fbpx Hyppää sisältöön

Strategia

Liiton strategia 2022-24

Strategiset painopisteet

1. Vaikutamme lastenkulttuurin asemaan ja näkyvyyteen maassamme

Liitto edistää laadukasta ja ammattimaista lastenkulttuuria. Laadukkaan lastenkulttuurin edistämisen edellytyksenä on, että liiton ja sen jäsenten toimintaedellytykset on turvattu. Jäsenten asiantuntemus on vaikuttamistyön perusta. Liitto edistää lastenkulttuurin toimintaedellytyksiä olemalla mukana taiteen ja kulttuurin vaikuttamistyössä. Liitto kehittää lastenkulttuuria yli hallinnonalojen ja jakaa tietoa siitä, mitä hyötyä kulttuurista ja taiteesta on lapsille ja nuorille. Liitto lisää yhteistyötä yhteiskunnan vaikuttajien kanssa.

2. Edistämme yhdenvertaista kulttuurikasvatusta sekä taiteen ja kulttuurin harrastamista

Taide ja kulttuuri ovat tärkeä osa lasten ja nuorten kasvua, osaamista ja yhteisöllisyyden kokemista. Liitto edistää sitä, että jokaisessa kunnassa on käytössä kulttuurikasvatussuunnitelma ja Taidetestaajat-toiminta tukee vakiintuneesti ja yhdenvertaisesti kulttuurikasvatusta Suomessa. Jokainen lapsi ja nuori saa halutessaan harrastaa mieleistään, laadukkaasti ohjattua taide- ja kulttuuriharrastusta. Taiteen ja kulttuurin eri alat huomioidaan monipuolisesti edistämistyössä.

3. Vahvistamme lasten osallisuutta, kulttuurihyvinvointia ja kestävää kehitystä

Liitto on lasten ja nuorten kulttuurisen hyvinvoinnin edistäjä ja tuo lasten ja nuorten äänen kuuluville taiteen ja kulttuurin kentällä. Liitto vahvistaa toiminnallaan kestävää kehitystä lastenkulttuurissa.

4. Mahdollistamme vaikuttavan ja valtakunnallisen asiantuntijaverkoston

Liitto mahdollistaa jäsenistään muodostuvan lastenkulttuurin asiantuntijaverkoston, joka tuottaa lastenkulttuuripalveluita monipuolisesti ja monitaiteisesti eri puolilla Suomea. Verkosto tekee lasten ja nuorten kulttuuria näkyväksi ja tuottaa kattavaa tietoa lastenkulttuurista maassamme. Yhteistyö jäsenten kesken on toimivaa sekä kollegiaalinen apu ja tuki luonteva osa toimintaa. Jäsenet osallistuvat aktiivisesti viestintään ja vaikuttamistyöhön. Verkostoon kuuluminen tukee jäsenten edellytyksiä toimia vaikuttavasti lastenkulttuurikentällä.

VISIO: Lasten oikeus kulttuuriin ja taiteeseen toteutuu.
MISSIO: Edistämme laadukasta lastenkulttuuria, valvomme alan etua ja koordinoimme valtakunnallista yhteistyötä.

Arvot

Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton arvot ovat laatu, yhdenvertaisuus, lapsilähtöisyys ja taide.

Laatu

Arvostamme laadukkaasti ja ammattimaisesti tuotettuja lasten ja nuorten taide- ja kulttuuripalveluita, jotka tukevat lapsen ja nuoren hyvinvointia, persoonallista kasvua ja osallisuutta. Tunnustamme ammattitaidon ja luovuuden laadukkaan lastenkulttuurin kivijalkana.

Yhdenvertaisuus

Taiteen ja kulttuurin moninaisuus, lasten- ja nuorten kulttuuripalveluiden saavutettavuus ja lasten oikeus osallistua kulttuuri- ja taide-elämään nähdään keskeisinä yhdenvertaisuutta luovina tekijöinä. Kaikkia liiton jäseniä kohdellaan tasavertaisesti ja oikeudenmukaisesti arvostaen kunkin jäsenen omaleimaisuutta ja osaamista.

Lapsilähtöisyys 

Kunnioitamme lasten ja nuorten ajattelua ja arvostamme heitä oman ikäisinään taiteellisina toimijoina.

Taide

Ymmärrämme taiteen laaja-alaisuuden, taiteen eri merkitykset ja mahdollisuudet. Taide on yhteisöllinen voimavara ja henkisen kasvun edistäjä, jolla on oma itseisarvonsa.

Jaa somessa:

Tilaa uutiskirjeemme

Haluatko kuulla lastenkulttuuriin liittyvistä ajankohtaisista tapahtumista, hankkeista, vinkeistä ja materiaaleista? Lastenkulttuurin uutiskirje ilmestyy joka toinen kuukausi ja se lähetetään ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen.