fbpx Hyppää sisältöön

Erityislasten taidepolku

Erityislasten taidepolku -pilotissa luotiin polku, jota kulkemalla erityislapset siirtyivät pienryhmäopetuksesta taiteen perusopetuksen oppilaiksi

Helsingin erityislasten taidepolku -pilotin vastuutoteuttajana oli Malmitalo.

Erityislasten taidepolku -pilotin kohderyhmä oli nepsylapset. Nepsyt ovat neuropsykiatrisia diagnooseja omaavia lapsia, esim. autisminkirjon lapset ja Adhd-lapset. Nepsylapsille tyypillistä on mm. pulmat omantoiminnanohjauksessa ja vireystason säätelyssä, haasteet tunteiden säätelytaidoissa ja vaikeus keskittyä. Myös erilaisten aistisäätelyn vaikeudet ovat tyypillisiä. Pilotin kohderyhmä rajattiin alakouluikäisiin lapsiin. Pilotin yhteistyötahoina olivat ADHD-liitto ja Autismi- ja Aspergerliitto, joilla on erityisosaamista neuropsykiatrisista diagnooseista.

Syksyllä 2018 toteutettiin kaksi lyhytkurssia. Pohjois-Helsingin kuvataidekoulun kuvataidekurssilla oli viisi oppilasta, yksi taideopettaja ja yksi avustaja. Taito Etelä-Suomi Käsityö- ja muotoilukoulun kurssilla oli kuusi oppilasta, yksi taideopettaja ja yksi avustaja. Kurssin avustaja löydettiin Adhd-liiton avulla.

Kädentaitojen kurssin ensimmäisellä tapaamiskerralla tapahtui välikohtaus, kun yksi osallistujista potki palo-oven lasin rikki tunnekuohun vallassa. Tapaus vahvisti olettamusta siitä, että erityislasten kursseilla tarvitaan ehdottomasti useita aikuisia, vaikka ryhmä olisi pieni. Yhdellä lapsista oli mukana oma äiti avustajana ja tämä ratkaisu toimi hyvin. Kurssilla oli muutamia poissaoloja sairastelujen takia, mutta viisi lasta kuudesta kävi kurssin loppuun asti ja sai työt valmiiksi. Huoltajien kurssipalautteissa kiiteltiin ohjaajia, tilaa, ryhmäkokoa ja struktuuria. Lasten palautteet kerättiin hymiöillä. Neljä lasta valitsi hymyilevän naaman, yksi surkean (lapsi oli tullut kurssilla vanhemmat ”pakottamana”).

Kuvataidekurssille ilmoittautui kuusi oppilasta, mutta näistä yksi ei tullut ollenkaan paikalle ja yhdellä kurssi jäi kesken. Opetuskerroilla tehtiin useita taideteoksia ja tunnit sujuivat hyvin ilman mitään välikohtauksia.  Kuvataidekurssilla oli taideopettajan lisäksi avustaja. Kuvataidekurssin kurssipalautteissa huoltajat kiittivät sitä, että asioita oli mietitty nepsyjen silmin. ”Lapsi X on kokenut saavansa jotain omaa ja vanhempi on kokenut, että voi tuoda lapsensa ilman negatiivista palautetta ja ennakkoasenteita.”

Malmitalon erityislasten Taidepolku-pilotti. Kuva: Mirka Nokka

Keväällä 2019 järjestettiin kaksi kädentaitojen kurssia ja yksi kuvataidekurssi. Pilotin yhteistyön taidekoulut pysyivät samoina. Kevään kaikilla kursseilla oli taideopettaja ja avustaja. Ryhmäkoko pidettiin edelleen pienenä, max. 6 oppilasta per kurssi. Kaikki kurssit tulivat täyteen, mutta viime hetken peruutuksia tapahtui. Nepsylasten kunto voi vaihdella mm. vuodenajan ja lääkityksen vuoksi, joten on hyvin ymmärrettävää, että nepsylasten kursseille tulee viime hetkellä peruutuksia tai kurssit jäävät kesken.

Huoltajilta saatu palaute oli erittäin positiivista. ”Lapsi tykkäsi kurssista kovasti ja oli vanhemmalle ilo nähdä, että lapsi kokee onnistumista, myös ryhmässä olemisesta.” Kiittävää palautetta tuli selkeästä tiedotuksesta, ryhmäkoosta, ohjaajista, kurssisisällöistä ja opetustilasta. Kurssi oli koettu erittäin tarpeelliseksi ja jatkoa toivottiin. ”Kurssilla lapsi sai paljon onnistumisen tunteita konkreettisesta tekemisestään sekä myös mielen tasolla huomatessaan ennakkoluulojensa (en osaa, olen huono) olevan vääriä. Tämä tietysti riemastutti minua äitinä valtavasti.”

Palautteissa nousi esille tärkeänä seikkana se, että taidekurssi koettiin tärkeänä lapsen sosiaalisten suhteiden vuoksi. ”Oli lapsen ainoa sosiaalinen yhteys koulun ulkopuolella, joka toi sekä iloa lapselle että pienen hengähdystauon huoltajalle.” ”On ollut Lapsi X:lle todella tärkeä ja ainoa ilon aihe – oikeastaan ihan koko perheelle. Kaikki voi paremmin, kun jollekin tapahtuu hyviä juttuja, jotka poikii lisää hyviä juttuja ympäristöönkin.” Kurssin lyhyys koettiin positiivisena: ”Lapsi pääsi kokeilemaan millaista on kun on jokin harrastus. Kurssi oli hyvä alku, koska se oli sopivan lyhyt.”

Malmitalon erityislasten Taidepolku-pilotti. Kuva: Mirka Nokka

Taideopettajan palautetta: ”Nepsy-oppilaiden opetus oli mukavaa, kun tunnit oli mietitty tarpeeksi valmiiksi soveltamista varten. Lapset jaksoivat keskittyä noin 60 min ajan ja loput 30 min piti olla oheistoimintaa. Nepsylapsen kiinnostus käsitöihin oli innostavaa nähdä. Maaleilla leikittely, erilaiset pinnat, leikin varjolla tekeminen (mölkyn valmistus yms.) ja rento aikataulu innostivat ryhmää. Avustajan tarpeellisuus oli selkeä, kun kyseessä erityisryhmä. Hyvin pienestä saattoi alkaa esim. saippuakylpysota, jolloin yksi aikuinen ei olisi pärjännyt yksin lasten kanssa.” Huoltajien palautteissa nousi esille se, että lapsi sai onnistuminen kokemuksia ja uusia taitoja. Kurssi soi myös huoltajille hetken hengästystauon.

Taideopettajan ja taideavustajan palautteissa kiteytyy juuri se, mikä on pienryhmätyöskentelyn etu: ”Pienen ryhmä koon hyöty erityisesti siinä, kun mielenkiinto ja väsyminen alkaa näkyä oppilaiden työskentelyssä, silloin opettaja voi heti tarttua tähän ja ohjata oppilasta toisen työn pariin tai pitämään taukoa jne. Sen jälkeen työskentely jatkuu taas.  On myös hyvää, että oli kaksi opettajaa, näin kukaan oppilas ei jää huomioimatta ja oppilaiden työskentelyä on helppo seurata ja tarpeen mukaan auttaa.” Kurssin pituus, viisi opetuskertaa, tuntui hyvältä juuri nepsylapsille. Avustajan kanssa myös opiskelu taiteen perusopetuksessa voisi olla mahdollista.

Koulutusta toimijoille

Pilotti järjesti yhteistyössä Adhd-liiton kanssa 31.10.2018 koulutuksen taideopettajille. Koulutus sisälsi Adhd-liiton suunnittelijan puheenvuoron, materiaalia Adhd:stä ja kokemusosaajan puheenvuoron siitä, millaista on olla Adhd-lapsi. Koulutuksen osallistui kahdeksan taideopettajaa kolmesta eri taidekoulusta (Pohjois-Helsingin kuvataidekoulu, Taito Etelä-Suomi, Helsingin tanssiopisto) ja Annantalon taidekeskuksesta. Koulutus kesti 2,5 tuntia ja sen anti oli selvästikin hyvä. Taideopettajat kiittelivät jälkikäteen ja toivoivat lisää koulutusta.

Autismi- ja Aspergerliiton koulutus taideopettajille järjestettiin 14.2.2019. Liiton suunnittelija ja kokemusasiantuntija kouluttivat taideopettajia kolmen tunnin ajan. Koulutuksen aiheena olivat miten varmistaa hyvä kohtaaminen ja autismikirjon piirteet (aistit, toiminnanohjaus, sosiaalinen kanssakäyminen, erityiset mielenkiinnon kohteet, vahvuudet ja voimavarat). Koulutukseen osallistui kahdeksan taideopettajaa kahdesta eri taidekoulusta (Pohjois-Helsingin kuvataidekoulu, Taito Etelä-Suomi) ja Annantalon taidekeskuksesta.

Malmitalon erityislasten Taidepolku-pilotti. Kuva: Mirka Nokka

Huomioita pilotista

Pilotti vastasi erittäin suureen tarpeeseen. Helsingissä ei ole erityislapsille juuri ollenkaan mahdollisuuksia harrastaa taidetta pienryhmissä. Oppilaaksi integroituminen taiteen perusopetuksen piiriin voi olla hankalaa, jos tarvittavaa avustajaresurssia ei ole. Huoltajan toimiminen oman lapsen avustajana voi joskus toimia, mutta huoltajien palautteiden mukaan huoltaja on se huonoin mahdollinen avustaja. Helsingin Malmitalossa on aiemminkin järjestetty lyhytkursseja nepsylapsille ja tiedossa on ainakin yksi lapsi, joka on siirtynyt pienryhmästä taidekoulun oppilaaksi.

Pilotin ensisijaisena tavoitteena oli rakentaa polku, jota kulkemalla nepsylapset voivat tuetusti siirtyä pienryhmistä kohti taiteen perusopetukseen osallistumista. Ajatuksena oli, että syksyllä -18 aloittaneet oppilaat jatkaisivat kevään ryhmissä ja siirtyisivät halutessaan syksyllä -19 taiteen perusopetuksen oppilaiksi. Tavoite oli asetettu korkealle ja huomioimatta oli jäänyt se, että nepsylasten vointi voi vaihdella vuoden aikana paljonkin.

Yksi pilottiin osallistuneista lapsista integroitui jo kevään aikana taidekoulun oppilaaksi. Muutaman muunkin lapsen huoltajat osoittivat halukkuutta tutustua lapsen kanssa kevään aikana taidekoulun tunneille. Nähtäväksi jää vielä, kuinka moni pilottiin osallistuneista lapsista integroituu syksyn -19 aikana taidekoulujen oppilaiksi.

Pilotin merkitys siihen osallistuneille lapsille oli iso. Monelle lapselle taidekurssi oli ensimmäinen vapaa-ajan harrastus ja ainoa sosiaalinen tapahtuma koulun lisäksi. Onnistumiset taideopetuksessa ja uuden oppiminen nousivat esille huoltajien palautteissa. Pienessä ryhmässä lapset saivat harrastaa taidetta turvallisessa ilmapiirissä. Nepsylasten huomioiminen kuvallisilla ohjeilla, apuvälineillä (mm. kuulosuojaimet, hanskat, aktiivityynyt), rauhallisella työskentelytilalla ja riittävällä aikuisten määrällä takasivat miellyttävän kurssitilanteen lapsille, sekä huoltajille, joiden ei tarvinnut jännittää lastensa puolesta.

Huoltajille pilotti antoi 1,5 tuntia vapaa-aikaa ja iloa siitä, että lapsi onnistui ja uskalsi osallistua kurssille. Nepsylapset koetaan ikävä kyllä usein vaivalloisiksi ja epäsosiaalisiksi, mutta huoltajien palautteen mukaan kursseilla nepsylapset otettiin omine erityisyyksineen avoimesti ja lämmöllä vastaan.

Malmitalon erityislasten Taidepolku-pilotti. Kuva: Mirka Nokka

Kuvaus toimivista toimintamalleista

Pienryhmätoiminta: ryhmän koko max. 6 lasta takaa mahdollisuuden saada yksilöllistä opetusta ja turvallisen ilmapiirin.

Taideavustaja: erityislasten harrastusryhmissä tarvitaan ehdottomasti taideavustaja taideopettajan lisäksi.

Lyhytkurssit: viiden opetuskerran lyhytkurssin etuna on, että kurssin tavoitteet voidaan pitää selkeinä. Kun kurssin tavoitteena on saada valmiiksi rajattu määrä töitä, tavoite on erityislapselle helpompi saavuttaa ja onnistumisen kokemuksia syntyy.

Yhteistyö: kunnan kulttuuritoimen / lastenkulttuurikeskuksen ja taidekoulun yhteistyössä tuottamat erityislasten lyhytkurssit voivat tuottaa taidekouluille uusia oppilaita. Lyhytkurssien oppilaat voivat tutustua tutuksi tulleen avustajan/taideopetuksen kanssa taiteen perusopetuksen tunneille. Näin kynnys hakea taidekoulun oppilaaksi madaltuu entisestään. Tutustumiskäynnillä voidaan myös todeta, että lapsi ei ole vielä valmis isoon ryhmään, vaan hän voi jatkaa pienryhmän oppilaana kunnes tilanne muuttuu.

Yhteenvetona:

  • Opetuksen pitää olla selkeää ja helppo ymmärtää.
  • Selkeät rajat mitä voi tehdä.
  • Lapsen pitää saada leikitellä ja kokeilla materiaaleilla vaikka vähän sotkisi vaatteita.
  • Ei liian pitkiä opetustuokioita max. 60 min, taukojen tärkeys.
  • Leikin ja huumorin varjolla oppii parhaiten.

Yhteistyökumppanit: Etelä-Suomen käsityö- ja muotoilukoulu Taito, Pohjois-Helsingin kuvataidekoulu, Autismi- ja Aspergerliitto ja ADHD-liitto.

Lisätietoja: 

Mirka Nokka, 0400 293 371, mirka.nokka(a)hel.fi

Jaa somessa:

Tilaa uutiskirjeemme

Haluatko kuulla lastenkulttuuriin liittyvistä ajankohtaisista tapahtumista, hankkeista, vinkeistä ja materiaaleista? Lastenkulttuurin uutiskirje ilmestyy joka toinen kuukausi ja se lähetetään ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen.