fbpx Hyppää sisältöön

Lastenkulttuurin yhteistyötä Suomessa

Lastenkulttuurin yhteistyötä Suomessa

Lastenkulttuurin yhteistyötä Suomessa listaa maamme kulttuurialan, lapsi- ja nuorisotyön, liikunnan sekä tasa-arvoisen kulttuurityön tekijöitä. Luettelossa olevat tahot ovat lastenkulttuurityön tekijöitä tai tukijoita.

Avaa otsikon oikeassa reunassa olevasta hakasesta haluamasi yhteistyölistaus esiin.

Taiteenalojen tiedotuskeskukset

Suomessa toimii kahdeksan taiteenalojen tiedotuskeskusta, jotka edistävät kunkin taiteenalan asemaa, toimintaedellytyksiä sekä tekevät suomalaista taidetta tunnetuksi ulkomailla.

Arkkitehtuurin tiedotuskeskus
archinfo.fi/

FILI–Suomen kirjallisuuden tiedotuskeskus
fili.fi

Music Finland
musicfinland.fi/

Sirkuksen tiedotuskeskus
sirkusinfo.fi/

Suomen elokuvasäätiö
ses.fi

Tanssin tiedotuskeskus
danceinfo.fi/

Teatterin tiedotuskeskus (TINFO)
tinfo.fi

Visuaalisen taiteen keskus Frame
frame-finland.fi/

Lapsi- ja nuorisotyö

Allianssi ry
Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön palvelu- ja vaikuttajajärjestö. Sen jäseniä ovat valtakunnalliset nuoriso- tai kasvatusalan järjestöt. Allianssin tarkoituksena on edistää nuorten kasvua yhteiskunnan vastuullisiksi jäseniksi, osallistumista päätöksentekoon ja kansainväliseen toimintaan. Allianssi palvelee nuorisojärjestöjä ja nuorisotyötä.
allianssi.fi

Ensi- ja turvakotien liitto
Ensi- ja turvakotien liitto on valtakunnallinen lastensuojelujärjestö, jonka tarkoituksena on turvata lapsen oikeus suotuisiin kasvuolosuhteisiin ja turvalliseen kehitykseen, tukea vanhemmuutta ja perhettä sekä ehkäistä perheväkivaltaa. Liitto vaikuttaa lapsia ja perheitä koskevaan yhteiskunnalliseen päätöksentekoon ja julkiseen keskusteluun.
ensijaturvakotienliitto.fi

Kansallinen lastenliitto ry
Kansallinen lastenliitto on valtakunnallinen lapsi- ja varhaisnuorisojärjestö, joka toimii ympäri Suomea järjestäen kaikille avointa kerho- ja leiritoimintaa. Lisäksi liitto jräjestää koulutuksia, retkiä ja teemapäiviä.
lastenliitto.fi/

Kehittämiskeskus Opinkirjo
Kehittämiskeskus Opinkirjo (Kerhokeskus – koulutyön tuki ry) on jäsenjärjestöjensä muodostama lapsi- ja nuorisotyön palvelujärjestö, joka toimii opetuksen ja kasvatuksen alalla yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Opinkirjo on nuorisotyön, nonformaalin ja formaalin kasvatuksen kehittämiskeskus, joka uudistaa, linjaa ja arvioi oppimisympäristöjen kehittämistä kumppaninaan vahva asiantuntijaverkosto.
opinkirjo.fi

Lapsen oikeuksien viestinnän yhteistyöverkosto
Lapsenoikeudet.fi on lapsen oikeuksiin ja lapsen oikeuksien sopimukseen liittyvää tietoa kokoava sivusto. Sivuston toteuttaja ja ylläpitäjä on Lapsen oikeuksien viestinnän yhteistyöverkosto. Verkoston toimintaa koordinoi Lastensuojelun Keskusliitto.
lapsenoikeudet.fi

Lastensuojelun keskusliitto
Lastensuojelun Keskusliitto edistää ja kehittää järjestöjen, kuntien ja valtiovallan yhteistyötä lastensuojelun alalla. Keskusliiton tärkeimpiä tehtäviä on ajaa lapsen etua, vaikuttaa yhteiskuntapoliittisesti lapsia koskevassa päätöksenteossa ja yhdistää eri tahojen lastensuojeluasiantuntemus.
lskl.fi/

Mannerheimin lastensuojeluliitto MLL
Mannerheimin Lastensuojeluliitto MLL on avoin ja valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia. MLL vaikuttaa lapsi- ja perhepoliittiseen päätöksentekoon. Liitto muistuttaa, että päätöksenteossa on otettava huomioon lapsen oikeudet ja arvioitava päätösten lapsivaikutukset.
http://www.mll.fi

Pelastakaa lapset ry
Pelastakaa Lapset ry on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeuksien toteutumista Suomessa ja maailmalla.
pelastakaalapset.fi

Setlementtiliitto
Setlementtiliiton perustehtävä on edistää setlementtiarvojen mukaista toimintaa, tukea paikallisia setlementtejä asiantuntijapalveluilla sekä koordinoida valtakunnallisia hankkeita. Setlementtityön tavoite on edistää yhdenvertaisuutta, moniarvoisuutta ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta.
setlementtiliitto.fi

Suomen lasten ja nuorten säätiö
Suomen lasten ja nuorten säätiö edistää nuorten hyvinvointia ja sosiaalista vahvistumista luovilla ja toiminnallisilla menetelmillä. Säätiö kehittää ja toteuttaa nuorten elämäntaitoja vahvistavia hankkeita sekä tukee harkitusti muiden hyviä hankkeita. Säätiö tuo toiminnassaan esiin nuorten näkökulmia ja nuoriin liittyviä kysymyksiä.
nuori.fi

Suomen 4H-liitto
Lapsi- ja nuorisojärjestönä 4H:lla on kasvatustehtävä. 4H:n kasvatustavoitteena on lapsen ja nuoren kasvu aktiiviseksi, vastuulliseksi ja yritteliääksi. 4H-liitto auttaa lapsia ja nuoria löytämään itselleen mielekästä tekemistä ja monipuolisen harrastuksen.
4h.fi/

UNICEF ry
UNICEF on YK:n lastenjärjestö. Työ perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen. UNICEF toteuttaa pitkäjänteisiä kehitysohjelmia, jotka tukevat köyhien maiden omia rakenteita. Esimerkiksi terveys- ja koulutustyö suunnitellaan vahvistamaan valtioiden omia ohjelmia ja tavoitteita. Liitto kehittää uusia keinoja koko maailman lasten hyvinvoinnin edistämiseksi.
unicef.fi

Yhdenvertaisuus

ADHD-liitto ry
ADHD-liitto ry jäsenyhdistyksineen tukee adhd-oireisia henkilöitä sekä heidän läheisiään antamalla ohjausta, tukea ja neuvontaa sekä järjestämällä koulutuksia ja sopeutumisvalmennusta. Liitto pyrkii lisäämään yhteiskunnan ja päättäjien ymmärrystä adhd-oireisten henkilöiden tukemisen tärkeydestä. Liitto järjestää valtakunnallisia ja paikallisia koulutuksia ja tilaisuuksia yksin sekä yhdessä muiden toimijoiden kanssa.
http://www.adhd-liitto.fi/

Cp-liitto
Suomen CP-liitto ry on cp-, mmc- ja hydrokefaliavammaisten lasten, nuorten ja aikuisten sekä heidän läheistensä valtakunnallinen vammais- ja erityisliikuntajärjestö. CP-liitto toimii CP-, MMC-ja hydrokefaliavammaisten tai muiden lapsuudestaan neurologisista syistä liikuntavammaisten ihmisten ja heidän läheistensä yhdenvertaisten mahdollisuuksien kehittämiseksi yhteiskunnassa. Liiton perustavoite on vammaisten tasa-arvo ja täysi osallistuminen yhteiskunnassa.
http://www.cp-liitto.fi

Förbundet De utvecklingsstördas Väl
FDUV är en riksomfattande intresseorganisation som arbetar för svenskspråkiga personer med utvecklingsstörning och deras anhöriga. FDUV arbetar också för personer med andra inlärnings- och kommunikationssvårigheter. FDUV arbetar för att svenskspråkiga personer med utvecklingsstörning skall få stöd på sitt eget modersmål och en jämlik ställning i samhället.
http://www.fduv.fi

Kassandra ry
Interkult Kassandra (Kassandra ry) on valtakunnallisesti toimiva kulttuuriyhdistämö, jonka tarkoituksena on edistää monikulttuurisuutta taiteen ja kulttuurin keinoin. Eri taiteen muotoja hyödyntäen Interkult Kassandra mahdollistaa eritaustaisten ihmisten tasavertaisen kohtaamisen. Koska yhä useammalla nuorella on maahanmuuttajatausta, toiminnassa keskitytään entistä vahvemmin lapsiin ja nuoriin.
https://www.interkult.fi/

Kehitysvammaisten palvelusäätiö
Kehitysvammaisten Palvelusäätiö on omaisjärjestötaustainen, Kehitysvammaisten Tukiliiton perustama valtakunnallinen palveluiden kehittäjä ja tuottaja. Kehitysvammaisten Palvelusäätiön keskeisimmät toiminnat ovat yhteiskunnallinen vaikuttamistyö yhteistyössä alan järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa, lyhytaikaishoito, asuntojen hankinta sekä kehittämistoiminta ja koulutus.
http://www.kvps.fi

Kehitysvammaisten tukiliitto
Kehitysvammaisten tukiliiton tavoitteena on kehitysvammaisten ihmisten osallisuuden sekä perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen, ja se, että perheet saavat tarvitsemansa tuen. Liitto kerää, jalostaa ja jakaa tietoa, kokeilee ja kehittää uusia toimintoja ja toiminnan tapoja, kouluttaa kehitysvammaisia henkilöitä, jäsenistöä ja muita toimijoita. Liitto kehittää vapaaehtoistyötä ja vertaistoimintaa jäsenistönsä tueksi, kehittää ja välittää toimintavälineitä vapaa-ajan käyttöön ja edistää kehitysvammaisten ihmisten työhön pääsyä.
http://www.kvtl.fi/

Kuurojen liitto
Kuurojen Liitto on viittomakielisten kuurojen etu-, asiantuntija- ja palvelujärjestö. Liitto valvoo ja edistää kaikenikäisten kuurojen ihmisoikeuksien ja yhdenvertaisten mahdollisuuksien toteutumista. Valtakunnallisesti Kuurojen Liitto on mukana useissa kielelliseen edunvalvontaan ja vammaisten ihmisoikeuksiin keskittyvissä toimielimissä.
http://www.kuurojenliitto.fi

Näkövammaisten keskusliitto
Näkövammaisten keskusliitto on Suomen näkövammaisyhdistysten kattojärjestö, joka edistää sokeiden ja heikkonäköisten ihmisten oikeuksien toteutumista. Näkövammaisten Keskusliitto edistää näkövammaisten ihmisten omaehtoista ja sisältörikasta elämää. Ensisijaisesti toiminnassa otetaan huomioon sokeat, kuurosokeat, vaikeasti heikkonäköiset ja monivammaiset näkövammaiset.
http://www.nkl.fi

Yhdenvertaisen kulttuurin puolesta ry / Kulttuuria kaikille
Kulttuuria kaikille -palvelu toimii valtakunnallisesti taiteen ja kulttuurin alalla. Sen tehtävänä on tarjota tietoa ja tukea kulttuuritoimijoille saavutettavuuden ja moninaisuuden kysymyksissä. Palvelu tekee yhteistyötä paitsi taide- ja kulttuuriorganisaatioiden myös eri yleisöryhmien kanssa. Kulttuuria kaikille -palvelua tukee opetus- ja kulttuuriministeriö.
http://www.kulttuuriakaikille.fi/

Näe Nepsy
Nepsy on lyhenne neuropsykiatrisista haasteista, jotka johtuvat aivotoiminnan rakenteellisesta ja toiminnallisesta poikkeavuudesta. Näe nepsy -kampanjan tavoitteena on tietoisuuden lisääminen ja yhteis­kunnallinen vaikuttaminen erityisesti asenteisiin, palvelu­rakenteeseen ja koulu­polkuihin sekä palvelu­ohjauksen vahvistaminen.
Näe nepsy

Liikunta ja urheilu

Lasten Liike
Lasten Liike on liikuntayhteisön, koulujen sekä yritysten yhteinen ponnistus alakouluikäisten liikuntakerhotoiminnan lisäämiseksi. Toimintaa koordinoi Suomen Olympiakomitea.
https://www.lastenliikeiltapaiva.fi/

Kasvatus- ja opetusalan järjestöt

Kuvataideopettajat ry
Kuvataideopettajat ry – Bildkonstlärarna rf on opettajien aatteellinen ja pedagoginen etujärjestö. Sen tarkoituksena on tukea, kehittää ja vahvistaa kuvataiteen ja visuaalisen kulttuurin opetusta ja niitä opettavien opettajien asemaa suomalaisessa koulutusjärjestelmässä. Yhdistys tekee yhteistyötä sekä koulutus- ja opetuskentän että taide- ja kulttuurikentän kanssa. Yhdistys osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun taidekasvatuksen asemasta ja tilasta.
http://www.kuvataideopettajat.fi

Varhaiskasvatuksen Opettajien Liitto (VOL)
Varhaiskasvatuksen Opettajien Liitto (VOL) on varhaiskasvatuksen asiantuntijajärjestö. Teemme työtä varhaiskasvatuksen opettajien sekä varhaiskasvatuksen arvostuksen ja lapsen oikeuksien puolesta.
Varhaiskasvatuksen Opettajien Liitto (VOL)

SMOL – Suomen musiikinopettajien liitto
Suomen musiikinopettajien liitto ry – Musiklärarförbundet i Finland rf:n tarkoituksena on edistää musiikinopetuksen asemaa ja musiikinopetusoloja Suomessa sekä valvoa jäsentensä yhteiskunnallisia ja palkkauksellisia ammatillisia etuja.
http://www.oaj.fi/cs/smol/etusivu

Suomen Luokanopettajat ry
Suomen Luokanopettajat on omaa luokkaa opettavien opettajien ja 1.–6.-luokkien rehtoreiden valtakunnallinen yhdistys. Pedagoginen järjestö keskittyy jäsentensä palkkauksen, työolosuhteiden ja ammatillisen kehittymisen edistämiseen. Se myös vaikuttaa opetuksen kehittämiseen ja huolehtii luokanopettajan työtä koskevien ajankohtaisten asioiden tiedottamisesta
http://www.luokanopettajaliitto.fi

Teknisten aineiden opettajat Tao ry
TAO edustaa ja valvoo jäsentensä etuja useissa järjestöissä ja osallistuu aineen kehittämiseen. TAO on aktiivinen työturvallisuuden edistäjä. Yhteistyössä OAJ:n, Opetushallituksen ja työsuojeluviranomaisten kanssa on laadittu Työsuojeluopas. Vuosittain eri puolilla Suomea järjestetään koulutusta, joilla käsitellään aineessa ajankohtaisia asioita ja alan uutuuksiin.
http://www.tekninenopettaja.net

Tekstiiliopettajaliitto TOL ry
Tekstiiliopettajaliitto on ammatillinen keskusjärjestö, joka kokoaa yhteen Suomen tekstiilityön- ja käsityön opettajat. Edunvalvonnassa keskeistä on oppiaineen aseman vahvistaminen koulutusjärjestelmässä. Liitto tekee tiivistä yhteistyötä myös muiden käsityönopetusta tarjoavien ja käsityökulttuuria edistävien tahojen kanssa. Liitto pitää huolta jokaisen oppilaan oikeudesta tasa-arvoiseen, laadukkaaseen ja monipuoliseen käsityönopetukseen.
http://www.tekstiiliopettajaliitto.fi

Äidinkielen opettajain liitto
Liitto tukee jäseniä opetustyössä, huolehtii ajankohtaisten asioiden tiedottamisesta, seuraa koulutuspolitiikkaa ja toimii jäsentensä yhdyssiteenä. Liitto seuraa äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen tilannetta koko maassa sekä auttaa opettajia erilaisissa opetukseen ja kouluun liittyvissä kysymyksissä.
http://www.aidinkielenopettajainliitto.fi

Jaa somessa:

Tilaa uutiskirjeemme

Haluatko kuulla lastenkulttuuriin liittyvistä ajankohtaisista tapahtumista, hankkeista, vinkeistä ja materiaaleista? Lastenkulttuurin uutiskirje ilmestyy joka toinen kuukausi ja se lähetetään ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen.