitto
Suomen CP-liitto ry on cp-, mmc- ja hydrokefaliavammaisten lasten, nuorten ja aikuisten sekä heidän läheistensä valtakunnallinen vammais- ja erityisliikuntajärjestö. CP-liitto toimii CP-, MMC-ja hydrokefaliavammaisten tai muiden lapsuudestaan neurologisista syistä liikuntavammaisten ihmisten ja heidän läheistensä yhdenvertaisten mahdollisuuksien kehittämiseksi yhteiskunnassa. Liiton perustavoite on vammaisten tasa-arvo ja täysi osallistuminen yhteiskunnassa.
http://www.cp-liitto.fi

Förbundet De utvecklingsstördas Väl
FDUV är en riksomfattande intresseorganisation som arbetar för svenskspråkiga personer med utvecklingsstörning och deras anhöriga. FDUV arbetar också för personer med andra inlärnings- och kommunikationssvårigheter. FDUV arbetar för att svenskspråkiga personer med utvecklingsstörning skall få stöd på sitt eget modersmål och en jämlik ställning i samhället.
http://www.fduv.fi

Kassandra ry
Interkult Kassandra (Kassandra ry) on valtakunnallisesti toimiva kulttuuriyhdistämö, jonka tarkoituksena on edistää monikulttuurisuutta taiteen ja kulttuurin keinoin. Eri taiteen muotoja hyödyntäen Interkult Kassandra mahdollistaa eritaustaisten ihmisten tasavertaisen kohtaamisen. Koska yhä useammalla nuorella on maahanmuuttajatausta, toiminnassa keskitytään entistä vahvemmin lapsiin ja nuoriin.
https://www.interkult.fi/

Kehitysvammaisten palvelusäätiö
Kehitysvammaisten Palvelusäätiö on omaisjärjestötaustainen, Kehitysvammaisten Tukiliiton perustama valtakunnallinen palveluiden kehittäjä ja tuottaja. Kehitysvammaisten Palvelusäätiön keskeisimmät toiminnat ovat yhteiskunnallinen vaikuttamistyö yhteistyössä alan järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa, lyhytaikaishoito, asuntojen hankinta sekä kehittämistoiminta ja koulutus.
http://www.kvps.fi

Kehitysvammaisten tukiliitto
Kehitysvammaisten tukiliiton tavoitteena on kehitysvammaisten ihmisten osallisuuden sekä perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen, ja se, että perheet saavat tarvitsemansa tuen. Liitto kerää, jalostaa ja jakaa tietoa, kokeilee ja kehittää uusia toimintoja ja toiminnan tapoja, kouluttaa kehitysvammaisia henkilöitä, jäsenistöä ja muita toimijoita. Liitto kehittää vapaaehtoistyötä ja vertaistoimintaa jäsenistönsä tueksi, kehittää ja välittää toimintavälineitä vapaa-ajan käyttöön ja edistää kehitysvammaisten ihmisten työhön pääsyä.
http://www.kvtl.fi/

Kuurojen liitto
Kuurojen Liitto on viittomakielisten kuurojen etu-, asiantuntija- ja palvelujärjestö. Liitto valvoo ja edistää kaikenikäisten kuurojen ihmisoikeuksien ja yhdenvertaisten mahdollisuuksien toteutumista. Valtakunnallisesti Kuurojen Liitto on mukana useissa kielelliseen edunvalvontaan ja vammaisten ihmisoikeuksiin keskittyvissä toimielimissä.
http://www.kuurojenliitto.fi

Näkövammaisten keskusliitto
Näkövammaisten keskusliitto on Suomen näkövammaisyhdistysten kattojärjestö, joka edistää sokeiden ja heikkonäköisten ihmisten oikeuksien toteutumista. Näkövammaisten Keskusliitto edistää näkövammaisten ihmisten omaehtoista ja sisältörikasta elämää. Ensisijaisesti toiminnassa otetaan huomioon sokeat, kuurosokeat, vaikeasti heikkonäköiset ja monivammaiset näkövammaiset.
http://www.nkl.fi

Yhdenvertaisen kulttuurin puolesta ry / Kulttuuria kaikille
Kulttuuria kaikille -palvelu toimii valtakunnallisesti taiteen ja kulttuurin alalla. Sen tehtävänä on tarjota tietoa ja tukea kulttuuritoimijoille saavutettavuuden ja moninaisuuden kysymyksissä. Palvelu tekee yhteistyötä paitsi taide- ja kulttuuriorganisaatioiden myös eri yleisöryhmien kanssa. Kulttuuria kaikille -palvelua tukee opetus- ja kulttuuriministeriö.
http://www.kulttuuriakaikille.fi/

Näe Nepsy
Nepsy on lyhenne neuropsykiatrisista haasteista, jotka johtuvat aivotoiminnan rakenteellisesta ja toiminnallisesta poikkeavuudesta. Näe nepsy -kampanjan tavoitteena on tietoisuuden lisääminen ja yhteis­kunnallinen vaikuttaminen erityisesti asenteisiin, palvelu­rakenteeseen ja koulu­polkuihin sekä palvelu­ohjauksen vahvistaminen.
Näe nepsy

Liikunta ja urheilu

Lasten Liike
Lasten Liike on liikuntayhteisön, koulujen sekä yritysten yhteinen ponnistus alakouluikäisten liikuntakerhotoiminnan lisäämiseksi. Toimintaa koordinoi Suomen Olympiakomitea.
https://www.lastenliikeiltapaiva.fi/

Kasvatus- ja opetusalan järjestöt

Kuvataideopettajat ry
Kuvataideopettajat ry – Bildkonstlärarna rf on opettajien aatteellinen ja pedagoginen etujärjestö. Sen tarkoituksena on tukea, kehittää ja vahvistaa kuvataiteen ja visuaalisen kulttuurin opetusta ja niitä opettavien opettajien asemaa suomalaisessa koulutusjärjestelmässä. Yhdistys tekee yhteistyötä sekä koulutus- ja opetuskentän että taide- ja kulttuurikentän kanssa. Yhdistys osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun taidekasvatuksen asemasta ja tilasta.
http://www.kuvataideopettajat.fi

Varhaiskasvatuksen Opettajien Liitto (VOL)
Varhaiskasvatuksen Opettajien Liitto (VOL) on varhaiskasvatuksen asiantuntijajärjestö. Teemme työtä varhaiskasvatuksen opettajien sekä varhaiskasvatuksen arvostuksen ja lapsen oikeuksien puolesta.
Varhaiskasvatuksen Opettajien Liitto (VOL)

SMOL – Suomen musiikinopettajien liitto
Suomen musiikinopettajien liitto ry – Musiklärarförbundet i Finland rf:n tarkoituksena on edistää musiikinopetuksen asemaa ja musiikinopetusoloja Suomessa sekä valvoa jäsentensä yhteiskunnallisia ja palkkauksellisia ammatillisia etuja.
http://www.oaj.fi/cs/smol/etusivu

Suomen Luokanopettajat ry
Suomen Luokanopettajat on omaa luokkaa opettavien opettajien ja 1.–6.-luokkien rehtoreiden valtakunnallinen yhdistys. Pedagoginen järjestö keskittyy jäsentensä palkkauksen, työolosuhteiden ja ammatillisen kehittymisen edistämiseen. Se myös vaikuttaa opetuksen kehittämiseen ja huolehtii luokanopettajan työtä koskevien ajankohtaisten asioiden tiedottamisesta
http://www.luokanopettajaliitto.fi

Teknisten aineiden opettajat Tao ry
TAO edustaa ja valvoo jäsentensä etuja useissa järjestöissä ja osallistuu aineen kehittämiseen. TAO on aktiivinen työturvallisuuden edistäjä. Yhteistyössä OAJ:n, Opetushallituksen ja työsuojeluviranomaisten kanssa on laadittu Työsuojeluopas. Vuosittain eri puolilla Suomea järjestetään koulutusta, joilla käsitellään aineessa ajankohtaisia asioita ja alan uutuuksiin.
http://www.tekninenopettaja.net

Tekstiiliopettajaliitto TOL ry
Tekstiiliopettajaliitto on ammatillinen keskusjärjestö, joka kokoaa yhteen Suomen tekstiilityön- ja käsityön opettajat. Edunvalvonnassa keskeistä on oppiaineen aseman vahvistaminen koulutusjärjestelmässä. Liitto tekee tiivistä yhteistyötä myös muiden käsityönopetusta tarjoavien ja käsityökulttuuria edistävien tahojen kanssa. Liitto pitää huolta jokaisen oppilaan oikeudesta tasa-arvoiseen, laadukkaaseen ja monipuoliseen käsityönopetukseen.
http://www.tekstiiliopettajaliitto.fi

Äidinkielen opettajain liitto
Liitto tukee jäseniä opetustyössä, huolehtii ajankohtaisten asioiden tiedottamisesta, seuraa koulutuspolitiikkaa ja toimii jäsentensä yhdyssiteenä. Liitto seuraa äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen tilannetta koko maassa sekä auttaa opettajia erilaisissa opetukseen ja kouluun liittyvissä kysymyksissä.
http://www.aidinkielenopettajainliitto.fi

Kulttuurijärjestöt ja -säätiöt

Finland Festivals
Finland Festivals kokoaa Suomen parhaat ja kiinnostavimmat festivaalit. Musiikin eri lajien lisäksi mukana on niin tanssin, teatterin, kirjallisuuden, kuvataiteen, elokuvan kuin lastenkulttuurinkin tekijät. Finland Festivals toimii kulttuurin ja matkailun alalla ja sen tärkeimmät tehtävät ovat festivaalien edunvalvonta, markkinointi, tiedotus, tiedonkeruu ja tutkimus sekä koulutus.
http://www.festivals.fi

Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU rf
Ungdomsföreningsrörelsens centralorganisation är Finlands Svenska Ungdomsförbund. FSU:s viktigaste uppgift är att bevaka ungdomsföreningarnas intressen och skapa förutsättningar för en dynamisk UF-verksamhet i Svenskfinland. FSU sköter om intressebevakning, information, service och rådgivning, nordiskt samarbete och internationell verksamhet och genomför större projekt.
www.fsu.fi

Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry
Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry on valtakunnallinen alan tuki- ja tuottajaorganisaatioiden keskusjärjestö, jonka tarkoituksena on edistää kulttuuri- ja taidealan kokonaistalouden kasvua, taloudellisia toimintaedellytyksiä ja yhteiskunnallista asemaa.
https://kulttuurijataide.fi/

Nuori Kulttuuri -säätiö
Nuori Kulttuuri on nuorten omaehtoista taiteen tekemistä tukeva organisaatio, joka tukee uutta ja kokeilevaa kulttuuria. Nuori Kulttuuri on kulttuurisen nuorisotyön muoto, jolla innostetaan nuoria kulttuurisiin harrastuksiin asuinpaikasta, koulutuksesta, etnisestä, kielellisestä tai sosioekonomisesta taustasta riippumatta.
http://nuorikulttuuri.fi

Suomen Nuorisoseurat
Suomen Nuorisoseurojen toiminnan pääpainotuksena ovat kulttuurinen lapsi- ja nuorisotyö sekä eri sukupolvia yhdistävä, yhteisöllinen harrastustoiminta. Harrastustoiminnan tukemiseksi Suomen Nuorisoseurat järjestää ohjaajakoulutusta, tuottaa aineistoja sekä järjestää valtakunnallisia tapahtumia.
http://www.nuorisoseurat.fi

Taiteen perusopetusliitto TPO ry
Taiteen perusopetusliitto TPO ry edistää kouluajan ulkopuolella järjestettävää eri taiteenalojen opetusta lapsille ja nuorille. Liiton toimintaa ohjaa näkemys, että korkeatasoinen taidekasvatus on jokaisen lapsen ja nuoren perusoikeus.
http://www.artsedu.fi

Kulttuurijärjestöt, kuvataide

Kuvataidekoulujen liitto
Kuvataidekoulujen liitto on lasten ja nuorten kuvataidekoulujen ja arkkitehtuurikoulujen taustajärjestö.
http://youngart.fi

Kuvittajat ry
Kuvittajat ry toimii kuvittajien työn ja kuvitustaiteen arvostuksen kohentamiseksi sekä kuvituksen tutkimuksen ja koulutustoiminnan parantamiseksi Suomessa. Kuvittajat järjestää kuvitusnäyttelyitä ja koulutustoimintaa jäsenilleen, jakaa kuvittajien toiminta- ja työskentelyapurahoja.
http://kuvittajat.fi

Suomen Kuvataidejärjestöjen Liitto ry
Suomen Kuvataidejärjestöjen Liitto ry on valtakunnallinen taiteilijaseurojen kattojärjestö. SKjL on Suomen Taiteilijaseuran liittojäsen. Liiton keskeisenä tehtävänä on kuvataiteilijoiden alueellinen edunvalvonta.
http://www.skjl.fi

Suomen sarjakuvaseura ry
Suomen sarjakuvaseura ry toimii sarjakuvan tekijöiden, lukijoiden, keräilijöiden, kriitikoiden, kääntäjien ja tutkijoiden yhdistyksenä. Seuran tarkoitus on lisätä sarjakuvan arvostusta. Toiminnalla halutaan edistää hyvän sarjakuvan tuntemusta ja sarjakuvien kriittistä lukemista. Syyskuussa järjestettävät Helsingin sarjakuvafestivaalit on Pohjoismaiden suurin sarjakuvatapahtuma.
http://www.sarjakuvaseura.fi
http://sarjakuvakeskus.fi

Kulttuurijärjestöt, esittävä taide

Assitej Suomi – Assitej Finland rf
Suomen Assitej ry on lasten- ja nuortenteatterijärjestö. Yhdistyksen tavoitteena on tukea lapsille- ja nuorille suunnatun korkeatasoisen teatteritaiteen tekemistä. Suomen Assitej edistää lasten- ja nuortenteatteritietoutta ja niiden arvostusta suomalaisella teatterikentällä.
http://www.lastenteatteri.fi

Esittävien taiteiden oppilaitosten liitto ry
ETOL ry on teatteri- ja sirkustaiteen taiteen perusopetusta antavien oppilaitosten etujärjestö.
http://www.etol.fi

FIDEA Suomen draama- ja teatteriopetuksen liitto ry
FIDEAn tarkoituksena on edistää ja kehittää draama- ja teatterikasvatusta maassamme sekä toimia teatterin ja draaman opetusalan ammattilaisten ja yhdistysten yhteistyötahona ja keskustelufoorumina.
http://fideafinland.weebly.com

Föreningen drama och teater DOT rf
Liitto järjestää draamaopetusta päiväkodeissa, esikoulussa, alakoulussa, yläkoulussa, lukioissa sekä toisen asteen koulutusta, opettajien jatkokoulutusta, kursseja ja seminaareja. DOT kehittää draaman opetussuunnitelmia päiväkodeissa, esiopetuksessa ja peruskouluissa, sekä taiteen perusopetuksen parissa.
http://www.dotdot.fi

Suomen harrastajateatteriliitto
Suomen Harrastajateatteriliitto kehittää suomalaisen harrastajateatteritoiminnan taide- ja yhteisökasvatuksellista sekä taiteellista osaamista. Liitto tekee tunnetuksi ja edistää harrastajateatterin yhteiskunnallisia merkityksiä ja arvostusta, teatterikasvatuksen eri muotoja ja harrastajateatteritoiminnan kulttuurisia vaikutusmahdollisuuksia sekä Suomessa että ulkomailla.
http://www.shtl.fi/

Suomen nuorisosirkusliitto
Suomen Nuorisosirkusliiton (SNSL) tarkoituksena on edistää nuorisosirkusharrastusta ja sirkusharrastajien asemaa Suomessa. Liitto kokoaa yhteen alan harrastajat ja ammattilaiset sekä pyrkii lisäämään ja kehittämään harrastustoimintaa. Liitto edustaa sirkuskouluja ja kerhoja eri puolilta maata sekä valvoo yleisiä ja yhteisiä etuja.
http://www.snsl.fi

Suomen teatterit ry
Suomen Teatterit ry (STEFI) on suomalaisten ammattiteattereiden
edunvalvonta- ja työnantajajärjestö, joka työskentelee jäsenteattereiden toimintaedellytysten turvaamiseksi ja hyvän teatterin tekemisen mahdollistamiseksi Suomessa.
http://www.suomenteatterit.fi

Suomen Unima ry
Suomen Unima ry kuuluu kansainväliseen nukketeatteriliitto UNIMAAN noudattaen sen toimintaperiaatteita ja sääntöjä. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää nukketeatteria eri tavoin Suomessa ja ulkomailla sekä kehittää nukketeatterialan kansainvälistä yhteistyötä.
http://www.unima.fi/

Teatterikeskus ry
Teatterikeskus ry vahvistaa ryhmämuotoisten ammattiteattereiden ja -ryhmien asemaa Suomessa. Teatterikeskuksen tehtävänä on edistää jäsenteattereidensa välistä yhteistyötä, kehittää ekologisesti järkevämpää tuotantotapaa ja tuottaa jatkuvasti uusiutuvaa ja uutta luovaa teatteritaidetta.
http://www.teatterikeskus.fi

Kulttuurijärjestöt, käsityötaide ja muotoilu

Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry
Taitojärjestö on aktiivinen palveluiden tuottaja ja kehittäjä, joka edistää käsityökulttuuria taitona ja elinkeinona. Taitoyhdistykset tuottavat monipuolisia palveluja käsityön harrastajille ja ammattilaisille.
http://www.taito.fi

Kulttuurijärjestöt, musiikki

Finlands svenska folkmusikinstitut
Folkmusikinstitutet fungerar som ett informationscentrum för den finlandssvenska folkmusiken. Institutet betjänar musikutövare, allmänhet, forskare, studerande, föreningar, massmedier med flera. Folkmusikinstitutet ordnar seminarier, kurser och visstugor. Folkmusikinstitutet samarbetar gärna kring olika forsknings- och insamlingsprojekt som rör finlandssvenska musik- och danstraditioner.
http://www.sls.fi

Gramex
Gramex ry on esittävien taiteilijoiden ja äänitteiden tuottajien tekijänoikeusyhdistys. Se edustaa kotimaisia ja ulkomaisia esittäviä taiteilijoita ja äänitteiden tuottajia sekä palvelee musiikkia käyttäviä yrityksiä ja yhteisöjä. Gramex valvoo ja edistää äänitteillä esiintyvien taiteilijoiden ja äänitteiden tuottajien tekijänoikeuslaissa säädettyjä oikeuksia, kerää heille korvauksia ja edistää alan toimintaedellytyksiä.
http://www.gramex.fi

Kansanmusiikki-instituutti ry
Kansanmusiikki-instituutti on suomalaisen kansanmusiikin ja tanssin tutkimus-, tiedotus- ja palvelukeskus. Kansanmusiikki-instituutin arkisto ja käsikirjasto ovat kaikkien käytettävissä. Aineisto koostuu ääni- ja kuvanauhoista, valokuvista, kirjallisuudesta ja lehtileikekokoelmasta. Kansanmusiikki-instituutti julkaisee äänitteinä arkistonauhoituksia ja uutta kansanmusiikkia sekä mm. nuottikirjoja ja tieteellisiä julkaisuja kansanmusiikin ja kansanperinteen alalta.
http://www.kansanmusiikki-instituutti.fi

Konserttikeskus ry
Konserttikeskus järjestää konsertteja ja musiikkityöpajoja kouluihin ja päiväkoteihin eri puolilla Suomea. Toiminnan tarkoituksena on tuoda korkeatasoista elävää musiikkia mahdollisimman monien lasten ja nuorten kuultavaksi täydentäen samalla koulujen musiikkikasvatusta.
http://www.konserttikeskus.fi

Maailman musiikin keskus
Maailman musiikin keskuksen keskeinen tehtävä on koota, tallentaa ja jakaa tietoa maailman musiikkikulttuureista. Toiminnan tavoitteena on kasvattaa musiikin kuulija-, tutkija- ja -tekijäkunnan ymmärrystä eri musiikeista yksilöiden ja yhteisöjen arvojen sekä merkitysten välittäjänä ja identiteettien vahvistajana. Näin instituutti pyrkii musiikin kautta edistämään ihmisten välistä ymmärrystä yli kulttuurirajojen. Toiminnallaan instituutti pyrkii edistämään tasa-arvoa ja kulttuurien välisiä kohtaamisia ja kunnioitusta.
http://www.globalmusic.fi

Musiikin edistämissäätiö MES
Musiikin edistämissäätiön tarkoituksena on edistää ja tukea kotimaista monimuotoista musiikkia. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan jakamalla avustuksia ja apurahoja tai muutoin edistämällä ja tukemalla taloudellisesti suomalaiseen musiikkiin liittyviä elävän musiikin tilaisuuksia, musiikkitallenteiden tuottamista, musiikin markkinointia ja vientiä, kustannustoimintaa, koulutusta, tutkimusta ja kehitystoimintaa.
http://www.musiikinedistamissaatio.fi/

Rytmi-instituutti
Rytmi-instituutti on populaarimusiikin koulutus- ja tutkimuslaitos. Instituutin tehtäviin kuuluu populaarimusiikin koulutus-, tutkimus-, julkaisu- ja tiedotustoiminta, sekä alan kansainvälisten ja kotimaisten suhteiden ylläpitäminen. Rytmi-instituuttia ylläpitää Rytmi-instituutin kannattajayhdistys ry.
http://www.rytmi-instituutti.fi

Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry
Suomen musiikkioppilaitosten liitto (SML) on musiikkioppilaitosten yhteinen kattojärjestö. Liiton tehtävänä on opetuksen valtakunnallinen kehittäminen sekä musiikkioppilaitosten yhteistyön ja musiikkioppilaitosten taiteellisen ja ammatillisen tason vahvistaminen.
http://www.musicedu.fi

Suomen sinfoniaorkesterit ry
Suomen Sinfoniaorkesterit ry edistää ja kehittää maamme sinfonia- ja kamariorkesteritoimintaa sekä valvoo orkestereiden etuja ja oikeuksia.
http://www.sinfoniaorkesterit.fi

Suomen Työväen Musiikkiliitto STM ry
Suomen Työväen Musiikkiliitto (STM) ry on valtakunnallinen harrastajamusiikkijärjestö. STM:n tarkoituksena on tukea ja kehittää musiikin harrastustoimintaa suomalaisten keskuudessa. Jäsenkuoroissa ja -orkestereissa musiikkia harrastaa noin 3000 suomalaista.
http://www.musiikkiliitto.fi

Teosto
Teosto on musiikintekijöiden järjestö, joka edustaa kotimaisia ja ulkomaisia säveltäjiä, sanoittajia, sovittajia ja musiikinkustantajia. Teoston tavoitteen on, että Suomessa on hyvät edellytykset työskennellä luovalla alalla ja tehdä musiikkia ammattimaisesti. Musiikintekijöiden lisäksi kumppaneita ovat musiikin käyttäjät.
https://www.teosto.fi/

Kulttuurijärjestöt, sanataide ja kirjallisuus

Lastenkirjainstituutti
Lastenkirjainstituutti (LKI) on valtakunnallinen lasten- ja nuortenkirjallisuuden sekä lastenkirjataiteen edistämis- ja tiedotuskeskus ja erikoiskirjasto. Instituutti palvelee alan ammattilaisia, harrastajia sekä tiedotusvälineitä lasten- ja nuortenkirjallisuutta koskevissa kysymyksissä.
http://www.lastenkirjainstituutti.fi

Lukukeskus ry
Lukukeskus on lukemista edistävä järjestö ja kirjailijavierailujen välittäjä. Lisäksi se järjestää lukukampanjoita ja toimii lukemisen ja lukutaidon asiantuntijajärjestönä. Lukukeskus huomioi erityisesti lasten ja nuorten lukemisen edistämisen.
http://www.lukukeskus.fi

Nuoren voiman liitto
Nuoren Voiman Liitto on valtakunnallinen kirjallisuusjärjestö, joka elävöittää suomalaista kulttuuria tapahtumillaan, kirjoittajakoulutuksellaan ja kulttuurilehdillään. Liitto on ollut aktiivisten kirjoittajien, esiintyjien ja lukijoiden yhteisö jo 1900-luvun alkupuolelta.
http://www.nuorenvoimanliitto.fi

Suomen kirjastoseura ry
Suomen kirjastoseura ry tavoitteena on edistää kirjastoalan näkyvyyttä ja valvoa alan etua, tehdä tunnetuksi kirjastojen merkitystä yhteiskunnassa, tukea alalla toimivien ammattitaidon kehittämistä sekä osallistua kansalliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön.
http://suomenkirjastoseura.fi

Suomen sanataideopetuksen seura ry
Suomen sanataideopetuksen seura ry on valtakunnallinen sanataiteen ja erityisesti sen opetuksen sisältöjen kehittäjä ja harrastusmahdollisuuksien edistäjä.
http://www.sanataide.fi/

Kulttuurijärjestöt, tanssi

Suomen tanssioppilaitosten STOPP liitto ry
Suomen tanssioppilaitosten liitto, STOPP ry on tanssioppilaitosten yhteistyöelin ja etujärjestö, joka palvelee tanssinopetuksen kentän tarpeita. Vuosittaisten tanssin yhteisnäytösten järjestäminen on tärkeä ja näkyvä osa STOPPin toimintaa ja lisäksi liitto järjestää koulutustilaisuuksia ajankohtaisista aiheista oppilaitosten rehtoreille ja muulle henkilöstölle.
http://tanssioppilaitostenliitto.com

Kulttuurijärjestöt, elokuva ja media

AV-arkki suomalaisen mediataiteen levityskeskus
AV-arkki edistää mediataiteen ja mediakulttuurin asemaa yleisesti. AV-arkin toimialaan kuuluu myös mediataiteen julkaisutoiminta. Kulttuurivientiorganisaationa AV-arkki levittää suomalaista mediataidetta kotimaassa ja kansainvälisesti. Festivaalien, museoiden, näyttelyiden ja tapahtumien lisäksi AV-arkki levittää mediataidetta kotimaassa mediakasvatus- ja opetustarkoituksiin.
http:/www.av-arkki.fi/fi/

Koulukino ry
Koulukino on valtakunnallinen elokuvakasvatusyhdistys, joka kannustaa kouluja elokuvan pariin ja tarjoaa opettajille elokuvakasvatuksen välineitä. Tavoitteena on tuoda koululaiset elokuvateatterielämyksen äärelle ja opettajat käsittelemään nähtyä jälkikäteen yhdessä oppilaiden kanssa.
http://www.koulukino.fi

Mediakasvatuskeskus Metka
Mediakasvatuskeskus Metkan tavoitteena on mediakasvatuksen kehittäminen Suomessa. Tavoitteena on lasten, nuorten ja kasvattajien mediakasvatustaitojen kehittäminen, lasten ja nuorten mediakulttuurin esille nostaminen, lasten ja nuorten oman mediatuottamisen edistäminen ja kriittisen medialukutaidon edistäminen.
http://mediametka.fi

Kulttuurijärjestöt, museoala

Museopedagoginen yhdistys Pedaali ry
Pedaali ry:n tavoitteena on edistää museopedagogista toimintaa, vahvistaa yleisötyötä tekevien ammatillista identiteettiä ja arvostusta, sekä tukea jäsentensä ammatillista kehittymistä. Yhdistys toimii alan keskustelufoorumina ja tarjoaa jäsenistölleen koulutusta ja verkostoja.
http://www.pedaali.fi

Suomen museoliitto ry
Suomen museoliitto on museoalan keskusjärjestö, museoiden yhteistyöelin ja edunvalvoja. Liiton yhteisöjäsenet ylläpitävät ammattimaisesti hoidettuja museokohteita, kuten kulttuurihistoriallisia museoita, taidemuseoita ja tiedekeskuksia. Liiton tehtävänä on tehostaa yhteydenpitoa museoiden kesken ja järjestää museoalan koulutusta.
http://www.museoliitto.fi

Kulttuurijärjestöt, kulttuuriperintö

Suomen kulttuuriperintökasvatuksen seura
Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura edistää kulttuuriperintö- ja kulttuuriympäristökasvatusta. Toiminnan tavoitteena on tukea lasten ja nuorten kulttuurista osaamista ja osallisuutta sekä kulttuuristen oikeuksien toteutumista. Seura toteuttaa kehittämisprojekteja, antaa lausuntoja sekä on jäsenenä useissa asiantuntijatyöryhmissä.
http://www.kulttuuriperintokasvatus.fi

Lastenkulttuurin tutkimuksia ja julkaisuja tuottavia organisaatioita

Lapsuudentutkimuksen seura ry.
http://www.lapsuudentutkimus.fi/
Lapsuudentutkimuksen seura kerää lapsuudentutkimuksen tutkijoita ympäri Suomea.

Nuorisotutkimusseura ry
http://www.nuorisotutkimusseura.fi/
Nuorisotutkimusseura edistää monitieteistä nuorisotutkimusta sen yhteydessä toimivan Nuorisotutkimus-verkoston kautta. Julkaisusarjasta löytyy ajankohtaisia nuoruutta koskevia väitöskirjoja, monografioita, artikkelikokoelmia ja tutkimusraportteja.

Taidepedagogit lastenkulttuurin kehittäjinä varhaiskasvatuksen arjessa
https://taikava.wordpress.com/
Vantaan Taikava -hanke on ajankohtainen seurantatutkimus taidekasvatustoiminnan vaikuttavuudesta.

Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cupore
http://www.cupore.fi/julkaisut.php
Cupore tuottaa tutkimustietoa, joka usein sivuaa myös lasten- ja nuortenkulttuuria.

Terveyden ja hyvinvoinnin tutkimuslaitos
https://www.thl.fi/fi/julkaisut
THL tuottaa vuosittain huomattavan määrän hyvinvointiin liittyviä julkaisuja. THL:n Lastenkulttuurijulkaisuja:
Taidekasvatus varhaiskasvatuksessa (2009)
Mediakasvatus varhaiskasvatuksessa

Taiteen edistämiskeskus
http://www.taike.fi
Taiteen edistämiskeskus tuottaa julkaisuja ja tilastotietoa taiteesta ja kulttuurista.

Lastenkirjainstituutti
http://www.lastenkirjainstituutti.fi/julkaisut/
Lastenkirjainstituutin julkaisusarjan tarkoituksena on edistää lasten- ja nuortenkirjallisuuden tuntemusta, opetusta ja tutkimusta.

BIN Norden- pohjoismainen lastenkulttuurintutkijaverkosto
http://bin-norden.org/
BIN Norden on lastenkultturintutkijaverkosto, joka tekee laaja-alaista lastenkulttuuritutkimusta mm. lapsuuden kulttuurihistoriasta,

Lapset kertovat ja toimivat ry
http://www.edu.helsinki.fi/lapsetkertovat
LKT:n tutkimuksen kohteena ovat erityisesti lasten ja nuorten tuottama tieto, kulttuuri ja toimintatavat sekä lasten ja aikuisten yhteistyö, yhteisöllisyys ja osallisuus.

Jaa somessa:

Tilaa uutiskirjeemme

Haluatko kuulla lastenkulttuuriin liittyvistä ajankohtaisista tapahtumista, hankkeista, vinkeistä ja materiaaleista? Lastenkulttuurin uutiskirje ilmestyy joka toinen kuukausi ja se lähetetään ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen.