fbpx Hyppää sisältöön

Taidekasvatuksen tutkimus

Taidekasvatuksen tutkimus

Taidekasvatuksen alaan kuuluvia väitöstutkimuksia on koottu kaikilta taiteenaloilta. Mukana on pääsääntöisesti Suomessa laadittuja tutkimuksia vuodesta 2000 lähtien. Luetteloon on valittu mukaan sellaiset tutkimukset, joissa on suora yhteys taidekasvatukseen.

Muiden tutkimusjulkaisujen ja raporttien lista on pieni otos kaikista Suomessa tehdyistä kulttuuri- ja taidekasvatukseen liittyvistä julkaisuista. Tähän listaan on pyritty keräämään julkaisuja, jotka ovat avoimesti saatavilla.

Koonteja tekee ja ylläpitää Suomen taide- ja kulttuurikasvatuksen observatorio (www.taideobservatorio.fi). Jos sinulla on taidekasvatuksen julkaisulistoja koskevia kysymyksiä, lisäyksiä tai kommentteja, voit olla yhteydessä sähköpostitse: observatorio (at) uniarts.fi.


Taidekasvatuksen väitöstutkimuksia eri taiteenaloilta

Tähän kirjallisuusluetteloon on koottu taidekasvatuksen alaan kuuluvia väitöstutkimuksia kaikilta taiteenaloilta. Luettelon on tarkoitus palvella mahdollisimman hyvin taidekasvatuksen tutkijoita ja toimijoita Suomessa.

Tutkimukset ovat aikajärjestyksessä alkaen uusimmista tutkimuksista ja aakkosjärjestyksessä tekijän sukunimen mukaan. Mukana on myös tieto, mihin yliopistoon väitöstutkimus on tehty.

Kaikkia listattuja tutkimuksia ei ole olemassa sähköisessä muodossa.

2023

Aura, Maarit
Imposto, pääresonanssi, laulajan ilme : Laulupedagogisten käsitteiden fysiologiset ja akustiset selitykset
Tampereen yliopisto

Glotov, Sergei
Film Literacy and Intercultural Dialogue : Focus on Cultural Representation
Tampereen yliopisto

Heino, Marjo
Taiteilijana työskenteleminen osana yhteisöllistä maisemansuojelua
Aalto-yliopisto

Jääskeläinen, Tuula
Music students’ experiences of workload, stress, and coping in higher education
Taideyliopiston Sibelius-Akatemia

Kaasinen, Miia
Draamatoiminnan aikainen tunnetuki : Observointityökalun kehittäminen kasvatustieteellisen design-tutkimuksen tutkimusstrategiaa hyödyntäen
Helsingin yliopisto

Luostarinen, Nina
Paikkaleikkejä ja leikin paikkoja : leikillisillä taideinterventioilla kohti paikkaempatiaa
Lapin yliopisto

Myllyntaus, Oona
Julkinen taide 2010-luvun koulujen ja oppilaitosten oppimisympäristöissä : hankinnan, kohtaamisen ja opetuskäytön näkökulmia
Helsingin yliopisto

Pennanen, Lea
Lapsitekijyys taidekasvatuksen kontekstissa
Jyväskylän yliopisto

Pyykkö, Anu
Draamatoiminnan aikainen ryhmän ohjaaminen : Observointityökalun kehittäminen kasvatustieteellisenä design-tutkimuksena
Helsingin yliopisto

Saariaho, Milla
Self-competencies and craft agency : A grounded theory study of learning and teaching craft-art
Helsingin yliopisto

Sinquefield-Kangas, Rachel
Matter(s) of empathy in art education & research
Helsingin yliopisto

Stolp, Eveliina
Student agency in whole-class playing in music education
Jyväskylän yliopisto

Qureshi, Amna
Visual voice : exploring youths’ visual design thinking through visual literacy
Lapin yliopisto

2020

Blagoeva, Nadezda
An artist-teacher-researcher in action : Facilitating integration of contemporary art forms into primary after-school visual arts activities.
Helsingin yliopisto.

Miettinen, Laura
Visions through mobilizing networks: Co-developing intercultural music teacher education in Finland and Israel. Studia musica
Taideyliopiston Sibelius-Akatemia

Mäkinen, Minna
”Se ei ragee ja popittaa meidän kaa”: matkalla monipuoliseksi musiikkikasvattajaksi
Itä-Suomen yliopisto

Rousi, Antti
Music information modes and their situational relevance among musicians and music students
Tampereen yliopisto

Sutela, Katja
Exploring the possibilities of Dalcroze-based music education to foster the agency of students with special needs: a practitioner inquiry in a special school
Oulun yliopisto

Timonen, Vilma
Co-constructing globalizing music education through an intercultural professional learning community – A critical participatory action research in Nepal.
Taideyliopiston Sibelius-Akatemia

Treacy, Danielle Shannon
Imagining Possibilities: Musician-Teachers Co-Constructing Visions in the Kathmandu Valley
Taideyliopiston Sibelius-Akatemia

Vainio, Katri-Liis
Designing the corporeal VoicePilates method : studies of short voice trainings on Estonian, Finnish and US teachers
Helsingin yliopisto

Viirret, Tuija Leena
Dialogism as an Integral Element in Process Drama: Insights into a Drama Teacher’s Artistic-Pedagogical Expertise
Jyväskylän yliopisto

Viitasaari, Markku
How to deal with the syntonic comma in music education? : recognition, preferences of usage, and utility
Oulun yliopisto

2019

Heikkilä, Elina
Ehkä-taide ehkä-kasvatus : kasvatus ja vallan mahdollisuus nykytaiteen toimintatapojen valossa
Aalto-yliopisto

Junchaya, Rafael Leonardo
Teaching music composition : Creating form in time
Helsingin yliopisto

Koivisto, Mikko
The art of egress : madness, horror, and the pedagogy of depsychiatrization
Aalto-yliopisto

Koivurova, Anniina
Kuvien rajat : toivotut ja torjutut kuvat kuvataidetunnin sosiaalisessa tilassa (alkuteos vuodelta 2010)
Lapin yliopisto

Kovanen, Timo
Musiikkikasvatus ja markkinahallinta
Jyväskylän yliopisto

Mesiä, Susanna
Developing expertise of popular music and jazz vocal pedagogy through professional conversations : a collaborative project among teachers in higher music education in the Nordic countries
Taideyliopiston Sibelius-Akatemia

Olarte, Luis Alejandro
Elements of electroacoustic music improvisation and performance
Taideyliopiston Sibelius-Akatemia

Orenius, Marika
Eletyt tilat kuvataiteilijan työssä ja koulutuksessa
Aalto-yliopisto

Sederholm, Helena
Starting to play with arts education : study of ways to approach experiential and social modes of contemporary art (alkuteos vuodelta 1998)
Jyväskylän yliopisto

Suomi, Henna
Pätevä musiikin opettamiseen? Luokanopettajaksi valmistuvan musiikillinen kompetenssi perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden toteuttamisen näkökulmasta
Jyväskylän yliopisto

Tenhu, Tapio
Taide mielessä – Mieli taiteessa : opettajien kuvataidekokemuksien narratiivista tarkastelua.
Oulun yliopisto.

Venäläinen, Päivi
Nykytaide oppimisen ympäristönä: Näkemyksiä nykytaiteesta, oppimisesta ja niiden kohtaamisesta.
Jyväskylän yliopisto

Yliverronen, Virpi
Esiopetuksen käsityö : Kolme tapaustutkimusta esikoululaisista käsityötehtävien parissa
Helsingin yliopisto

2017

Hasu, Johanna
”Kun siihen pystyy kuitenkin, ei oo mitään järkee olla tekemättä” : oppimisen vaikeudet pianonsoiton opiskelussa – oppilaiden kokemuksia ja opetuksen keinoja
Jyväskylän yliopisto

Huttunen, Taina
Osallistava sävellytysmenetelmä musiikinopetukseen : peruskoulun opetussuunnitelman 2014 tavoitteita ja oppimisen ydinmetaforia toteuttamassa
Jyväskylän yliopisto

Jónsdóttir, Asthildur B.
Artistic Actions for Sustainability: Potential of art in education for sustainability
Lapin yliopisto

Laes, Tuulikki
The (Im)possibility of Inclusion. Reimagining the Potentials of Democratic Inclusion in and through Activist Music Education
Taideyliopiston Sibelius-Akatemia

Lebaka, Edward
Transmission processes of indigenous Pedi music
Jyväskylän yliopisto

Lämsä, Tiina
Näkyvä lapsuus : lapsuuskuva havainnointipäiväkirjassa ja television mainoskuvissa
Jyväskylän yliopisto

Ojala, Aleksi
Learning through producing : the pedagogical and technological redesign of a compulsory music course for finnish general upper secondary schools
Taideyliopiston Sibelius-Akatemia

Tikka, Soile
Soitonopettajan rooli oppimismotivaation vahvistajana taiteen perusopetuksessa : opettajan ja oppilaan välinen vuorovaikutus viulunsoitonopetuksessa Keski-Pohjanmaalla
Jyväskylän yliopisto

Tuisku, Hannu
Developing embodied pedagogies of acting for youth theatre education : psychophysical actor training as a source for new openings
Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu

Valtasaari, Hannele
Kestääkö ääni? : laulunopetuksen vaikutus opettajaksi valmistuvien äänen laatuun ja ilmaisuun
Jyväskylän yliopisto

2011

Kedves-Herczegh, Mária
A bécsi klasszikus dalirodalom a zeneiskolai szolfézsoktatásban (The role of Viennese classical songs in teaching solfeggio at music schools)
Jyväskylän yliopisto

Kiiskinen, Jouni
Visuaalinen tie arvoelämään : Aleksanteri Ahola-Valon itsekasvatuksen menetelmä ja etiikka
Aalto-yliopisto

Lindström, Tuija Elina
Pedagogisia merkityksiä koulun musiikintunneilla perusopetuksen yläluokkien oppilaiden näkökulmasta
Jyväskylän yliopisto

Malinen, Piritta
Kannu vie – kohti taidetta? Graffitikokemus sekä graffitin ja kuvataideopetuksen vuorovaikutus
Lapin yliopisto

Malmivirta, Helena
Taide siltana sosionomiksi (AMK) kasvamiselle : toimintatutkimus taide- ja ilmaisuaineiden kehittämisestä postmodernin taidekasvatuksen suuntaan Oulun seudun ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelmassa vuosina 2001 – 2004
Tampereen yliopisto

Pylkkä, Outi
Duuri- ja mollisointuja musiikkialan kentällä : organisaatiomuutoksen heijastuksia ammattikorkeakoulun musiikinopettajien työhön
Jyväskylän yliopisto

Pöyhönen, Markku O.
Muusikon tietämisen tavat : moniälykkyys, hiljainen tieto ja musiikin esittämisen taito korkeakoulun instrumenttituntien näkökulmasta
Jyväskylän yliopisto

Silfver, Birgitta
Karneval i klassrum – kunskap på hjul : en studie av elevers möten med clown analyserade med narrativ metod och poetisk etnografi
Åbo Akademi

Still, Johanna
Musikalisk lärandemiljö : planerade musikaktiviteter med småbarn i daghem
Åbo Akademi

Stolp, Marleena
Taidetta, vastustusta, leikkiä ja työtä? Lasten toimijuus 6-vuotiaiden teatteriprojektissa.
Jyväskylän yliopisto

2008

Eskelinen, Karipekka
Huilu-, klarinetti- ja pianotrio musiikkioppilaitoksen perustasoilla : uuden oppimateriaalin kehittäminen ja sen toimivuuden testaus
Sibelius-Akatemia

Hautala, Päivi-Maria
Lupa tulla näkyväksi : kuvataideterapeuttinen toiminta kouluissa
Jyväskylän yliopisto

Oravala, Juha
Kohti elokuvallista ajattelua : virtuaalisen todellisen ontologia Gilles Deleuzen ja Jean-Luc Godardin elokuvakäsityksissä
Jyväskylän yliopisto

Uzsalyné Pécsi, Rita
Der Förderung der emotionalen intelligenz durch Musik : Darstellung einer musikpädagogischen Erziehungskonzeption (Az érzelmi intelligencia fejlesztése zenével : egy zenei nevelési koncepció bemutatása)
Jyväskylän yliopisto

2005

Broman-Kananen, Ulla-Britta
På klassrummets tröskel : om att vara lärare i musikläroinrättningarnas brytningstid
Sibelius-Akatemia

Kaartinen, Tapani
Itsesäätelyvalmiudet musiikin opiskelussa
Tampereen yliopisto

Kantonen, Lea
Teltta : kohtaamisia nuorten taidetyöpajoissa
Taideteollinen korkeakoulu

Karppinen, Seija
”Mitä taide tekee käsityöstä?” : käsityötaiteen perusopetuksen käsitteellinen analyysi
Helsingin yliopisto

Korhonen, Riitta
Pedagoginen draamaleikki kuusivuotiaiden esiopetuksessa : opettajien kokemuksia draamaleikistä lasten oppimis- ja opetustilanteissa
Turun yliopisto

Lindeberg, Anna-Mari
Millainen laulaja olen : opettajaksi opiskelevan vokaalinen minäkuva
Joensuun yliopisto

Numminen, Ava
Laulutaidottomasta kehittyväksi laulajaksi : tutkimus aikuisen laulutaidon lukoista ja niiden aukaisemisesta
Sibelius-Akatemia

Pohjakallio, Pirkko
Miksi kuvista? : koulun kuvataideopetuksen muuttuvat perustelut
Taideteollinen korkeakoulu

Salavuo, Miikka
Verkkoavusteinen opiskelu yliopiston musiikkikasvatuksen opiskelukulttuurissa
Jyväskylän yliopisto

Viergutz, Gudrun
Beiträge zur Geschichte des Musikunterrichts an den Gelehrtenschulen der östlichen Ostseeregion im 16. und 17. Jahrhundert  (Historical insights on music education in the latin schools of the bothnic ports during the 17th and 18th centuries / Latinankoulujen musiikinopetuksen historiasta itäisen Itämeren rannikkokaupungeissa 1500- ja 1600-luvuilla)
Jyväskylän yliopisto

2004

Issakainen, Anna-Maija
Tietoverkot taideväylänä – lunastus vai lupaus : tietoverkkojen käyttö kuvataiteen tuntemuksen opetuksessa
Taideteollinen korkeakoulu

Juntunen, Marja-Leena
Embodiment in Dalcroze eurhytmics
Oulun yliopisto

Kankkunen, Tarja
Tytöt, pojat ja ’erojen leikki’ : sukupuolen rakentuminen koulun kuvataideopetuksen arjessa
Taideteollinen korkeakoulu

Kolehmainen, Anneli
Aktivoivan opetuksen vaikutus musiikinkuunteluasenteisiin : klassisen musiikin kuuntelun opintokokonaisuuden kokeilu luokanopettajakoulutuksessa ja peruskoulussa
Turun yliopisto

Löytönen, Teija
Keskusteluja tanssi-instituutioiden arjesta
Teatterikorkeakoulu

Pääjoki, Tarja
Taide kulttuurisena kohtaamispaikkana taidekasvatuksessa
Jyväskylän yliopisto

Ray, Johanna
Musikaliska möten man minns : om musikundervisningen i årskurserna sju till nio som en arena för starka musikupplevelser
Åbo Akademi

Väkevä, Lauri
Kasvatuksen taide ja taidekasvatus : estetiikan ja taidekasvatuksen merkitys John Deweyn naturalistisessa pragmatismissa
Oulun yliopisto

Ylönen, Maarit E.
Sanaton dialogi : tanssi ruumiillisena tietona
Jyväskylän yliopisto

Muut tutkimusjulkaisut, artikkelit ja katsaukset

Listaa on päivitetty viimeksi 13.3.2024

Tämä tutkimusjulkaisujen, artikkelien ja raporttien lista on pieni otos kaikista Suomessa tehdyistä kulttuuri- ja taidekasvatuksen tutkimuksellisista julkaisuista ja tutkimusjulkaisuista.

2023

Hiltunen, Mirja; Knif, Leena & Marttinen Annamari (toim.)
Taiteen ja taidon taitajiksi: Perusopetuksen arviointiosaamista kehittämässä
Suomen ainedidaktisen tutkimusseuran julkaisuja. Ainedidaktisia tutkimuksia 24. Rovaniemi 2023.

Juntunen, Marja-Leena & Partti, Heidi (toim.)
Musiikkikasvatus muutoksessa
DocMus-tohtorikoulun julkaisuja nro 20. Taideyliopiston Sibelius-akatemia

Poutiainen, Ari & Krzywacki, Heidi
Virtual reality in pre-service teacher education: challenges of realization in music education
International Conference on Education and New Developments END2023 – Lisbon, Portugali 24–26.6.2023.

Ramstedt, Anna
Emotional Abuse in Classical Music Education in Finland: A Study of Finnish Women Musicians’ Experiences
Action, Criticism, and Theory for Music Education October 2023. Vol 22 (3): 198–226. doi:10.22176/act22.3.198

Rautiainen, Katri-Helena
Musiikkikasvatus esteettisenä kasvatuksena ja taidekasvatuksena ehkäisemässä polarisoitumista
Oppimisen ja oppimisvaikeuksien erityislehti : NMI-bulletin, vol. 33, s. 179–197. Niilo Mäki Instituutti.

Väkevä, Lauri
Considering Deweyan Cultural Naturalism as a Philosophy of Art(s) Education.
Landscapes: The Arts, Aesthetics, and Education. Springer International Publishing.

Yada, Takumi & Fenyvesi, Kristof
A whole-school intervention framework for enhancing social and emotional skills in secondary schools through arts-integrated practices : Research report from the REIMAGINED project
Finnish Institute for Educational Research Reports and Working Papers

2022

Huhmarniemi, Maria & Koistinen, Tanja
Metsäleikkipuisto ja Eläinten pesät. Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan julkaisuja. Sarja C. Katsauksia ja puheenvuoroja, nro 65.

Jokela, Timo
Metsän ekosysteemipalvelut taideperustaisten palveluiden syttöinä. Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan julkaisuja. Sarja C. Katsauksia ja puheenvuoroja, nro 65.

Jääskeläinen, Tuula; López-Íñiguez, Guadalupe, & Phillips, Michelle
Music students’ experienced workload in higher education: A systematic review and recommendations for good practice. Musicae Scientiae.

López-Íñiguez, G., Pérez Echeverría, M.P., Pozo, J.I., Torrado, J.A. (2022)
Student-Centred Music Education: Principles to Improve Learning and Teaching. In: Pozo, J.I., Pérez Echeverría, M.P., López-Íñiguez, G., Torrado, J.A. (eds) Learning and Teaching in the Music Studio. Landscapes: the Arts, Aesthetics, and Education, vol 31. Springer, Singapore.

Myllyntaus, Oona (2022)
Julkisen taiteen pedagogiikkaa: Julkisen taiteen käyttö ja merkitys laajentuvissa oppimisympäristöissä. Kasvatus, 53(2), 171–186.

Piispa-Hakala, Satu (toim.) (2022)
”Että kaikilla olisi mahdollisuus osallistua taideopetukseen” Tuen tapoja taide- ja kulttuuriharrastuksiin. New Cultural Horizons -hanke. Itä-Suomen yliopisto.

Stöckell, Antti & Luostarinen, Nina (2022)
Lupa leikkiä metsän sylissä : taideperustaisten metsäkohtaamisten tarkastelua aikuisen leikin näkökulmasta. Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan julkaisuja. Sarja C. Katsauksia ja puheenvuoroja, nro 65.

Suomi, Henna; Hietanen, Lenita, & Ruismäki, Heikki. (2022)
Student teachers’ views of their own musical skills to teach the National Core Curriculum in Finland. Music Education Research, Early online.

2021

Anttila, Eeva
Tasa-arvo peruskoulun taidekasvatuksessa: Avaimia kestäviin ratkaisuihin. Finnish Journal of Music Education 24(02), 104–126.

Elmgren, Heidi
Hindrances to recognition in Finnish music schools. International Journal of Music Education, 39(2), 202–217.

Hautsalo, Liisamaija
Lastenoopperaa, koululaisoopperaa ja lasten tekemää oopperaa: Suomen Kansallisoopperan lapsille suunnatun ohjelmiston kulttuuripolitiikka. Synteesi, 40(4), 7–26.

Hietanen, Lenita; Sepp, Anu; Ojala, Aleksi; Tuisku, Vesa & Ruismäki, Heikki
Luokanopettajaopiskelijoiden kokemuksia pianonsoiton sulautuvista oppimisympäristöistä. Finnish Journal of Music Education 24(01), 29–42.

Honkonen, Jyrki
Improvisation Workshops and Development of Musicianship. A Study in Finnish Waldorf Teacher Training College. Finnish Journal of Music Education 24(01), 43–56.

Ilmola-Sheppard, Leena; Rautiainen, Pauli; Westerlund, Heidi; Lehikoinen, Kai; Karttunen, Sari; Juntunen, Marja-Leena; Anttila, Eeva
ArtsEqual: tasa-arvo taiteen ja taidekasvatuksen palveluiden suuntana. Taideyliopisto.

Juntunen, Marja-Leena
Eriarvoistavat mekanismit taiteen perusopetuksessa: synteesi Arts Education for All -ryhmän tutkimuksista. Synteesi, 40(4), 27–49.

Juntunen, Marja-Leena
Taiteen perusopetusta kaikille. Finnish Journal of Music Education 24(02), 127–151.

Juntunen, Marja-Leena; Anttila, Eeva; Jaresand, Susanne; Henriksson, Marianna & Söderblom, Erik
Embodied listening and expression in the arts: panel report. Finnish Journal of Music Education 24(02), 162–174.

López-Íñiguez, Guadalupe & Bennett, Dawn
Broadening student musicians’ career horizons: The importance of being and becoming a learner in higher education. International Journal of Music Education, 39(2), 134–150.

Salminen, Sanna
Kuoropedagogiikkaa uusin silmin: tavoitteena osallisuus ja taiteellinen taso. Finnish Journal of Music Education 24(01), 57–88.

Siljamäki, Eeva
Improvisaation moninaisuus musiikkikasvatuksessa – katsaus tutkimukseen. Finnish Journal of Music Education 24(01), 90–99.

Siljamäki, Eeva
Plural possibilities of improvisation in music education: An ecological perspective on choral improvisation and wellbeing. Lectio praecursoria. Finnish Journal of Music Education 24(02), 152–157.

Suomi, Henna & Ruismäki, Heikki
Luokanopettajaksi opiskelevien pianonsoitto- ja säestystaidot sekä niiden taustalla vaikuttavia tekijöitä. Finnish Journal of Music Education 24(01), 8–28.

Thomson, Katja
Reciprocal integration in a musical thirdspace: An ethnographic study with refugee musicians and higher music education students. Lectio praecursoria. Finnish Journal of Music Education 24(02), 158–161.

Trento, Francisco B.
On unconditional hos(ti)pitality : thinking-doing strategies for dis/abling arts education. Journal of New Materialist Research, Vol. 2 No 1 (2021): 1–25.

Uscher, Nancy J.
Reframing leadership as scholarship: A new paradigm for 21st century global arts higher education. Finnish Journal of Music Education 24(02), 87–90.

Välijärvi, Jouni
The Finnish school system: Coherence, flexibility and individual support in curriculum and pedagogical practices. Finnish Journal of Music Education 24(02), 91–102.

Westerlund, Heidi
Taidekasvatus notkeassa modernissa: Systeeminen visio suomalaisen musiikkioppilaitosjärjestelmän tulevaisuuteen. Synteesi, 40(4), 74–96.

Österberg, PhD, Peter, & Köping Olsson, Bengt
Dancing a strategy to maintain schoolchildren’s openness for idea generation. Journal of Physical Education, Recreation and Dance, 92(3), 20–25.

Siljamäki, Eeva
Plural possibilities of improvisation in music education: an ecological perspective on choral improvisation and wellbeing. Taideyliopiston Sibelius-Akatemia 2021.

Tavin, Kevin, Kolb, Gila & Tervo, Juuso (Toim.)
Post-Digital, Post-Internet Art and Education – The Future is All-Over

2020

Hietanen, Lenita; Sepp, Anu & Ruismäki, Heikki
Examining opportunities for children to participate in formal early childhood music education
in Education in the North, vol. 27, no. 1, pp. 21-38. DOI: 10.26203/az32-pm79.
Helsingin yliopisto

Jokela, Timo & Huhmarniemi, Maria
Taiteilijan työ muuttuu: taideyliopistopedagogiikka vastaa muutokseen ja ohjaa sitä
Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan julkaisuja. Sarja C, katsauksia ja puheenvuoroja
Lapin yliopisto

Knif, Leena & Kairavuori, Seija
Student Teachers Building a Sustainable Future Through Constructing Equality in Visual Arts Education
in Discourse and Communication for Sustainable Education, vol. 11, no. 1, pp. 74 – 90. DOI: 10.2478/dcse-2020-0008.
Helsingin yliopisto

Kokko, Sirpa; Kouhia, Anna & Kangas, Kaiju
Finnish craft education in turbulence : Conflicting debates on the current National Core Curriculum
in Techne Series: Research in Sloyd Education and Craft Science A, vol. 27, no. 1, pp. 1-19.
Helsingin yliopisto

Kumpulainen, Kristiina; Byman, Jenny; Renlund, Jenny & Wong, Chin Chin
Children’s augmented storying in, with and for natur
in Education Sciences, vol. 10, no. 6, 149. DOI: 10.3390/educsci10060149
Helsingin yliopisto

Laes, Tuulikki; Westerlund, Heidi; Väkevä, Lauri, & Juntunen, Marja-Leena (2018) (julkaistu 2020)
Suomalaisen musiikkioppilaitosjärjestelmän tehtävä nyky-yhteiskunnassa. Ehdotelma systeemiseksi muutokseksi. Musiikki, 48(2), 5–25.

Lehtonen, Anna; Österlind, Eva, & Viirret, Tuija Leena
Drama in Education for Sustainability: Becoming Connected through Embodiment. International Journal of Education and the Arts, 21(19).

Lilja, Niina; Laakkonen, Riku; Sariola, Laura & Tapaninen, Terhi
Kokemuksen keholliset esitykset : Sosiaalisen sirkuksen vuorovaikutus kielen käyttöä ja oppimista tukemassa julkaisussa Paulasto, H. & Pöyhönen, S. (toim.), Kieli ja taide : soveltavan kielentutkimuksen ja taiteen risteämiä. Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys AFinLA 2020, s. 32-56.
Tampereen yliopisto

Paasovaara, Jaana
Soveltavan kuvataiteen ja luontokuvauksen maisteriohjelman toteutus
Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan julkaisuja. Sarja C, katsauksia ja puheenvuoroja.
Lapin yliopisto

Pullinen, Jouko & Merta, Juha
Good enough art teacher : Developing visual identity in teacher education
in Ropo, E. & Jaatinen, R. (toim.), Subject Teacher Education in Transition : Educating Teachers for the Future. Tampere: Tampere University Press 2020, s. 289-309.
Tampereen yliopisto

Sintonen, Sara; Nordström, Alexandra; Sairanen, Heidi & Kumpulainen, Kristiina
Pedagogisen Haltijan kuiskaus -materiaalin soveltaminen varhaiskasvatuksessa J. A. Hollon kasvatusajattelun luentana
julkaisussa Ainedidaktiikka, Vuosikerta 4, Nro 2, s. 44-62. DOI: 10.23988/ad.79782.
Helsingin yliopisto

2019

Blagoeva, Nadezda
Project-based integration of contemporary art forms into teaching visual arts to primary school students in the after-school art clubs
in International Journal of Education and the Arts, vol. 20, no. 18, pp. 1-23. DOI: 10.26209/ijea20n18.
Helsingin yliopisto

Jaakonaho, Liisa & Junttila, Kristina
Exploring dis(ability) : Towards affirmative space in and through arts pedagogy
in Østern, A. L. (Ed.), Knudsen, K. (Ed.). (2019). Performative Approaches in Arts Education. London: Routledge, DOI: 10.4324/9780429444159.
Taideyliopisto

Jääskeläinen, Tuula
Countering hate speech through arts and arts education: Addressing intersections and policy implications
in Anttila, E. and Martin, R. (eds) Special Issue “Arts and Culture in Education: Questioning and Reimagining Current Policies and Practices”. Policy Futures in Education. DOI: 10.1177/1478210319848953 Publisher: SAGE
Taideyliopisto

Kokko, Sirpa & Räisänen, Riikka
Craft education in sustaining and developing craft traditions : Reflections from Finnish craft teacher education
in Techne Series: Research in Sloyd Education and Craft Science A, vol. 26, no. 1, pp. 27-43.
Helsingin yliopisto

Ojala, Aleksi; Ruokonen, Inkeri; Ruismäki, Heikki & Sepp, Anu
Outlining New Guidelines for the Assessment of the Education Diploma in Music
in The European Journal of Social & Behavioural Sciences, vol. XXVI, no. 3, 263, pp. 3021-3031. DOI: 10.15405/ejsbs.263
Helsingin yliopisto

Paatela-Nieminen, Martina & Kupiainen, Reijo
Taidekasvatus ja monilukutaito
julkaisussa T. Autio, L. Hakala & T. Kujala (toim.): Siirtymiä ja ajan merkkejä koulutuksessa. Opetussuunnitelmatutkimuksen näkökulmia. Tampere: Tampere University Press 2019, s. 297–318.
Tampereen yliopisto

Salovaara, Mari & Kokko, Sirpa
Developing Craft Pedagogy for Older Adults in Care Settings
in C. Vilhena & M. H. Gregório (eds), The contributions of education and learning for older adults’ well-being : Proceedings of the 9th Conference of the ESREA – Research Network on Education and Learning of Older Adults (ELOA). University of Algarve, Gambelas, pp. 214-231, Older adults’ well-being: The contributions of education and learning, Faro, Portugal, 11/10/2018.
Helsingin yliopisto

Sepp, Anu; Läänemets, Urve & Kiilu, Kristi
Bridging the past, present and future in Estonian music education
in D. G. Hebert & T. B. Hauge (eds), Advancing music education in Northern Europe. Routledge, Abingdon, Oxon; New York, NY, pp. 141-154. DOI: 10.4324/9781351045995-9
Helsingin yliopisto

Seppänen, Sirke; Tiippana, Kaisa; Jääskeläinen, Iiro & Toivanen, Tapio
Theater Improvisation Promoting Interpersonal Confidence of Student Teachers : A Controlled Intervention Study
in The European Journal of Social & Behavioural Sciences , vol. XXIV , no. 1 , 244 , pp. 2770-2788 . DOI: 10.15405/ejsbs.244
Helsingin yliopisto

Sinquefield-Kangas, Rachel
Looking for Empathy in Visual Encounters
in International Journal of Education and the Arts, vol. 20, no. 21, pp. 1-30. DOI: 10.26209/ijea20n21
Helsingin yliopisto

Tervo, Juuso
The Immaterialization of Art Education’s Labor: Disciplined-Based Knowledge Production and the 1965 Penn State Seminar
in Transdisciplinary Inquiry, Practice, and Possibilities in Art Education. University Park, PA: The Pennsylvania State University Libraries Open Publishing. DOI: 10.26209/arted50-13
Aalto-yliopisto

2018

Anttila, Eeva
The Potential of Dance as Embodied Learning. Proceedings of International conference: Body of Knowledge: Embodied Cognition and the Arts. University of California, Irvine, USA.

Granö, Päivi; Hiltunen, Mirja ja Jokela, Timo (toim.)
Suhteessa maailmaan: Ympäristöt oppimisen avaajina
Lapin yliopisto

Hiltunen, Mirja
Taidevaihde – aikalaistaiteen toimintatapoja. Teoksessa Granö, P., M. Hiltunen, & T. Jokela, (toim.) Suhteessa maailmaan: Ympäristöt oppimisen avaajina. (s. 83–108). Rovaniemi: Lapland University Press.
Lapin yliopisto

Hiltunen, Mirja  & Korström-Magga, Korinna
The challenges of sociocultural changes in the North – Can art-based action research promote a dialogical space?
Teoksessa 5th Conference on Arts Based Research & Artistic Research: Provoking Research and Social Intervention

Jokela, Timo & Coutts, Glen (toim.)
Relate North: Art & Design for Education and Sustainability
Lapin yliopisto

Jokela, Timo; Hiltunen, Mirja; Härkönen, Elina & Stöckell, Antti(toim.)
Living in the Komi Landscape.
Lapin yliopiston taiteiden tiedekunta, Syktyvkar State University, UiT the Arctic University of Norway, Uppsala University, Centre for Russian and Eurasian Studies.

Jokela, Timo & Huhmarniemi, Maria
Art-based action research in the development work of arts and art education. Faculty of Art and Design of the University of Lapland. Series C. Overviews and discussion. The Lure of Lapland: A handbook of Arctic Art and Design, 9 –25.

Kairavuori, Seija; Karppinen, Seija; Komulainen, Kauko; Poutiainen, Ari & Rusanen, Sinikka
ImproStory: Social Improvisation and Storytelling in Arts and Skills Subjects in Teacher Education
Helsingin yliopisto

Kallio, Anja Alexis & Länsman, Hildá
Sami re-imaginings of equality in/through extracurricular arts education in Finland.
International Journal of Education & the Arts, 19(7).
Taideyliopisto

Kangas, Anita; Sokka, Sakarias; Itkonen, Hannu ja Jakonen, Olli 
Aktiiviset osallistujat. Kuntalaiset kulttuuri- ja liikuntapalvelujen kehittäjinä
Cuporen verkkojulkaisuja 46

Karlsson, Liisa; Lastikka, Anna-Leena & Vartiainen, Janina (toim.)
KOTO – Kohtaamisia taidolla ja taiteella: kielten ja kulttuurien yhteisöllistä oppimista ja kotoutumista
Itä-Suomen yliopisto

Karttunen, Sari
Mitä yhteistä on yhteisötaiteella ja fasilitoinnilla? Kysymyksiä yhteisöllisen taidetoiminnan filosofis-metodologisesta perustasta
Cupore & Arts Equal

Kaitavuori, Kaija
Osallistavuus lainvalmistelussa. Esittävien taiteiden ja museoiden rahoitusjärjestelmän uudistusprosessin arviointitutkimus
Cuporen verkkojulkaisuja 49

Kuivakari, Seppo
Pelien kynnyksellä: pelit ja simulaation salainen historia
Lapin yliopisto

Kuuranne, Malla & Kumpulainen, Seppo 
Kesken : näyttelijänkoulutuksen rakentuminen opettajien kokemana

Mustola, Marleena
Not those seven annoying dwarfs – again! Collective creativity in children’s artistic production. International Journal of Education & the Arts, 19(1.8).
Jyväskylän yliopisto

Pitkänen-Walter, Tarja & Jääskeläinen, Tuula
Sand & Indigo – A Finnish and Gambian Collaboration in Art Pedagogy.
Taideyliopisto

Seppänen, Päivimaria; Behm, Minna-Maria & Taipale, Mona
Näkökulmia kulttuurin etiikkaan ja laatuun sosiaali- ja terveyspalveluissa
Kaakkois-suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja

Sinner, Anita; Rita Irwin  & Timo Jokela (toim.)
Visually Provoking: Dissertations in Art Education 
Lapin yliopisto

2017

Ansio, Heli; Seppälä, Piia & Houni, Pia
Teachers’ experiences and perceptions of a community music project: Impacts on community and new ways of working
International Journal of Education & the Arts, 18(37)

Foster, Raisa
Nykytaidekasvatus toisintekemisenä ekososiaalisten kriisien aikakaudella
Sosiaalipedagoginen aikakauskirja, vuosikirja 2017, vol. 18.

Kallio, Anja Alexis
Popular ‘Problems’: Deviantisation and teachers’ curation of popular music.
International Journal of Music Education: Research, 35(3), 319-332
Taideyliopisto

Lehikoinen, Kai & Vanhanen, Elise (toim.)
Taide ja hyvinvointi: katsauksia kansainväliseen tutkimukseen.
ArtsEqual-hanke, Taideyliopisto

Martikainen, Jari 
Making pictures as a method of teaching art history
Ingman College of Crafts and Design

Martin, Mari 
Lastenkulttuurikeskukset osallisuutta tuottamassa: huoltajien taustat ja kokemukset taide- ja kulttuurikasvatukseen osallistumisen määrittäjinä
Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto, CERADA ja ArtsEqual-hanke

Porkola, Pilvi (toim.)
Performance Artist’s Workbook. On teaching and learning performance art – essays and exercises Publication series of the Theatre Academy Vol 61. Taideyliopisto.

Pöllänen, Sinikka & Ruotsalainen, Kati
Dialogue between art and craft: Textile materials and techniques in contemporary art
International Journal of Education & the Arts, 18(1).

Tervo, Juuso
Always the New: Paradigms and the Inherent Futurity of Art Education Historiography
Aalto yliopisto

2016

Hautio, Minna (toim.)
TAVOITTAAKO TAIDE? Kokemuksia kunta- ja aluetaiteilija- sekä lähiöhankkeista

Heikkinen, Jouko; Juvonen, Antti; Mäkitalo-Siegl, Kati; Nygren, Hanna & Tossavainen, Timo
Taitoa, taidetta ja teknologiaa: kohti uutta opettajankoulutuksen mallia
Itä-Suomen yliopisto

Lehikoinen, Kai; Pässilä, Anne; Martin, Mari & Pulkki, Maiju
Taiteilija kehittäjänä: taiteelliset interventiot työssä
Taideyliopisto, ArtsEqual-hanke

Partti, Heidi & Ahola, Anu
Säveltäjyyden jäljillä – Musiikintekijät tulevaisuuden koulussa
Taideyliopisto/ Sibelius-Akatemian julkaisuja

Räsänen, Marjo
Visuaalisen kulttuurin monilukutaito
Aalto-yliopisto

Suominen, Anniina (toim.)
Taidekasvatus ympäristöhuolen aikakaudella: avauksia, suuntia, mahdollisuuksia
Aalto yliopisto

Tavin, Kevin
Angels, Ghosts, and Cannibals: Essays on Art Education and Visual Culture
Teaching visual culture (and then doubting it)

Vilmilä, Finna
Elämäntaitojen äärellä. Taidetyöpaja nuorten elämäntaitojen vahvistajana
Nuorisotutkimusseura

2014

2014

Hakuri, Markku (toim.)
Paikka vai tila

Korhonen, Pekka & Airaksinen, Raija
Hyvä hankaus 2.0.
Taideyliopisto

Tavin, Kevin & Kallio-Tavin, Mira
The cat, cradle, and the silver spoon: Violence in Contemporary Art and the Question of Ethics for Art Education
Aalto-yliopisto

Tavin, Kevin & Kallio-Tavin, Mira 
Violence and the Other in Contemporary Art: A Question of Ethics for Art Education
Aalto-yliopisto

2013

2013
Anttila, Eeva
Koko koulu tanssii!: Kehollisen oppimisen mahdollisuuksia kouluyhteisössä
Taideyliopisto

Anttila, Eeva
Choreographed Childhoods: Patterns of embodiment in the lives of contemporary children

Anttila, Eeva 
Dance pedagogy in the contemporary world (Keynote address)

Gaunt, Helena & Westerlund, Heidi (toim.)
Collaborative Learning in Higher Music Education

Härkönen, Ulla 
Reorientation of teacher education towards sustainability through theory and practice:
proceedings of the 10th international JTEFS/BBCC conference Sustainable development. Culture. Education.
Itä-Suomen yliopisto

Jokela, Timo
A Wanderer in the Landscape – Reflections on the Relationship between Art and the Northern Environment.  Journal of Education in the North. Aberdeen University.
Lapin yliopisto

Juntunen, Marja-Leena; Nikkanen, Hanna & Westerlund, Heidi (toim.)
Musiikkikasvattaja – Kohti reflektiivistä käytäntöä

Kallio-Tavin, Mira
Visual Culture Learning Communities: How and What Students Come to Know in Informal Art Groups
Aalto-yliopisto

Känkänen, P. (2013). Taidelähtöiset menetelmät lastensuojelussa: kohti tilaa ja kokemuksia. Tutkimus 109. Väitöskirja, Helsingin Helsin­ki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/104494/URN_ISBN_978-952-245-911-4.pdf

Ojala, Juha & Väkevä, Lauri
Säveltäjäksi kasvattaminen – Pedagogisia näkökulmia musiikin luovaan tekijyyteen
Opetushallitus

Räsänen, Marjo
Visuaalinen monilukutaito – Luokanopettajaksi opiskelevien monikulttuurisuuskäsitykset ja kuvataide
Turun yliopisto

2004-2012

2012
Lintunen, Johanna
Taide ja hoiva rajapinnoille
Selvitys taide- ja kulttuurisisältöisten hyvinvointipalvelujen kysynnästä, tarjonnasta ja yhteistyöverkostoista Pohjois-Karjalassa
Itä-Suomen yliopisto

Seirala, Viivi
Eläköön taidekasvatus!
Kuntaliitto

2011
Anttila, Eeva
Taiteen jälki: taidepedagogiikan polkuja ja risteyksiä
Teatterikorkeakoulu

Ruismäki, Heikki & Juvonen, Antt
Searching for a Better Life Through Arts and Skills: Research Results, Visions and Conclusions
Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto

2010
Kallio, Kirsi Pauliina; Ritala-Koskinen, Aino & Rutanen, Niina (toim.)
Missä lapsuutta tehdään?
Nuorisotutkimusseura

Koivisto, Nelli; Lehikoinen, Kai; Pasanen-Willberg, Riitta; Ruusuvirta, Minna; Saukkonen, Pasi; Tolvanen, Pirita; Veikkolainen, Arsi
Kolmannella lähteellä: hyvinvointipalveluja kulttuurin, liikunnan ja nuorisotyön aloilta
Teatterikorkeakoulu

Tolvanen, Hannu; Pesonen, Mirka
”Monipuolisuus on valttia” : Rytmimusiikkikentän muutos ja osaamistarpeet Musiikkialan toimintaympäristöt ja osaamistarve.
Sibelius-Akatemia / Taideyliopisto

Siivonen, Katriina
TAITEEN SÄRMÄLLÄ NUORILLE HYVINVOINTIA Sitoumuksia ja toiminta-ajatuksia nuorten tueksi
Katriina Siivonen & Tulevaisuuden tutkimuskeskus & Turun yliopisto & Nuorisotutkimusverkosto /Nuorisotutkimusseura

2009
Jokisalo, Jouko & Simola, Raisa (toim.)
Monikulttuurisuus luokanopettajakoulutuksessa – monialaisten opintojen läpäisevä juonne
Joensuun yliopisto

Ruokonen, Inkeri; Rusanen, Sinikka & Välimäki, Anna-Leen (toim.)
Taidekasvatus varhaiskasvatuksessa: Iloa, ihmettelyä ja tekemistä
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

2008
Juvonen, Antti & Anttila, Mikko
Kohti kolmannen vuosituhannen musiikkikasvatusta. Osa 4: Luokanopettajaopiskelijat ja musiikki
Joensuun yliopisto

Roivas, Seppo
Joensuun nuorisoverstas ry ja JALO: nuorten työpajatoiminnan kehittämisarviointi
Spatia

2007
Rouhiainen, Leena (toim.)
Ways of Knowing in Dance and Art
Teatterikorkeakoulu

Seitamaa-Hakkarainen, Pirita; Pöllänen, Sinikka; Luutonen, Marketta; Kaipainen, Minna; Kröger, Tarja; Raunio, Anna-Mari; Sipilä, Outi; Turunen, Virpi; Vartiainen, Leena & Heinonen, Asko (toim.)
Käsityötieteen ja käsityömuotoilun sekä teknologiakasvatuksen tutkimusohjelma Savonlinnan opettajankoulutuslaitoksessa
Joensuun yliopisto

2004
Rastas, Marja & Kauppi, Hannu
Mieli kuvassa – näkökulmia kuvataiteen opiskeluun ja opettamiseen. Teoksessa Niemelä, Seppo  & Luutonen, Marketta (toim.) Taitava ihminen – toimiva kansalainen. Aikuisopiskelun motiiveja ja merkityksiä
Aalto-yliopisto

Jaa somessa:

Tilaa uutiskirjeemme

Haluatko kuulla lastenkulttuuriin liittyvistä ajankohtaisista tapahtumista, hankkeista, vinkeistä ja materiaaleista? Lastenkulttuurin uutiskirje ilmestyy joka toinen kuukausi ja se lähetetään ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen.