fbpx Hyppää sisältöön

Uusimaa

Espoo

Asukasluku: 280 247

Espoon kaupungin kulttuuri- ja liikuntapolku KULPS!

Toimijat: Espoon kaupunki/sivistystoimi: kulttuurin tulosyksikkö, suomenkielinen opetus, liikuntapalvelut ja ruotsinkieliset sivistyspalvelut

Sisältö: KULPS! vie Espoon peruskoululaiset suunnitelmallisesti oman kaupungin kulttuuri- ja liikuntakohteisiin sekä kirjastoihin, jotka toimivat oppimisympäristöinä. KULPS! koostuu kolmesta polkukokonaisuudesta; Kulttuuri-, Liikunta- ja Kirjastopolusta. Kulttuuripolku syventää ja laajentaa oppilaiden näkemystä eri taiteenaloista ja historiasta, liikuntapolku taas tutustuttaa oppilaat monipuolisesti erilaisiin liikuntalajeihin ja mahdollisuuksiin opetussuunnitelmasta nousevin perusteluin. Kirjastopolun tarjonta koostuu lähikirjastossa tapahtuvista kirjailijavierailuista, työpajoista sekä kirjaston toimintoihin, kuten tiedonhallintaan tutustumisesta. KULPS! toteuttaa opetussuunnitelman perusteiden mukaista alueellista ja yksilöiden välistä tasa-arvoa Espoossa tarjoamalla koululaisille mahdollisuuden tutustua kulttuuri- ja liikuntapalveluihin Espoossa ohjatusti koulupäivän aikana, opettajan johdolla. Vierailukäynteihin sisältyy useimmiten vaihtoehtoisesti opastus, työpaja tai opetusmateriaalia tukemaan opettajan työtä.

Espoon kulttuuritoimijoiden päivähoidolle, peruskouluun ja lukioluokille suunnattu kulttuuritarjonta esitellään lukukausittain kulttuurikoosteissa joissa kouluille suunnatun KULPS! tarjonnan tunnistaa KULPS!-logosta.

Kohderyhmä: Kulttuurikoosteet päivähoidosta lukioon, KULPS!-tarjonta merkitty erikseen, koskee perusopetusta (1.–9.) ja lisäopetusta (10.-luokat).

KULPS! Espoon kaupungin internet-sivuilla

Lasten ja nuorten ryhmien kulttuuritarjonta

Helsinki

Asukasluku: 656 611

Kultus.fi

Kulttuurikasvatussuunnitelma Helsingissä toimii Kulttuuri- ja vapaa-aika -toimialan, Kasvatus ja koulutus -toimialan sekä taide- ja kulttuuritoimijoiden välisenä ohjaavana suunnitelmana. Yhteistyön tavoitteena on säännöllisten ja helposti lähestyttävien toimintatapojen, kuten kulttuuripolkujen, viestintäpalveluiden (esim. Kultus.fi) ja alan verkostojen kehittäminen ja ylläpitäminen. Koulujen ja varhaiskasvatuksen taide- ja taitoaineiden tavoitteet määritellään opetussuunnitelmissa ja varhaiskasvatussuunnitelmissa. Kulttuurikasvatusta voi sisältyä myös näiden kokonaisuuksien sisään. ​

Helsingin kulttuurikasvatussuunnitelma koskee kulttuuriperinnön, kulttuuriperintökasvatuksen, taiteen ja taidekasvatuksen sisältöjä, menetelmiä ja paikkoja.

Hyvinkää

Asukasluku: 46 500

Kulttuuripolku

Toimijat: Kulttuuripolku on koko sivistystoimen yhteinen hanke. Se on kulttuurilaitosten ja perusopetuksen yhdessä suunnittelema opiskelukokonaisuus, jonka tavoitteena on tutustuttaa kaikki peruskoululaiset paikalliseen kulttuuriin ja kulttuurihistoriaan.

Sisältö: Kulttuuripolku liittyy laajasti ottaen perusopetuksen opetussuunnitelmaan. Kulttuuripolku tukee useiden oppiaineiden ja aihekokonaisuuksien opetusta kaikilla luokka-asteilla. Opettaja vie ryhmänsä opintovierailulle kunnan taide- ja kulttuurilaitoksiin kouluille lukukausittain lähetettävän ohjelman mukaisesti. Vierailukäyntien oppisisällöt on suunniteltu tukemaan kyseessä olevan luokkatason opetussuunnitelman mukaista opetusta. Luokassa käydään läpi laajentaen ja syventäen vierailun oppisisältöä ennen vierailua tai sen jälkeen. Opettaja saa opintovierailun tuottajalta materiaalia opetuksensa tueksi. Jokaisella Hyvinkään koululla on oma kulttuuripolku-yhteyshenkilö.

Kohderyhmä: esi- ja perusopetus (1.-9.)

Hyvinkään Kulttuuripolku

Järvenpää

Asukasluku: 43 000

Kulttuuripolku

Toimijat: Järvenpään kaupungin varhaiskasvatus ja perusopetus sekä kulttuuri-, museo-, kirjasto- ja nuorisopalvelut, Keskisen Uudenmaan Musiikkiopisto, Järvenpään teatteri, Järvenpää-seura, Tuusulanjärven matkailuoppaat, Järvenpään seurakunnat (evankelis-luterilainen, ortodoksinen ja Suomen Islam-seurakunta), Järvenpään Katutoiminnan tuki ry

Sisältö: Kulttuuripolku on Järvenpään esi- ja perusopetuksen kotiseutu- ja kulttuuriopetuksen opetussuunnitelma, jonka tavoitteena on tarjota jokaiselle järvenpääläiselle lapselle yhtäläiset mahdollisuudet tutustua omaan kotiseutuun ja sen kulttuuritarjontaan.

Kohderyhmä: esi- ja perusopetus

Järvenpään Kulttuuripolku

Järvenpään kaupungin verkkosivut

Lohja

Asukasluku: 47 500

Lohjan kulttuuripolku

Toimijat: Kulttuuripolkua toteuttavat yhteistyössä Lohjan kaupungin kulttuuripalveluiden yksiköt, taiteen perusopetuksen oppilaitokset ja muut yhteistyötahot.

Sisältö: Lohjan kulttuuripolku on toimintamalli koko kaupungin kulttuuripalveluiden mahdollisimman tasapuoliseen ja suunnitelmalliseen tarjontaan. Tavoitteena on tarjota kulttuuripalveluja kaikille lohjalaisille suunnitelmallisesti toteutettuna yhteistyönä.

Esiopetuksesta lähtien kulttuuripolkua käydään vuosittaisen suunnitelman mukaan siten, että kaikki tietyn luokka-asteen oppilaat tutustuvat normaalin opetussuunnitelman kulttuuriopetuksen lisäksi vuoden aikana syventävästi 1-2 kulttuurin alueeseen. Perusopetuksen loppupuolella kulttuuripolku on tutustuttanut oppilaat kattavasti kaikkiin keskeisiin kulttuurin muotoihin. Vierailuja on vuosisuunnitelman mukaan eri kulttuurilaitoksissa: kirjastossa, museossa, taidenäyttelyssä, teatterissa, konsertissa ja elokuvissa.
Yhtenä päätavoitteena on totuttaa kuntalaiset pienestä pitäen kokemaan ja tekemään kulttuuria. Ohjenuorana Lohjan kulttuuripolussa on, että kulttuuri kuuluu kaikille, ja on näin yksi kunnan peruspalveluista.

Osa kulttuuripolun toiminnasta toteutetaan kulttuurilaitosvierailuina, jolloin kulttuuriin pääsee tutustumaan omassa ympäristössään. Kulttuuria tuodaan myös asiakkaiden luo (esim. konserttikiertueet). Tavoitteena on osallistaa kulttuurin keinoin: konserttien ja vierailujen yhteyteen järjestetään mahdollisuuksien mukaan työpajoja, opettajien johdolla tehtäviä ryhmätöitä ja pohdintatehtäviä.

Kulttuuria on tarkoitus sekä viedä eri puolille kuntaa, että parantaa eri taajamien ja kylien asukkaiden liikkumista kulttuuritarjonnan ääreen. Perinteisten esitystapojen lisäksi hyödynnetään mm. sähköisen etäopetuksen kaltaisia työkaluja.
Kulttuuritarjonnan laajentamiseksi kattamaan koko kaupungin aluetta kulttuuripolku tukee systemaattisesti kylien kulttuuri- ja kylätoimintayhdistyksiä, kannustaen niitä järjestämään paikallista kulttuuritoimintaa alueellaan tapahtumien, työpajojen ja kerhotoiminnan muodossa.

Osa kulttuuripolun tavoitteita on myös kulttuurikokemusten esteettömyys: kulttuuripolun tarjonta käsittää suunnitelmansa mukaisesti myös mm. varhaiskasvatuksen toimipisteet ja vanhusten palvelukeskukset.
Kulttuuritarjontaa järjestetään molemmilla kielillä.

Kohderyhmä: varhaiskasvatus ja esiopetus, peruskoulu (1.–9.) sekä kaikenikäiset

Lohjan kulttuuripolku

Historia: Lohjan kulttuuripolku on perustettu vuonna 2013 opetus- ja kulttuuriministeriön Kuulto-hankkeen tuella.

Loviisa

Asukasluku: 15 272

Kulttuuripolku

Toimijat: Kulttuuripalvelut sekä koordinoi että tuottaa ohjelmat kouluille

Sisältö: Tavoitteena on tutustuttaa kaikki peruskoulun oppilaat vuosittain eri taiteenlajeihin.

Luokkajako
Esiopetus Kirjastoyhteistyö
1 lk Tanssi
2 lk Kuvataide
3 lk Kirjallisuus
4 lk Musiikki
5 lk Paikallishistoria
6 lk Näyttämötaide
7 lk Museoyhteistyö
8 lk Elokuva
9 lk Kulttuuriretki Helsinkiin

Kohderyhmä: esi- ja perusopetus

Historia: Kulttuuripolku käynnistyi syksyllä 2016 luokilla 0, 1, 2, 3, 4 ja 8.

Porvoo

Asukasluku: 50 118

Porvoon kulttuurikoulu

Toimijat: Porvoon kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut, Porvoon luontokoulu sekä Porvoon museo järjestävät 2016-2017 alkaen kulttuurikasvatuspalveluita kaikille kaupungin lapsille ja kouluikäisille.

Sisältö: Kulttuurikasvatussuunnitelman tavoitteena on tukea ja helpottaa opettajan työtä sekä toteuttaa ja edistää lasten ja nuorten suunnitelmallista kulttuuri-, taide- ja liikuntakasvatusta. Kultis lisää lasten ja nuorten yhdenvertaisia mahdollisuuksia osallistua kulttuuriin ja liikuntaan. Jokainen kaupungin perusopetuksen oppilas saa vähintään kaksi tuntia kulttuurikasvatusta vuosittain.

Palvelut on laadittu luokittain kohdistetuksi ja selkeästi eteneväksi tarjonnaksi. Kulttuuri- ja liikuntakasvatus sekä -opetus sisältyvät koulun muihin oppiaineisiin.

Kulttuurikasvatussuunnitelman mukaiset palvelut tukevat esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmia sekä vahvistavat lasten ja nuorten paikallista kulttuuri-identiteettiä. Lukuvuoden 2016-2017 teema on Suomi 100 vuotta.

Kohderyhmä: varhaiskasvatus sekä perusopetus 1.–9. luokat

Kultis – kulttuurikasvatusta lapsille ja kouluikäisille

Historia: Kulttuurikoulu aloitti varsinaisen toimintansa lukuvuonna 2003–2004.

Tuusulan kunta

Asukasluku: 38 787

Tuusulan kunnan perusopetuksen kulttuurikasvatussuunnitelma Kultsu

Toimijat: Tuusulan kulttuuripalvelut (Tuusulan kirjasto, Tuusulan museo ja Tuusulan yleisen kulttuurin lastenkulttuuri)

Sisältö: Ensimmäinen kulttuurikasvatussuunnitelma on tehty pitkälti kokoamalla yhteen yleisen kulttuurin, museon opetustoiminnan ja kirjaston kouluyhteistyön palvelut, ja laajennettu palvelutarjonta tavoittamaan koko ikäluokan. Kulttuurikasvatussuunnitelmaa kehitetään edelleen käyttöönotosta saatujen palautteiden perusteella. Sisällöissä painottuu vahvasti Tuusulan kulttuuriperintö ja paikallisidentiteetin kehittyminen.

Tuusulan ensimmäinen kulttuurikasvatussuunnitelma on tehty luokka-asteittain etenevään malliin. Tällainen luokka-asteittain etenevä kulttuuripolku on yksi malli toteuttaa kulttuurikasvatussuunnitelmaa ja Tuusulassa se oli luontevin tapa koota yhteen jo olemassa olevat kulttuuripalvelut ja kehittää niitä niin, että tarjonta tavoittaa kaikki koulut. Luokka-asteittain etenevä malli takaa niin sanotun kulttuuriopetuksen minimin. Sen lisäksi on useita muita yhteistyömahdollisuuksia ja – kumppaneita kulttuurikasvatuksen toteuttamiseen kouluissa. Tuusulassa ja lähialueilla toimii aktiivisia taiteen perusopetusta antavia oppilaitoksia sekä lukuisia taide- ja kotiseututoimijoita. Tuusulan kulttuurikasvatussuunnitelmassa on ensin esitelty kaikille kouluille suunnattu tarjonta luokka-asteittain etenevässä taulukossa ja sen jälkeen löytyy lista muusta tarjonnasta ja toteutusmahdollisuuksista.

Tuusulan kulttuurikasvatussuunnitelman sisällöt pähkinänkuoressa:
1. lk Oma kirjasto tutuksi – tutustuminen lähikirjastoon
Vanhanajan maalaistalon elämää – Klaavolan museo
2. lk Tanssi- / teatterityöpaja osana lastenkulttuuriviikko Syysskidiä
Kirjavinkkaus
3. lk Itsenäisyyspäivän juhla
4. lk Tuusula tutuksi, historia haltuun -kotiseuturetki
5. lk Tiedonhaun perusteet kirjastossa
6. lk Taidenäyttelykäynti (Halosenniemi, Erkkola tai Taidekeskus Kasarmi)
7. lk Tiedonhaun syventävä opastus kirjastossa
8. lk Kirjavinkkaus
9. lk K9-mobiilikortti ja vierailuesitys lukuvuoden aikana

Kohderyhmä: 1.–9. luokat.

Tuusulan kunnan perusopetuksen kulttuurikasvatussuunnitelma

Vantaa

Asukasluku: 210 803

Vantaan esi- ja perusopetuksen kulttuurikasvatussuunnitelma (s)

Vandas plan för kulturfostran inom förskola och grundläggande utbildning (r)

Toimijat: Vantaan kaupungin sivistystoimi (opetustoimi, kulttuuripalvelut)

Sisältö: Vantaan kulttuurikasvatussuunnitelma on syksystä 2016 alkaen osa paikallista opetussuunnitelmaa (Luku 5.5.):

Kulttuuripalveluiden taidelaitosten; Vantaan kaupunginmuseon ja taidemuseon, Taidetalo Pessin ja Toteemin, Kulttuuritalo Martinuksen sekä Vantaan kuvataidekoulun ja musiikkiopiston koululle suunnatuissa kulttuuritarjonnoissa etsitään keinoja lasten ja nuorten identiteettien, kulttuurisen osaamisen ja yhteisöllisyyden vahvistamiseksi. Kulttuuripalveluiden taide-pedagogiikalla vahvistetaan oppilaiden toimijuutta ja osallisuutta niin paikallisesti kuin globaalisti.

Oppilaalle tarjotaan tasavertainen mahdollisuus vähintään kolmeen eri taiteenlajeja soveltavaan kulttuurilliseen kokemukseen perusopetuksen aikana seuraavasti:

  1. Esittäviin taiteisiin ja kulttuuriin perehtyminen 1–3 luokkien aikana
  2. Visuaaliseen taiteeseen ja kulttuuriin perehtyminen 4–6 luokkien aikana
  3. Mediaan ja digitaaliseen kulttuuriin perehtyminen 7–9 luokkien aikana
    Vantaan esi- ja perusopetuksen kulttuurikasvatussuunnitelmassa määritellään tarkemmin, kuinka perusopetuksen ja kulttuuripalveluiden yhteistoimintaa organisoidaan, seurataan ja kehitetään.

Kulttuuripalveluiden toimittama Koulun kulttuurisyksy ja -kevät -esitteet sisältävät kulttuurikasvatussuunnitelman sekä tiedot suunnitelman mukaisesta kulttuuritarjonnasta kouluille ja oppilaitoksille. Esitteet jaetaan kaikille opettajille. Lisäksi suunnitelman toteutumista kouluissa seurataan Koulun kulttuurisuunnitelmalomakkeen välityksellä. Kulttuuriyhdysopettajat toimivat kulttuurin ja koulun välillä aktiivisina tiedottajina ja heille järjestetään lukuvuoden aikana kaksi koulutustilaisuutta.

Kohderyhmä: esi- ja perusopetus (1.-9.-lk.)

Vantaan esi- ja perusopetuksen kulttuurikasvatussuunnitelma

Historia: Vantaan kaupunki laati ja otti käyttöön esi- ja perusopetuksen luovuus- ja kulttuurikasvatussuunnitelman opetussuunnitelman liitteeksi 2006. Suunnitelma päivitettiin 2010 luokka-asteittain ja taiteenosa-alueittain eteneväksi kulttuurikasvatussuunnitelmaksi, joka on osa opetussuunnitelmaa Vantaalla. Syksystä 2016 kulttuurikasvatussuunnitelma on osa paikallista opetussuunnitelmaa.

Jaa somessa:

Tilaa uutiskirjeemme

Haluatko kuulla lastenkulttuuriin liittyvistä ajankohtaisista tapahtumista, hankkeista, vinkeistä ja materiaaleista? Lastenkulttuurin uutiskirje ilmestyy joka toinen kuukausi ja se lähetetään ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen.