fbpx Hyppää sisältöön

SAVOTTA – saavutettavaa taideharrastusta Savoon

Soisalo-opisto ja Lastenkulttuurikeskus Verso kouluttivat henkilökuntaa

Savon SAVOTTA -pilotin vastuutoteuttaja oli Soisalo-opisto.

Soisalo-opiston ja Lastenkulttuurikeskus Verson henkilökunnalta kartoitettiin tarvetta osaamisen kehittämiselle erityistä tukea tarvitsevien oppijoiden huomioimiseksi opetuksessa ja opetuksen järjestämisessä. Heti hankkeen alussa kävi ilmi, että opetuksen kannalta tarvittavan tiedon välittyminen on koettu ongelmaksi ja sen keräämiseen tarvittaisiin toimintamalli, joka voisi läpäistä koko opiston toiminnan. Henkilökunnalta kerätyn tiedon pohjalta laadittiin koulutussuunnitelma ja koottiin vammais- ja potilasjärjestöiden edustajista opiston avuksi yhteistyöverkosto.

Joulukuussa 2018 Lastenkulttuurikeskus Verso järjesti taidekasvattajafoorumin taidekasvattajille ja taiteen perusopetuksen opettajille saavutettavuus-teemalla. Savon vammaisasuntosäätiön edustaja luennoi saavutettavuudesta, minkä jälkeen toteutettiin saavutettavuuteen liittyviä taideharjoituksia ja käytiin keskustelua osallistujien kokemuksista saavutettavuuden tiimoilta. Osallistujia oli 18.

”Autismiymmärrys” ja ”Esteetön lapsuus” -hankkeiden yhteiskoulutus järjestettiin Varkaudessa maaliskuussa 2019 (19.3. ja 20.3.). Osallistujina oli si-ku-so-te-sektoreilta yhteensä noin 112 lapsia ja nuoria työssään kohtaavaa ammattilaista.

Pilottioppilaitosten ja lastenkulttuurikeskusten henkilökuntaa osallistui SATA2-hankkeen koulutuksiin Varkaudessa ja Lempäälässä. Lastusta oli edustajia myös Autismiymmärrys -koulutuksessa Iisalmessa sekä yksi ohjaaja on mukana SATA2-hankkeen laajemmassa ammatillisessa täydennyskoulutuksessa, joka jatkuu vielä syksyllä 2019. Lisäksi Lastun edustaja osallistui Lapset puheeksi -koulutukseen, josta räätälöitiin koko henkilökunnalle Lapsen hyvä arki -koulutuskokonaisuus, joka tuki myös tämän pilotin kehitystyötä.

Läpi lukuvuoden Soisalo-opiston opetushenkilökunnalla oli enemmän innokkuutta koulutuksiin osallistumiseen kuin mahdollisuuksia. Opettajien työaika ei mahdollista kouluttautumista siinä määrin kuin se olisi tarpeen, ja jo pilotin alussa todettiin, että saavutettavuuden kehittäminen Soisalo-opistossa on pidemmän aikajänteen aihe. Koulutuksia jatketaan pilotin jälkeen.

Inklusiivisuutta ja yksilöllistämistä

Yksi SAVOTTA-pilotissa kehitettävistä asioista oli inklusiivisuus, missä erityinen lapsi on osana tavallista taideharrastuksen ryhmää. Kokeilun tavoitteena oli tuottaa jaettavaa taitotietoa, jota voi soveltaa vastaavanlaisten pienten toimijoiden toimintaympäristöissä ja etenkin maaseutu- ja haja-asutusalueen toimijoiden piirissä.

Arkkitehtuuri- ja ympäristökulttuurikoulu Lastu/Lastenkulttuurikeskus Lastussa kohderyhmänä olivat Lastun arkkitehtuurin taiteen perusopetuksen ryhmien oppilaat sekä Pohjois-Savon neurologiset erityisvaikeudet ja autismikirjo -yhdistys Eijsveikeet ry:n vertaisryhmässä mukana olevien vanhempien lapset.

Arkkitehtuurin taiteen perusopetuksen ryhmissä pyrittiin yhä paremmin huomioimaan erityislapset ja heitä kohtaavat ongelmat erilaisissa opetustilanteissa. Käyttöön otettiin mm. kuvaohjausta, ohjeistusta selkeytettiin, oppitunteja rytmitettiin ja luotiin rutiineja ryhmän tarpeiden mukaisesti. Esimerkiksi tehtäviin kuluva aika aikataulutettiin näkyväksi. Oppilaat ja ohjaajat ovat olleet tyytyväisiä muutokseen, sillä se on tuonut ryhmiin erilaista rytmiä, struktuuria. Etenkin kuvaohjaus on antanut muutamalle oppilaalle paremmat eväät keskittyä ohjeiden antamiseen ja ymmärtämiseen. Luokkahuoneita on pyritty pitämään selkeinä, ryhmän tullessa luokkaan esillä ei ole kuin tarvittavat välineet ja työkalut. Välineiden ja työkalujen käyttö ohjeistetaan selkeästi aina ennen työskentelyn aloittamista.

Pilotin aikana Lastenkulttuurikeskus Versossa syvennettiin yhteistyötä Varkauden neuvolapalvelujen kanssa. SAVOTTA-pilotin näkökulmasta kehitettiin toiminnan ja tiedotuksen saavutettavuutta sekä ennaltaehkäisevää työtä moniammatillisesti. Varkauden neuvola saavuttaa 99,6 % lapsista. Keväällä 2019 tehtiin runsaasti käytännön kokeiluita, miten kulttuuri ottaisi paikkansa tässä saavuttavassa kontekstissa (100 minuuttia taidetta viikossa: kulttuurikalenteri, LAKU-lähete, Tiukuset-ryhmä, 6kk ryhmäneuvolat, taide osana kaikille tarjottuja ”normaaleja” sote-palveluita).

Yksilöllistä opetusta oppilaan tavoitteiden mukaisesti

Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmissa on aina ollut mahdollisuus opetuksen yksilöllistämiseen, mutta valmiudet ja osaaminen ei ole ollut riittävää. Pilotin kautta verkostoiduttiin asiantuntijoiden kanssa. Soisalo-musiikkiopistossa pilottiin valikoitui yksi opintonsa aloittava instrumenttiopiskelija, jolle ryhdyttiin luomaan yksilöllinen opetussuunnitelma yhdessä huoltajan, soitonopettajan ja muiden lapsen kanssa työskentelevien ammattilaisten kanssa. Opiskelijan ja perheen lähtökohdista asetettavat tavoitteet olivat uusi ajattelutapa perinteisesti opetuksen järjestäjän tavoitteista suunniteltavaa opetusta toteuttavassa oppilaitoksessa.

Pilotin myötä Soisalo-opistossa, Versossa ja Lastussa syntyi uusi, kokonaisvaltainen ajattelumalli taideharrastuksen merkityksestä ja osuudesta lapsen elämässä. Yhteistyössä eri alojen taiteen perusopetuksen kanssa kiinnitetään nyt huomiota siihen, miten taideharrastuksesta saisi voimavaroja sen sijaan, että taiteen harrastaminen aiheuttaisi stressiä.

Pilotin oppilaitoksissa on tarkasteltu myös ryhmiin ilmoittautumisen prosessia ja yksinkertaistettu ilmoittautumiskäytäntöjä. Ilmoittautumisen yhteydessä pyritään saamaan heti tietoon opetukseen vaikuttavia asioita oppilaista, kuten allergiat, erityisherkkyydet, sairaudet yms. sekä lapsen vahvuudet. Siten pystytään valmistelemaan opetusta huomioimalla yksilöiden tarpeet ja sopeuttamalla opetusta erityisvaatimusten mukaisesti sekä tukemaan kunkin lapsen vahvuuksia. Taiteen perusopetuksen ryhmissä räätälöidään oppilaalle tarpeen mukaan henkilökohtainen opetussuunnitelma.

Tärkeää on ollut parantaa erityislasten toimintamahdollisuuksia, koska he ovat osana tavallista ryhmää. Toiminnan sopeuttamisella, henkilökunnan osaamisella, avustajilla sekä oikeilla toimintatavoilla ja työkaluilla se pystytään mahdollistamaan.

Pilottiin osallistuneiden näkökulmasta hankkeessa järjestetyt sisäiset koulutukset, kehittämiskokoontumiset ja keskustelut olivat hyviä ja antoivat uudenlaisia käytännön valmiuksia opetustyöhön.

Tiedotuksen ja tilojen kehittämistä

Lastenkulttuurikeskus Verson ja Lastenkulttuurikeskus Lastun verkkosivu-uudistuksessa huomioitiin saavutettavuus, jota yhä kehitetään esim. esitteiden ja tiedotuksen suhteen.  Verkkosivuilla on kiinnitetty huomiota mm. tekstikokoon sekä kerrotaan paremmin toiminnan soveltuvuudesta erilaisille erityisryhmille. Verkkosivuille on tulossa oma sivu saavutettavuudesta. Sivujen logiikkaa sekä luettavuutta on selkeytetty. Verkkosivu- uudistus viedään loppuun syksyn 2019 aikana molemmissa lastenkulttuurikeskuksissa.

Lastenkulttuurikeskus Verso muutti hankkeen loppupuolella uusiin tiloihin, samoin Soisalo-opiston kuvataidekoulu. Tilauudistuksessa huomioitiin saavutettavuusnäkökulmat, ja tilat ovat esteettömät. Soisalo-opistorakennuksessa aloitettiin saavutettavuuskartoitus. Arkkitehtuuri- ja ympäristökulttuurikoulu Lastussa on myös kiinnitetty tila-asioihin huomiota uudesta näkökulmasta.

Pilotti toteutui pääasiassa suunnitellusti. Saimme hurjan paljon lisätietoa aiheesta sekä uusia hyvin toimivia toimintamalleja käytäntöön. Pilotin merkitys on työyhteisöillemme valtava, sillä olemme oppineet huomaamaan yhä paremmin saavutettavuuden merkityksen ja erilaisuuden rikkauden jokapäiväisessä työssämme. Uudet käytännöt ovat tuoneet virtaa työhön ja uutta osaamista opetukseen. Teemme jatkossakin työtä saavutettavuuden parantamiseksi sekä pyrimme madaltamaan erityisryhmien osallistumista opetukseen ja työpajoihin. Lisäksi pyrimme pitämään henkilökunnan osaamisen aiheesta ajan tasalla jatkossakin.

Yhteistyökumppanit: Vammais- ja potilasjärjestöjen yhteistyöjärjestö Vammel ry, Savon vammaisasuntosäätiö SAVAS, Pohjois-Savon neurologiset erityisvaikeudet ja autismikirjo -yhdistys Eijsveikeet ry, Pohjois-Savon lastensuojelun kehittämisyksikkö, Tapaturmaisesti ja potilasvahingon kautta vammautuneiden ja sairastuneiden lasten ja nuorten sekä heidän läheistensä tukiyhdistys TATU ry, Iisalmen kuvataidekoulu ja Kuvataidekoulun kannatusyhdistys ry.

Lisätietoja:

Keski-Savo:

Helinä Juurinen, 040 713 8632, helina.juurinen(a)soisalo-opisto.fi

Pohjois-Savo:

Nina Venäläinen, 050 438 9003, nina.venalainen(a)lastu.fi

Jaa somessa:

Tilaa uutiskirjeemme

Haluatko kuulla lastenkulttuuriin liittyvistä ajankohtaisista tapahtumista, hankkeista, vinkeistä ja materiaaleista? Lastenkulttuurin uutiskirje ilmestyy joka toinen kuukausi ja se lähetetään ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen.