fbpx Hyppää sisältöön

Pohjois-Pohjanmaa

Alavieska

Asukasluku: 2629

Alavieskan kunnan kulttuurikasvatussuunnitelma laadittiin lukuvuoden 2016–2017 aikana. Sivistyslautakunta hyväksyi suunnitelman kesäkuussa 2017. Kulttuurikasvatussuunnitelman toteutus aloitettiin syyslukukaudella 2017. Lukuvuosi- ja talousarviosuunnitelmien yhteydessä otetaan kantaa suunnitelmasta toteutuviin osioihin sekä varataan niihin tarvittavat taloudelliset resurssit. Kulttuurikasvatussuunnitelman toteutumista arvioidaan kahden vuoden välein.

Toimijat: Alavieskan yhtenäiskoulun kulttuurikasvatussuunnitelmaa hallinnoi Alavieskan kunnan sivistyslautakunta. Kulttuurikasvatussuunnitelma valmistui kunnan asiantuntijoiden yhteistyönä. Kulttuuripalvelujen tuottajina toimivat pääsääntöisesti kunnan omat kulttuuritoimijat, mutta myös kunnan ulkopuolisia kulttuuripalveluja käytetään mahdollisuuksien mukaan. Keskeisiä toimijoita ovat Alavieskan kunnan kulttuuritoimi, kunnankirjasto, seurakunta ja nuorisotoimi.

Sisältö: Kulttuurikasvatussuunnitelman tavoitteena on antaa oppilaille mahdollisuus tutustua varhaiskasvatuksen ja oppivelvollisuutensa aikana kulttuuriin, vahvistaa kulttuuriymmärrystä ja kokea kulttuurielämyksiä monipuolisesti ja tasapuolisesti. Kulttuurikasvatussuunnitelma on osa opetussuunnitelmaa. Suunnitelman tavoitteet ovat konkreettisia. Suunnitelma toimii käytännön työkaluna opetustyössä. Toteutukseen sisältyy vierailuja kulttuurikohteissa, vierailijoita koulussa sekä oppilaiden omaa taiteen tekemistä.

Kohderyhmä:  Alavieskan kunnan perusopetuksen 0-9-luokkien oppilaat sekä varhaiskasvatuksen ryhmät.

Alavieskan kunnan kulttuurikasvatussuunnitelma

Haapajärvi

Asukasluku: 7 000

Haapajärven kulttuurikasvatussuunnitelma

Toimijat: Perusopetuksen edustajat, Kulttuurituottaja, Kirjastotoimenjohtaja, Kansalaisopiston rehtori, Nuoriso-ohjaaja, Varhaiskasvatuksen edustaja, Seurakunnan edustaja

Sisältö: Haapajärven kaupungin varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen sekä toisen asteen kulttuurikasvatussuunnitelma on laadittu tukemaan opetusta sekä opettajien ja kulttuuritoimijoiden työvälineeksi. Tämän kulttuurikasvatussuunnitelman tavoitteena on oppilaiden ja opetusyksiköiden yhdenvertaisuus ja tasa-arvoiset mahdollisuudet kulttuuristen teemojen toteuttamisessa.

Kulttuurikasvatussuunnitelmaan on kirjattu Haapajärven kaupungin (kulttuuri- ja nuorisopalvelut, kirjasto), Haapajärven seurakunnan, taiteen perusopetuksen (Jokilatvan opisto, musiikkiopisto, tanssiopisto) sekä seurojen ja järjestöjen tarjoamia sisältöjä kulttuurikasvatuksen tueksi. Kulttuurikasvatus on sekä tutustumista kulttuurin eri aloihin ja ilmiöihin että oppimista kulttuurin ja taiteen avulla. Tavoitteena on, että oppilas on perusopetuksen päättyessä tutustunut monipuolisesti eri kulttuurilajeihin ja haapajärvisiin kulttuurikohteisiin. Kulttuurikasvatusta voidaan jatkaa toisen asteen oppilaitoksissa.

Kohderyhmä: ​Varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen ja toisen asteen piirissä olevat lapset ja nuoret

Haapajärven kulttuurikasvatussuunnitelma

Kempele

Asukasluku: 17 709

Kempele

Kuusamo

Asukasluku: 15 135

Kuusamon Kulttuuripolku

Toimijat: Työryhmä, jossa edustukset Kuusamon Näyttämöltä, Nilon ja Rukan yläkouluilta sekä Nilonkankaan alakoululta, musiikkiopistosta ja kulttuuritoimesta.

Kohderyhmä: Esikoulu, 1.-9.-luokat

Kuusamon kaupungin kulttuurikasvatussuunnitelma (PDF)

Nivala

Asukasluku: 10 805

Toimijat: Nivalan kaupungin kulttuurikasvatuksen toimijoina ovat pääasiassa Nivalan kulttuuri- ja kirjastopalvelut, mutta myös kaupungin ulkopuolisia kulttuuripalveluja käytetään mahdollisuuksien mukaan (esim. Konserttikeskus). Keskeisiä toimijoita ovat myös koulut, Tillarigalleria ja nuorisopalvelut.

Lyhyt esittely: Kulttuurikasvatussuunnitelmaa ohjaavat arvot ja tavoitteet ovat monipuoliset. Suunnitelman perusteella toteutettavan kulttuurikasvatuksen halutaan olevan tasa-arvoista kaikille ikäluokille, monipuolista ja jatkuvaa. Sen halutaan vahvistavan osallisuutta niin, että lapset ja nuoret eivät ole kulttuurin kuluttajia vaan myös kulttuurin tuottajia. Kulttuurikasvatussuunnitelmaa toteutetaan vuosittain lukuvuosi kerrallaan. Teemojen mukaiset tarkemmat suunnitelmat tehdään lukuvuosittain kulttuurituottajan toimesta, kulttuuriyhdyshenkilöiden sekä päiväkotien, esikoulujen ja koulujen toiveiden mukaisesti. Kulttuurikasvatussuunnitelma määrittelee mihin kulttuurin- tai taiteenlajiin kyseinen ikäluokka tutustuu ja mikä on keskeisin tavoite. Vuosittain vaihtuvan sisällön lisäksi esikoulusta lähtien kirjasto ja kirjastopalveluihin tutustuminen on sisällytetty suunnitelmaan.

Kohderyhmä: kaikki Nivalan lapset varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle.

Historia: Tämä kulttuurikasvatussuunnitelma on laadittu kevään 2018 aikana.

Nivalan kulttuurikasvatussuunnitelma

Oulu

Asukasluku: 194 000

Oulun kaupungin kulttuuriopetussuunnitelma

Toimijat: Oulun kaupungin kulttuuriopetussuunnitelma on tehty Kulttuuritalo Valveen lastenkulttuurin, Oulun kulttuurilaitosten ja opetustoimen yhteistyönä. Asiantuntijoina on toiminut laaja joukko taiteen ja opetuksen ammattilaisia. Oulun kulttuuritalo Valve kuuluu opetus- ja kulttuuriministeriön nimeämään valtakunnalliseen lastenkulttuurikeskusten verkosto Taikalamppuun.

Sisältö: Jokaisella luokka-asteella lähestytään kaikkia kahtatoista kulttuurin ja taiteen alaa teemoittain. Jokaista alaa lähestytään opettajille, taiteilijoille ja taidekasvattajille tarkoitettujen virikekysymyksien kautta. Kulttuuriopetussuunnitelmassa tutkitaan arkkitehtuuria, rakennettua ympäristöä, elokuvaa, festivaaleja, kulttuuriperintöä, maailmankulttuuria, mediaa, muotoilua, kädentaitoja, musiikkia, sanataidetta, sirkusta, tanssia, teatteria, valokuvausta, maalaustaidetta ja sarjakuvia. Kulttuuriopetussuunnitelmassa tarjotaan myös tietoa paikallisista kulttuurin ja taiteen alojen yhteistyökohteista. Lisäksi kulttuuriopetussuunnitelma antaa ehdotuksia siitä, mihin oppiaineeseen kutakin kulttuurin ja taiteen opetusta voi yhdistää.

Kulttuurikiikari-kalenteriin kootaan tiedot oululaisten taidelaitosten ja kulttuurijärjestöjen toiminnasta: Oulun kaupungissa järjestettävistä näyttelyistä, teatteriesityksistä, konserteista, kulttuuritapahtumista, työpajoista ja koulutuksesta.

Yhdeksäsluokkalaiset saavat Oulussa Kulttuuripassin, joka on henkilökohtainen etukortti. Kortilla pääsee edullisesti tai ilmaiseksi passissa mainittuihin kulttuuri- ja taidetilaisuuksiin.

Kohderyhmä: perusopetus (1.–9.)

Oulun kaupungin kulttuuriopetussuunnitelma

Oulun Kulttuuritalo Valve, Kulttuurikasvatus

Historia: Oulussa kulttuuriopetusta on kehitetty jo 1980-luvulta saakka. Vuodesta 1986 lähtien kaupungissa on ollut kulttuuriyhdysopettaja ja kulttuuriopettajaverkosto. Vuonna 2003 perustettiin työryhmä, joka pohjusti kulttuuriopetuksen opetussuunnitelman toteutumista. Nykyään työryhmä tunnetaan OKKO-tiiminä, missä suunnitellaan mm. yhteistyön edistämistä, kulttuuriopetuksen budjetin käyttöä ja kulttuurikyytejä. Vuodesta 2003 lähtien Valve on ollut mukana Taikalamppu-verkostossa, missä sillä on valtakunnallisena kehittämistehtävänä koulun ja kulttuurin välisen yhteistyön edistäminen. Kaupunkiin perustettiin vuonna 2004 Oulun kaupungin lastenkulttuuritiimi ja lastenkulttuuriverkosto. Vuonna 2005 Oulun kouluissa kirjattiin ensimmäiset koulukohtaiset kulttuuriopetussuunnitelmat, minkä pohjalta kirjattiin Oulun kaupungin kulttuuriopetussuunnitelma. Vuonna 2010 Oulun se hyväksyttiin opetuslautakunnassa. Tällä hetkellä Ouluun suunnitellaan Kulttuuripolkua, joka takaisi tasa-arvoisen kulttuuriopetuksen jatkumon varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen aikana.

Raahe

Asukasluku: 25 500

Raahen kulttuuriopetussuunnitelma (KUOPS)

Toimijat: Raahen kaupungin Sivistyspalvelukeskus

Sisältö: Raahen kulttuuriopetussuunnitelma on jaettu kulttuurin ja kulttuuriperinnön tuntemisen, vastaanottamisen, kuluttamisen ja tuottamisen alueisiin. Raahen kulttuuriopetus painottaa sisällössään paikallista kulttuuria, johon kuuluu kiinteästi merellisyys. Kulttuuriopetussuunnitelmaa käytetään pohjana koulujen ja varhaiskasvatuksen omille kulttuuriopetussuunnitelmille, joissa huomioidaan omat painotukset. Kulttuuriopetussuunnitelmaa tullaan tarkentamaan jatkossa myöhemmin luokkakohtaisilla sisällöillä ja sen rinnalle tullaan laatimaan sisältöjä täydentävä opas.

Raahen kulttuuriopetussuunnitelma (KUKAS 2017-)

Kohderyhmä: varhaiskasvatus ja perusopetus (1.–9.)

Tyrnävä

Asukasluku: 6 637

Kulttuurikasvatussuunnitelma

Toimijat: sivistysosaston johto, kirjasto- ja kulttuuritoimien viranhaltija- ja luottamushenkilöjohto, kaikkien koulujen edustajat (alakoulut ja yläkoulu),  varhaiskasvatusjohto,  nuorisotoimen edustaja, taiteen perusopetuksesta vastaava opettaja sekä oppilaskuntien edustajat asiantuntijajäseninä.

Sisältö: Suunnitelmassa listataan oman alueen kulttuurikohteet ja -kokemukset. Kulttuurikasvatussuunnitelma sisältää suunnitelman siitä, mihin kulttuurin ja taiteenlajiin 0–15 -vuotiaat tyrnäväläiset tutustuvat.

Kohderyhmä: 0–15-vuotiaat tyrnäväläiset

Tyrnävän kunnan kulttuurikasvatussuunnitelma

Utajärvi

Asukasluku: 2 743

Kulttuurikasvatussuunnitelman tai -polun nimi: Kulttuurikasvatussuunnitelma

Toimijat: Utajärven koulun opettajat, kunnan kulttuuripalvelut, kirjastopalvelut, Utajärven Kotiseutuyhdistys, oululaiset kulttuurilaitokset (kaupunginteatteri, Taidemuseo, Maakuntamuseo)

Lyhyt esittely: Utajärven Kulttuurikasvatussuunnitelma koskee kunnan koululaitoksen oppilaita esikoululaisista yläkoululaisiin. On valittu kuusi genreä, joissa jokaisessa jokaiselle luokka-asteelle on tarjolla jotakin vuosittain. Genret ovat kirjallisuus, kotiseututietous kuvataide, musiikki, näyttämötaide sekä Geopark.
Suunnitelmaan on kirjattu vastuuhenkilöt sekä kustannuksista kulloinkin vastaavat tahot.

Kohderyhmä: 0–9-luokkalaiset.

Linkki kulttuurikasvatussuunnitelmaan: Ei ole.

Lyhyt historia: Ajatuksena oli ensiksikin kerätä yhteen tieto siitä, mitä kaikkea Utajärvellä jo tarjotaan koululaisille (esim. kirjavinkkaukset, koulukonsertit jne.). Toinen suunnitelman tarkoitus oli taata kaikille koululaisille tietyt elämykset. Tavoitteena oli myös, että suunnitelma toimii budjetoinnin sekä opetuksen apuvälineenä.
Tavoitteena oli tehdä lyhyt ja napakka, helposti luettava suunnitelma. Koulun opettajista rehtorin nimeämä työryhmä sekä kulttuurisihteeri työstivät suunnitelmaa lukuvuoden 2016-2017.
Utajärven kh hyväksyi suunnitelman 8.8.2017, jolloin se otettiin Utajärven koulussa myös käyttöön.

Jaa somessa:

Tilaa uutiskirjeemme

Haluatko kuulla lastenkulttuuriin liittyvistä ajankohtaisista tapahtumista, hankkeista, vinkeistä ja materiaaleista? Lastenkulttuurin uutiskirje ilmestyy joka toinen kuukausi ja se lähetetään ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen.